dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení programu Technologie pro mikropodniky v rámci OP PIK

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Představení programu Technologie pro mikropodniky v rámci OP PIK

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Souhrn programu

Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporované aktivity

 • Realizace podnikatelských záměrů nových mikropodniků s podnikatelskou historií maximálně 3 roky1, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Nepodporované aktivity

 • Prostá obnova majetku.

 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo ji-nými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.

 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

 • Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následujícíindikátory2:

Povinné k výběru:

 • Přidaná hodnota MSP.

 • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích.

 • Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy.

Povinné k naplnění:

 • Počet instalovaných technologií.

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikající fyzická i právnická osoba splňující definici mikropodniku.

Forma podpory

Výše dotace

 • Minimální výše příspěvku na projekt je stanovena na 100 000 Kč.

 • Maximální výše příspěvku činí 20 000 000 Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé jsou považovány následující výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

 • Splátky půjček a úvěrů.

 • Sankce a penále.

 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.

 • Provozní výdaje.

 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

 • Náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě.

 • Repasované stroje a zařízení.

 • Náklady na publicitu.

 • Leasing.

Finanční kritéria výzvy

 • Plánovaná alokace: 250 000 000 Kč.

 • Minimální výše podpory: 100 000 Kč.

 • Maximální výše podpory: 225 000 Kč.

 • Forma podpory: dotace, režim de minimis.

Intenzita podpory:

 • Maximálně 45 %.

Hodnocení projektu

Druh výzvy – průběžná.

Model hodnocení – jednokolový:

 • 1. kolo – hodnocení plných žádostí.

Specifika a omezení

Cílové území:

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

 • Projekt bude posuzován také z hlediska své

 
Nahrávám...
Nahrávám...