dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení programu Potenciál v rámci OP PIK

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Představení programu Potenciál v rámci OP PIK

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Souhrn programu

Program Potenciál podporuje zakládání a rozvoj center průmyslového vy řípadě maly ředních podniků).

Oprávněnými žadateli jsou podniky všech velikostí.

Podporované aktivity

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového vy čívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

 • V případě malých a středních podniků lze podpořit i vybrané provozní náklady centra.

Nepodporované aktivity

 • Prostá obnova majetku.

 • člensky ů Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vy žením a fungováním distribuční sítě nebo jiny ěžny

 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženy

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory1:

Povinné k výběru:

 • Tržby podpořeny ů v důsledku zavedené inovace.

 • Počet novy ů v podporovany

 • Počet nově vytvořeny ch pracovních míst, zaměstnanci výzkumu a vývoje – ženy.

 • Počet podniků spolupracujících s vy .

Povinné k naplnění:

 • Počet novy šířeny či modernizovany šť podniků.

Oprávnění žadatelé:

 • Malé, střední a velké podniky.

Forma podpory

Výše dotace

 • Minimální výše příspěvku na projekt je stanovena na 2 miliony Kč.

 • Maximální výše příspěvek činí 75 milionů Kč, resp. 150 milionů Kč v hospodářsky problé ěstnanosti.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé jsou považovány následující výdaje:

 • ů, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov zpracuje Řídící orgán vlastní oponentn ě předkládanému příjemcem dotace, způsobilé vy ě do vy še tohoto posudku, resp. ceny kupní, resp. vy še znaleckého posudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší.

 • řízení pozemků, budov, strojů a jiného zařízení jsou způsobilé za podmínek, že se jedná o odepisovatelná aktiva. V případě pořízení majetku spadajícího do ostatního nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, musí subjekty, které nesplňují definici MSP, pořídit majetek, ktery řízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvykly řípadě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné

 • Poskytovatel bude v rámci pořízení staveb/stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro dany ěmž byla podána Plná žádost projektu. V této souvislosti je příjemce povinen k Plné žádosti předložit podrobny ěny žkovy čet stavebních prací plánovany šší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), ům.

 • řízení dlouhodobého nehmotného majetku2 jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodoby ňuje následující podmínky:

  1. žíván vy čně v místě realizace projektu uvedeném v Podmínkách poskytnutí dotace;
  2. mus – ňující definici MSP;
  3. musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce podpory a evidovaná po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu;
  4. pořízen od třetích stran nespřízněny žních podmínek;
  5. do způsobily ů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku;
  6. še 50 % celkovy ůsobily čních vy ů na projekt – platí pouze pro podniky nesplňující definici MSP;
  7. na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecky ě předkládanému příjemcem dotace, způsobilé vy řízeníbudou uznatelné maximálně do vy še še znaleckéhoposudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší.
 • ční) náklady (osobní náklady, služby poradců, expertů a studie)jsou způsobilé pouze pro MSP. Poskytovatel bude v rámci provozních nákladů považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvykly

 • Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v

 
Nahrávám...
Nahrávám...