dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup pro zadávání koncesí

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6
Postup pro zadávání koncesí

Mgr. Filip Červenka

Definice koncese

Koncese je definována v části osmé ZZVZ, podle této části zadavatel postupuje v případě veřejných zakázek, které jsou koncesemi na stavební práce nebo koncesemi na služby. Zadavatel dále použije část první, část druhou, část sedmou hlavu I a část desátou až třináctou ZZVZ, není-li dále stanoveno jinak. Koncese jsou z hlediska své základní podstaty a vymezení základní definice zakotveny jako zvláštní druh veřejných zakázek, jejichž základní odlišnost spočívá zejména v přenosu rizik na dodavatele. Koncese lze aplikovat jak v případě jejich zadání veřejným zadavatelem, tak i v případě zadání tzv. sektorových veřejných zakázek, a to v případě jejich souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

Nová právní úprava transponuje do našeho právního řádu ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU a nahrazuje dosavadní úpravu koncesí, která byla obsažena v koncesním zákoně. Z hlediska koncepce nového zákona je koncese považována za zvláštní druh veřejné zakázky, a to de facto jako její podkategorie. Je tomu tak zejména z důvodu snazší aplikace obecných pravidel pro zadání veřejné zakázky. V rámci nové právní úpravy dochází k jasnějšímu a přesnějšímu vymezení definice koncesí na stavební práce a služby, zejména s ohledem na definici rizik.

Za koncesi na stavební práce se podle § 174 odst. 2 ZZVZ považuje uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací nebo služeb dodavateli, přičemž protiplnění spočívá buď výhradně v právu braní užitků vyplývajících z provozování stavby, jež je výsledkem provedených stavebních prací, nebo z poskytování služeb, nebo v tomto právu společně s platbou, a zároveň na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z provozování stavby. Takové smlouvy mohou či nemusejí zahrnovat převod vlastnictví na veřejné zadavatele, vždy však zadavatelé získávají z provedených stavebních prací či služeb prospěch.

Za koncesi na služby se považuje uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá dodavateli poskytnutí jiných činností než podle § 14 odst. 3 písm. a) až c) ZZVZ, přičemž protiplnění spočívá v právu braní užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo v tomto právu společně s platbou a na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb.

Pojmovým znakem koncesí je přenos provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby či z poskytování služeb na dodavatele. Ve vztahu k definici rizika je zásadní, že dodavatel nese riziko spojené s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla a může jím být riziko na straně poptávky, riziko na straně nabídky nebo riziko na straně poptávky i nabídky.

Obecně již nedochází ke kvantifikaci rizika, pro naplnění definice přenosu rizika podle § 174 odst. 4 ZZVZ postačí pouze, pokud dodavateli za běžných podmínek na trhu není zaručena návratnost vynaložených investic nebo nákladů vzniklých při provozování stavby nebo poskytování služeb, jež jsou předmětem koncese. Část rizika přenesená na dodavatele tedy musejí odpovídat běžným tržním podmínkám tak, aby případné odhadované ztráty dodavatele nebyly pouze nominální nebo zanedbatelné.

Podle důvodové zprávy k ZZVZ nejsou za koncese považovány smlouvy, kdy je úplata dodavateli stanovena tarifní či pevnou částkou, která garantuje dodavateli veškeré případné náklady či investice vynaložené na provozování stavby nebo na poskytování služby. Pokud tedy zadavatel dodavateli garantuje případné ztráty způsobem, jež by pokryl jeho vynaložené náklady a investice, není naplněna definice přenosu rizika a nejednalo by se o koncesi.

Pravidla pro zadávání koncesí

Zadavatel má možnost rozhodnout se, zda koncesi zadá v koncesním řízení nebo v jiném druhu zadávacího řízení podle části čtvrté ZZVZ. V možnosti volby není zadavatel nijak omezen. Volba je však pro zadavatele závazná a nelze jí již později měnit. Jednací řízení bez uveřejnění je zadavatel oprávněn použít pouze za splnění podmínek podle § 63 odst. 1 nebo 2 ZZVZ.

Ustanovení § 177 ZZVZ stanoví zvláštní výjimky pro koncese, které lze použít vedle obecných výjimek podle § 29 ZZVZ. Zadavatel tak například není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi na službu letecké dopravy založenou na vydání provozní licence ve smyslu přímo použitelného předpisu EU.

Zadavatel dále není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20 000 000 Kč.

Stejně jako podle staré právní úpravy lze i podle ZZVZ koncesní smlouvu uzavřít pouze na dobu určitou. Pokud doba trvání smlouvy přesahuje pět let, musí zadavatel stanovit tuto dobu

 
Nahrávám...
Nahrávám...