dnes je 5.6.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora na zřízení a provoz CSV - Program rozvoje venkova

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.82
Podpora na zřízení a provoz CSV – Program rozvoje venkova

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podpory na zřízení a provoz CSV je zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova, zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova, informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o politice rozvoje venkova a možnostech financování a podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech. CSV bude hrát důležitou roli také v podpoře implementace metody komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD), a to jak na národní úrovni a regionální, tak i na úrovni EU. Další novou oblastí bude spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu „Evropský dům”, který má za cíl poskytovat na centralizovaných pracovištích na úrovni NUTS 3 informace o všech podporách poskytovaných z evropských fondů.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - celková veřejná podpora bude 100 % způsobilých výdajů,
  • - příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů, příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů.
  • - celkové veřejné výdaje na období jsou stanoveny ve výši: 6 mil. EUR (20 % alokace technické pomoci).

Příjemci podpory

Příjemcem dotace jsou subjekty zajišťující implementaci Celostátní sítě