dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prameny mezinárodního práva soukromého

11.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1
Prameny mezinárodního práva soukromého

Mgr. Iva Jarolímová

Zásadním pramenem českého mezinárodního práva soukromého je zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZMPS").

Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, kdy zrušil předchozí zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Zákon je součástí nové kodifikace soukromého práva a obsahuje komplexní úpravu regulující soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem.

"Nový" zákon o mezinárodním právu soukromém je rozdělen do devíti částí (obecná ustanovení, obecná ustanovení mezinárodního práva procesního, obecná ustanovení mezinárodního práva soukromého, ustanovení pro jednotlivé druhy soukromoprávních poměrů, právní pomoc ve styku s cizinou, řízení o úpadku, rozhodčí řízení a uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů, přechodná a závěrečná ustanovení. V poslední deváté části je stanovena účinnost, konkrétně na již zmíněný 1. leden 2014.

Co se týká předmětu úpravy zákona, v ust. § 1 ZMPS je výslovně uvedeno, že tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem:

a) právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva,

b) právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech,

c) pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě poměrů uvedených v písmenech a) a b) a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném,

d) uznávání a výkon cizích rozhodnutí,

e) právní pomoc ve styku s cizinou,

f) některé záležitosti týkající se úpadku,

g) některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

V ust. § 2 ZMPS vymezuje postup při jeho aplikaci v rámci úpravy stejné otázky vyskytující se u mezinárodních smluv, potažmo předpisů EU, kdy uvádí, že zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a přímo

 
Nahrávám...
Nahrávám...