dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zateplení výrobních a skladových prostor- popis projektové žádosti (OPPIK)

4.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27 Zateplení výrobních a skladových prostor– popis projektové žádosti (OPPIK)

Mgr. Petr Burda

Úvod

Smyslem předkládaného článku je poskytnout inspiraci žadatelům z řad malých, středních a velkých podnikatelů, kteří hledají finanční prostředky pro zateplení prostor, ve kterých provozují vlastní podnikatelskou činnost. Jednou z možností realizace takového záměrů je podání žádosti o dotace financované ze strukturálních fondů EU. Dotace EU představují vhodný prostředek pro získání potřebných financí na záměry tohoto typu, jsou hojně podporovány a vyhlášení výzev se pravidelně periodicky opakuje.

V rámci článku Vás provedeme strukturou projektové žádosti krok po kroku a představíme zpracování jejich nejdůležitějších částí. Pevně věříme, že Vám níže uvedené informace pomohou při přípravě a zpracování Vaší projektové žádosti a ke kýženému získání potřebných financí na realizaci Vašeho záměru.

Cílem článku je představení obsahové části úspěšně schválené projektové žádosti, která reaguje na vyhlášenou výzvu nazvanou Úpory energie. Tato výzva byla vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Stručné představení programu Úspory energie

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Žádosti o podporu jsou přijímány od 17. 7. 2017 do 17. 11. 2017.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • - malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • - max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV
 • - dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
 • - maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • - podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • - podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • - dlouhodobý hmotný majetek
 • - dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • - průkaz energetické náročnosti budovy
 • - technický dozor investora
 • - Blower Door Test

Specifika a omezení:

 • - projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • - nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • - nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • - nepodporuje se rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
 • - nepodporují se budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
 • - v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci
 • - budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • - podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie
 • - projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie

Systém sběru žádostí:

 • - kolový
Projektová žádost

Název projektu:

Zateplení výrobních a skladových prostor

Anotace projektu

Předmětem projektu je zajistit kompletní zateplení výrobních a skladových prostor v obci Veleň a rekonstrukce rozvodů tepla a elektrické energie. Cílem je výrazné snížení spotřeby energií na vytápění budovy eliminací úniku tepla a efektivním systémem vytápění. Projekt je připraven k realizaci, žadatel má vyhrazené potřebné finanční prostředky a získal již také stavební povolení.

Jaký problém projekt řeší? 

Projekt tak primárně řeší problém energetické náročnosti provozu budovy, která je velmi špatně tepelně izolovaná. Díky podpoře tak dojde nejen k zásadnímu vylepšení pracovních podmínek pracovníků, kteří v prostorách působí, ale také k výrazné úspoře energie.

Jaké jsou příčiny problému

Problém, který projekt řeší, tedy potřeba zateplit objekt, souvisí s původním účelem objektu – pro skladování stavebního materiálu bylo nutné zajistit pouze sucho a omezit důsledky extrémních teplot (především mrazu, který by některý materiál mohl poškodit nebo zničit). V současné době však v budově trvale pracují lidé, kteří samozřejmě chtějí fungovat v přijatelných podmínkách a stávající tepelná izolace pro jejich zajištění ani zdaleka nestačí. Příčiny problému tedy spočívají primárně ve změně účelu stavby, která se nyní využívá pro účely výroby a servisu.

Co je cílem projektu?

Cíle projektu je především zajistit ekologické přínosy, dosáhnout trvalé úspory při spotřebě energie a tím následně také snížení provozních nákladů budovy kompletním zateplením výrobních a skladových

prostor.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

Díky realizaci projektu dojde k radikálnímu snížení energetické náročnosti provozu výrobních a skladových prostor.

Popis realizačního týmu projektu

Projekt za žadatele bude řídit majitel jedné poloviny a nájemce druhé poloviny objektu. Ze své pozice bude zajišťovat také financování zamýšlených aktivit. Žadatel o dotaci také zastřeší výběrová řízení na realizátora zateplení. Projektová dokumentace, položkový rozpočet a energetický posudek byl zajištěn prostřednictvím externího specialisty. Administrativní přípravu ostatních příloh zpracovává žadatel projektu. Účetnictví projektu bude zajišťovat externí účetní, která vede i běžné účetnictví žadatele.

Cílová skupina

Podnikatelské subjekty

Popis cílové skupiny:

Žadatel je vlastníkem objektu. Firma byla založena 15. 12. 2010 a zajišťuje servis motorových vozidel a také specifické služby např. v oblasti tuningu. Firma působí v obci Veleň v okrese Brandýs nad Labem. Dopad působnosti je však mnohem širší - zejména díky specifickým službám v oblasti úprav a především výroby některých dílů a doplňků a také osvědčené kvalitě služeb servisu. Žadatel v současné době zaměstnává 18 automechaniků a dalších specialistů, jako jsou autoklempíři, lakýrníci apod. Realizace projektu, potažmo příspěvek na realizaci projektu firmě umožní, aby ušetřené prostředky investovala do dalšího vybavení, pro které bude potřebovat obsluhu. Kromě zlepšení pracovního prostředí se tak případná podpora příznivě projeví i v růstu počtu pracovních

míst.

Etapy projektu

Pořadí etapy:   1  
 
Nahrávám...
Nahrávám...