dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Časté chyby při realizaci veřejných zakázek - 2. část

27.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15 Časté chyby při realizaci veřejných zakázek – 2. část

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

V tomto příspěvku navážeme na předchozí článek, který se zaměřoval na nedostatky při realizaci veřejných zakázek u projektů podpořených z Integrovaného operačního programu. Konkrétně doplníme přehled závažných chyb a navíc budeme charakterizovat i zjištěné formální nedostatky.

Závažná pochybení při realizaci veřejných zakázek

V následujícím textu budou rozebrány následující závažné nedostatky, které byly identifikovány v rámci realizovaných projektů:

 • oslovení firem se stejným statutárním orgánem,

 • podstatná změna smlouvy (výrazné prodloužení termínu),

 • nesplnění kvalifikace a nezrušení zadávacího řízení,

 • nesoulad uzavřené smlouvy se zadávacími podmínkami,

 • diskriminační kvalifikační předpoklady,

 • chybné stanovení předpokládané hodnoty,

 • neoprávněné vyloučení uchazečů,

 • zadávací podmínky obsahovaly nerelevantní požadavky nebo odkazy

 • neoprávněné a nepřiměřené prodloužení termínu realizace,

 • neuveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele,

 • porušení zásad 3E.

Oslovení firem se stejným statutárním orgánem

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, je povinností zadavatele vyzvat k předložení nabídek alespoň tři způsobilé dodavatele. Účelem této podmínky je zajištění přiměřené hospodářské soutěže o předmět plnění VZ s ohledem na výši předpokládané hodnoty VZ. Zadavatel formálně splnil výše uvedený požadavek a vyzval k předložení nabídky 3 podnikatelské subjekty (potenciálně způsobilé dodavatele). Nicméně k osloveným dodavatelům bylo zjištěno, že dva ze tří oslovených dodavatelů sídlí na stejné adrese, a že jednatelem jedné firmy a kontaktní osobou druhé firmy je stejná osoba. Z uvedených skutečností je zřejmé minimálně personální propojení těchto dodavatelů. S ohledem na tuto skutečnost nebyl dle názoru CRR naplněn účel požadavku na zajištění hospodářské soutěže, neboť nelze očekávat, že jakkoliv propojené podnikatelské subjekty spolu budou navzájem soutěžit o předmět plnění zakázky, tj. nelze vyloučit jejich spolupráci při přípravě nabídek. Z pohledu soutěžního práva je třeba na takové subjekty pohlížet jako na jediného soutěžitele. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby běžně dostupné na trhu, tedy výše identifikovanému riziku mohl zadavatel snadno předejít oslovením vhodnějších dodavatelů. Zadavatel tedy fakticky nesplnil podmínku oslovení tří způsobilých dodavatelů, čímž nesplnil podmínky pro zahájení veřejné zakázky. Z popsaných důvodů bylo uděleno krácení ve výši 25 %.

Podstatná změna smlouvy (výrazné prodloužení termínu)

Zadavatel umožnil zhotoviteli výrazný posun termínu dokončení a předání díla v situaci, kdy vzniklé prodlení bylo způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele. Namísto uplatnění příslušných, smlouvou sjednaných, sankčních ustanovení pro případy prodlení zhotovitele byla zhotoviteli ještě navýšena cena díla. Došlo tedy ke změně ekonomické rovnováhy smlouvy ve prospěch zhotovitele (namísto placení smluvních pokud mu byla navýšena cena díla) a současně provedená změna mohla mít dopad na okruh dodavatelů a výběr nejvhodnější nabídky (pokud by jiní dodavatelé věděli, že dílo bude možné realizovat v mnohem delším čase, a že zadavatel při nekvalitně odvedeném díle navýší za účelem odstranění vad díla jeho cenu, mohli by se výběrového řízení zúčastnit jiní dodavatelé či stávající dodavatelé mohli podat výhodnější nabídku). Za výše uvedené pochybení byla uplatněna finanční oprava, a to ve výši 100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a současně ve výši 25 % ze smluvní ceny původní zakázky.

Nesplnění kvalifikace a nezrušení zadávacího řízení

V rámci zadávacího řízení byla nesprávným způsobem vyhodnocena kvalifikace jednoho uchazeče, který ve své nabídce předložil potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení a výpis z OR starší než 90 dnů ke dni podání nabídky, přičemž nabídka tohoto uchazeče byla následně dále posouzena a hodnocena, což je porušením ustanovení § 57 odst. 2 ZVZ. Tento uchazeč se následně umístil na druhém místě v pořadí, avšak hodnoceny byly pouze dvě nabídky, tudíž pokud by byla nabídka tohoto uchazeče ze zadávacího řízení v souladu se ZVZ vyřazena a následně byl tento uchazeč vyloučen, zůstala by v zadávacím řízení pouze jedna nabídka a zadavatel by měl povinnost zadávací řízení dle § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ zrušit a zopakovat, přičemž není vyloučeno, že v takovém opakovaném zadávacím řízení by byla jako nejvhodnější vybrána nabídka jiného dodavatele – existuje tak potenciální dopad na výběr nejvhodnější nabídky. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel kontrolnímu orgánu dodatečně předložil úplný výpis z OR a potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků tohoto dodavatele, a že se jednalo o nabídku až druhého uchazeče v pořadí, a potenciální dopad na výsledek zadávacího řízení by byl až zprostředkovaný prostřednictvím eventuální povinnosti zrušit zadávacího řízení z důvodu pouze jedné nabídky, která v zadávacím řízení zůstala, což je povinnost, která je specifická pro vnitrostátní pravidla pro zadávání zakázek a nevychází tak ze zadávacích směrnic EU, bylo výše identifikované pochybení vyhodnoceno jako nejnižší závažnosti a byla tedy uplatněna sazba finanční opravy ve výši 5 % z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku.

Nesoulad uzavřené smlouvy se zadávacími podmínkami

Uchazeč ve své nabídce předložil návrh smlouvy, který neodpovídal závaznému vzorovému návrhu smlouvy určenému zadavatelem jako součást zadávacích podmínek, když ve smlouvě upravil platební podmínky, resp. stanovenou jednorázovou fakturaci za celé realizované dílo na fakturaci měsíční, tedy způsobem pro něj výhodnějším. Neoprávněná úprava fakturačních podmínek v návrhu smlouvy předloženém v nabídce tohoto uchazeče tak ve svých důsledcích znamenala nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, a to v neprospěch zadavatele, přičemž v takovém případě měla být nabídka tohoto uchazeče dle § 76 odst. 1 ZVZ vyřazena a uchazeč měl být dle § 76 odst. 6 ZVZ ze zadávacího řízení vyloučen. Skutečnost, že zadavatel s vybraným uchazečem následně uzavřel dodatek ke smlouvě, prostřednictvím kterého jsou fakturační údaje napraveny do původního znění, nemůže výše uvedené pochybení zadavatele zhojit, neboť podle konstantní rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek nelze nabídku po jejím podání jakkoliv měnit či doplňovat. Vzhledem ke skutečnosti, že pochybení zadavatele nemělo přímý dopad na hospodárnost vynaložených výdajů (zadavatel vybral nejlevnější nabídku), a současně, že zadavatel prostřednictvím uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě alespoň následně sjednal s vybraným uchazečem platební podmínky v původním (zadavatelem stanoveném) znění, byla finanční oprava stanovena na spodní přípustné hranici, tedy ve výši 5 % z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku.

Diskriminační kvalifikační předpoklady

Zadavatel omezil technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ, tím, že požadoval pouze osvědčení vydané veřejným zadavatelem. Takové omezení však nemělo oporu v předmětu veřejné zakázky, a ve svých důsledcích tak mělo silný diskriminační potenciál. Takto vymezený kvalifikační předpoklad představoval příklad tzv. skryté diskriminace. Snížená sazba finanční opravy ve výši 5 % z částky dotace poskytnuté na financování dotčené veřejné zakázky byla uplatněna vzhledem ke skutečnosti, že v rámci veřejné zakázky byly podány celkem 4 nabídky, což byl v daném segmentu služeb dostatečný počet pro zajištění hospodářské soutěže, tudíž lze dovodit pouze potenciální, nikoliv faktický dopad uvedeného diskriminačního kvalifikačního požadavku.

Chybné stanovení předpokládané hodnoty

Zadavatel špatně vymezil rozsah předmětu plnění zakázky a na základě toho stanovil neúplnou předpokládanou hodnotu zakázky. Předmětem této veřejné zakázky byly pouze projektové práce, tj. zadavatel nezahrnul do předmětu plnění autorský dozor, i přesto, že věděl, že bude autorský dozor vykonáván. V rámci projektové žádosti byl autorský dozor naplánován jako samostatná veřejná zakázka. Vzhledem k povaze výkonu autorského dozoru (z důvodu autorských práv) nemůže být realizován jinou osobou než autorem projektové dokumentace. Zadavatel tedy měl do předpokládané hodnoty, resp. předmětu plnění zakázky započítat i náklady na výkon autorského dozoru. Tímto postupem by byla překročena předpokládaná hodnota (spodní limit 200 tis. Kč bez DPH) pro VZMR II. kategorie v IOP. Nicméně v rámci kontroly dokumentace bylo zjištěno, že zadavatel realizoval poptávkové řízení, čímž dodržel základní náležitosti výběru dodavatele pro VZMR II. Podle pravidel IOP pro veřejné zakázky, čímž fakticky nedošlo k závažnému porušení podmínek poskytnutí dotace. Za toto pochybení bylo uděleno krácení 5%.

Neoprávněné vyloučení uchazečů

Zadavatel vyloučil ze zadávacího řízení jednoho uchazeče z důvodů nepředložení kopie nabídky a požadovaného harmonogramu, jež ale po přezkoumání předložené dokumentace nebyly oprávněnými důvody pro vyloučení dle ZVZ. Nepředložení kopie nabídky totiž nemůže být dle konstantní rozhodovací praxe ÚOHS důvodem pro vyloučení uchazeče, protože požadavek na více vyhotovení nelze podřadit pod podmínky a požadavky na zpracování nabídky (§ 44 odst. 3 písm. e) ZVZ), neboť kopie nabídky není vlastní nabídkou k realizaci veřejné zakázky - absence kopie/í nabídky proto nemůže být důvodem k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Ve vztahu k požadovanému harmonogramu pak zadavatel uvedl v zadávacích podmínkách pouze zcela obecný a nikterak blíže nespecifikovaný požadavek. V nabídce uchazeč předloží harmonogram plnění v členění po měsících, nikoliv tedy po jednotlivých měsících, jak bylo uvedeno v oznámení o vyloučení uchazeče, přičemž neurčitě vymezený požadavek zadavatele na předložení harmonogramu bylo zjevně možné vyložit tak, jak si jej vyložil tento vyloučený uchazeč, tudíž nabídka uchazeče v zásadě požadavek na předložení harmonogramu splňovala. Nedostatečné vymezení požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách pak nemůže být dle konstantní rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek kladena k tíži uchazečů, ani tento důvod vyloučení tak nebyl v souladu se ZVZ. Zadavatel dále vyloučil ze zadávacího řízení jiného uchazeče z důvodů nepředložení kopie pojistné smlouvy z odpovědnosti a neprokázání základních kvalifikačních předpokladů z důvodu stáří předložených dokladů více než 90 dnů. V obou případech se jedná o vyloučení v rozporu se ZVZ. Z požadavku na předložení kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti uvedeného v zadávacích podmínkách nikterak nevyplývalo, že by tato měla být již součástí nabídky uchazeče, žádná taková podmínka nebyla výslovně nikde v zadávacích podmínkách stanovena, přičemž její stanovení by znamenalo porušení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ, dle kterého je jediným možným ekonomickým a finančním kvalifikačním předpokladem čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele (jednalo by se o nepřípustný ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad). Vytýkaný nedostatek stáří základních kvalifikačních předpokladů pak vůbec nerespektuje skutečnost, že ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje uchazeč splnění kvalifikace výhradně čestným prohlášení, přičemž čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů tohoto uchazeče bylo v jím podané nabídce v plném rozsahu předloženo, tudíž tato část kvalifikace byla splněna zcela v souladu se ZVZ. Zadavatel de-facto použil jiná kritéria výběru, než stanovil v zadávacích podmínkách

 
Nahrávám...
Nahrávám...