dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení podnikatelského záměru - program Inovace

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem toho článku je představit vybrané částí studie proveditelnosti mezi podnikateli oblíbeného programu Inovace, Zaměříme se zejména na zpracování ekonomických ukazatelů – např. finanční analýza projektu, tržby, SWOT analýza, dále na představení projektového týmů a zaměstnanců a na podrobný popis projektu. Projekt je zaměřen na vybudování Obalovny, která se zabývá výrobou asfaltových směsí.

Studie proveditelnosti je komplexní dokument ekonomické analýzy, který analyzuje finanční zdraví daného subjektu, připravenost žadatele k realizaci projektu (strukturální, technická a personální vybavenost) a schopnost zajistit fungování projektu i po skončení dotace (udržitelnost). Její kvalitní zpracování je klíčem k úspěchu pro získání dotace, hodnoticí komise za při bodovém hodnocení projektu zaměřuje ze všech částí projektové žádosti právě na studii proveditelnosti.

Jak již víme z minulých příspěvků hlavním cílem programu Inovace je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Program je zaměřen zejména na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

Struktura vybraných částí studie proveditelnosti odpovídá vzorovému členění tohoto dokumentu dle pravidel Operačního programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), pod který tento projekt spadá. Cílem projektu je zavést 1 nový výrobek a 1 nový proces, vzniklý vlastním VaV a ve spolupráci s jinými organizacemi VaV, konkrétně s firmou ABC s.r.o a LF UK v Hradci Králové

Náš modelový příklad úspěšné projektové je vhodný k podpoře z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Níže představená studie proveditelnosti reaguje na výzvu III Inovace (inovační projekt), která byla vyhlášena 28. 11. 2016 a ukončena 17. 04. 2017. Dle podmínek programu lze podle velikosti podniku získat následující maximální míru podpory:

- malý podnik 45 %,
- střední podnik 35 %,
- velký podnik 25 %.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1. mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. Podporu lze získat na podporu procesní a produktové inovace a dále na zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).

Mezi způsobilé náklady patří například projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace a další.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy,

Výzva se zaměřuje na tyto priority a cíle:

Prioritní osa

PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace”

Investiční priorita

Investiční priorita 4b, Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích

Specifický cíl

SC 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků““

Druh výzvy

Průběžná

Synergické vazby výzvy

Tato výzva nezakládá synergické vazby s výzvami jiných operačních programů. Výzva je komplementární s II. výzvou Nemovitosti (vazba Úspory energie a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí); OP ŽP, IROP, OP PPR, PRV a OP R (vazba Úspory energie); programem Efekt MPO a komunitárním programem Horizont 2020.

Model hodnocení

Jednokolový

Stručná charakteristika žadatele

Společnost žadatele CUD s.r.o. [1]byla založena jednatelem v roce 1996 a svojí podnikatelskou činností se zabývá aplikovaným výzkumem, vývojem a dalším využitím jeho výsledků včetně marketingové a vývojové podpory svých klientů a spolupracovníků. Kromě vlastních výzkumných aktivit, provádí společnost žadatele i výzkum a vývoj na zakázku.

V souladu se společenskou smlouvou, veškeré nově vytvořené zdroje využívá společnost pro další výzkum a vývoj. Rovněž extrakční a testovací zařízení, které bude pořízeno v rámci předkládaného projektu, bude využíváno výlučně pro VaV aktivity.

Největší zázemí má CUD s. r. o. především v oblastech:

 • zušlechťovaných foliových a papírových materiálů,
 • využití superkritických technologií (likvidace škodlivých látek, separace definovaných látek),
 • tvorba expertních systémů (především v oblasti zprostředkování, sledování korelací životního prostředí a zdraví, optimalizací sítí),
 • biotechnologické metody čištění vod a odpadů.

Hlavní předmět podnikání, CZ-NACE

Předmětem podnikání je:

Hlavním předmětem podnikání společnosti CUD s.r.o. je dle registru ekonomických subjektů CZ NACE 20 - Výroba chemických látek a chemických přípravků a 7219 - Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. CUD je firma zabývající se aplikovaným výzkumem, vývojem a dalším využití jeho výsledků včetně marketingové a vývojové podpory svých klientů a spolupracovníků.

Hlavní oblast podnikání a zároveň CZ NACE projektu:

20:  Výroba chemických látek a chemických přípravků

7219:

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedlejší oblasti podnikání

702:

Poradenství v oblasti řízení

G:

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

00:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

10:

Výroba potravinářských výrobků

17120:

Výroba papíru a lepenky

620:

Činnosti v oblasti informačních technologií

7490:

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Inovační potenciál žadatele
Na základě neustálého zlepšovaní a sledování potřeb trhu docházelo a dochází k nákupům nových technologií (některé i včetně know-how), které posouvají firmu ve výzkumu a výrobě dopředu. Na základě analýz trhu, zvyšování objemu výroby, modernizaci výroby a zaváděním nových výrobků se přistupuje k modernizaci a nákupu nových technologií, které nám umožňují držet krok s konkurencí, respektive nám získávají konkurenční výhodu.

Nákup evropského užitného vzoru pro geoidní reliéfní mapu Evropy 1:2mil. Superkritické zařízení pro náhradu syntetických rozpouštědel rozpouštěním v superkritické vodě. Inovace produktů je zajišťována vlastním výzkumem a vývojem, popř. výzkumem a vývojem ve spolupráci.

Spolupráce s výzkumnými institucemi či vysokými školami v oblasti VaV aktivit za posledních 5 let
Společnost CUD s.r.o. dlouhodobě spolupracuje při zavádění nových výrobků na trh s VŠCHT Praha, ÚCHP AV v.v.i., ČVUT Praha, Univerzita Pardubice. Před uvedením nového výrobku na trh se provede ověření jeho vlastností, zda je výrobek v souladu s příslušnou normou. Toto ověření firma provádí ve svoji neakreditované zkušebně a následně pro kontrolu i v akreditované zkušebně.

V současné době firma spolupracuje s LF UK v Hradci králové, se kterou vyvinula a nyní se připravuje na uvedení nového produktu na trh. Firma investovala do zařízení ve své vlastní VaV laboratoři, kterou využívá při vývoji produktů, zejména při ověřování vlastností. Laboratoř je vybavena všemi zařízeními nutnými pro komplexní zkušební. Vlastní zkušebna a spolupráce s vysokou školou umožňuje provádět četnější množství zkoušek pro zajištění požadované kvality výrobků, které se projevuje ve spolehlivém a bezpečném užití.

Spolupráce s ostatními firmami při výzkumu a vývoji za posledních 5 let
Firma při VaV spolupracuje také s firmami a institucemi. Jednalo se např. o vývoj 3D reliéfní sadu „Biologie člověka“ – 19listů formát A5 pro žáky.

Náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců (průměrné % z celkových mzdových nákladů za poslední 3 roky
Vzdělávací plán je v souladu s profesním a kariérním růstem zaměstnanců. Vzdělávání probíhá napříč společností celoročně s ohledem na pracovní vytížení jednotlivých zaměstnanců. Firma klade na vzdělávání vlastních zaměstnanců velký důraz, neboť si uvědomuje, že kvalifikovanost zaměstnanců má významný pozitivní dopad na produktivitu a kvalitu práce, což má přímý důsledek na konkurenceschopnost a zvyšování tržeb a je tedy v souladu s cílem společnosti. Průměrné náklady na zvyšování kvalifikace za poslední 3 roky jsou 80 tis. Kč, což je více než 7 % celkových mzdových nákladů.

Rok

2013

2014

2015

Průměr

Mzdové náklady celkem (tis. Kč)

1 080

1 110

1 160

1 116

Náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců (tis. Kč)

70

81

90

80

Náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců (% z celkových mzdových výdajů)

6,5

7,3

7,8

7,2

Zdroj: žadatel

Interní školení

 • Kurzy angličtiny, školení vyplývající ze zákona (BOZP, aj.), odborná školení zajišťována interními lektory a další.
 • V současné době se firma zaměřuje na rozvoj a zvýšení podílu a kvality interního vzdělávání.

Externí školení

 • Různé odborné kurzy organizované externími školícími organizacemi, odborná školení organizovaná partnery společnosti z komerční i nekomerční sféry, poskytovateli dotací, zahraniční stáže zaměstnanců, účast na tuzemských i zahraničních konferencích dle aktuálních témat a požadavků.

Podíl čistého obratu z nových nebo inovovaných výrobků, technologií či služeb uvedených na trh za poslední 3 roky z celkového čistého obratu (průměrné % z celkového čistého obratu za poslední 3 roky)

Podíl nových a inovovaných produktů činí v průměru 80 % z obratu. Je to dáno vlastním zaměřením činnosti firmy.

Podíl obratu z nových nebo inovovaných produktů za poslední 3 roky

Rok

2015

2016

2017

Čistý obrat (v tis. Kč)

4 411

3 594

4 114

Inovace (v tis. Kč)

3 484

2 947

3 288

Průměrné % obratu z inovací na čistém obratu

79%

82%

80%

Zdroj: žadatel

Vlastní zajištění výzkumu a vývoje ve firmě, žadatel popíše, jakým způsobem probíhají VaV aktivity ve firmě, zda disponuje oddělením VaV, kolik zaměstnanců se podílí na VaV, jakou inovační strategii využívá

Vývojový tým a jeho organizace

Vývojem ve firmě se zabývá tým, který je tvořen z lidí napříč firmou. Hlavními osobami vývojového týmu jsou:

 • jednatel společnosti
 • vedoucí výzkumu

V projektu budou mít na starost:

 • Dohled na plněním podnikatelského záměru,
 • dohled nad dodržením projektového rozpočtu,
 • pomoc při přípravě a organizaci výběrových řízení,
 • řízení projektu ve fázi realizace.

Lidé z vývojového týmu se pravidelně scházejí a rozebírají situaci na trhu, přicházejí s návrhy na rozšíření portfolia stávajících výrobků a s návrhy inovativních produktů, které by vyplnily mezeru na trhu, včetně způsobu balení. Návrhy inovací vždy vycházejí z aktivního sledování trhu, ať již formou prodejů a přímého kontaktu se zákazníkem, naslouchání jeho potřeb a dotazů, ale rovněž inspirací z mezinárodních a domácích veletrhů, kde je možné sledovat aktuální vývoj, přizpůsobit se mu a přijít s něčím novým, co na trhu není.

Materiální popis výzkumné kapacity
Společnost vlastní kvalitně vybavenou VaV laboratoř, kde provádí celkový výzkum a následně všechny dostupné testy a to nejen na nových výrobcích, ale také v pravidelných cyklech na výrobcích stávajících.

Firma investuje do zařízení ve své vlastní zkušebně, které využívá při vývoji produktů, zejména při ověřování vlastností. Vlastní zkušebna a spolupráce s vysokou školou umožňuje provádět četnější množství zkoušek pro zajištění požadované kvality výrobků, které se projevuje ve spolehlivém a bezpečném užití.

Vlastní laboratoř firmy je vybavena všemi zařízeními nutnými pro komplexní zkušební program plastových výrobků, jako např.:

 • KOS (kontinuální ovrstvovací stroj pro tenké vrstvy),
 • tiskový stroj Dominant,
 • velkoformátový nátiskový stroj Zetacont,
 • vakuový tvarovací lis,
 • vysekávací lis;
 • superkritické zařízení pro náhradu syntetických rozpouštědel rozpouštěním v superkritické vodě
 • SOFTWARE: Visual Studio, Maya, Audodesc Application,

Postup práce VaV oddělení
Inovační činnost vždy byla a je nedílnou součástí dlouhodobé strategie společnosti a vyplývá rovněž z neustále se měnících potřeb cílového trhu. Inovační procesy jsou na základě získaných zkušeností ve společnosti žadatele chápány jako komplexní soubor aktivit od identifikace potřeby inovace (analýza trhu, monitoring a měření) až po úspěšný transfer výstupů VaV aktivit.

Firemním standardem je neustálé sledování trendů a technologického vývoje v předmětné oblasti v kombinaci s trvalou prací na vlastním rozvoji.

Zástupci společnosti žadatele se pravidelně účastní odborných konferencí, seminářů a také veletrhů, kde jsou prezentovány nejnovější trendy v předmětné VaV oblasti.

Obstarávání nových poznatků je nicméně založeno na vlastním výzkumu a vývoji a ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, s kterými žadatel dlouhodobě

 
Nahrávám...
Nahrávám...