dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podnikatelský plán- sociální podnikání

30.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním záměrem článku je představit Vám Podnikatelský plán, který je povinnou přílohou v rámci zpracování žádosti v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) a konkrétní se vztahuje k oblasti sociálního podnikání. Takto zpracovaný podnikatelský je zpracován na základě požadavků konkrétní výzvy č. 03_15_015, která byla vyhlášena dne 17. 08. 2015 a ukončena dne 30. 11. 2015 a je povinnou přílohou pro podání projektu. Nicméně struktura představeného podnikatelského plánu může být využita i v ostatních výzvách v rámci OPZ i jiných programů financovaných z Evropského sociálního fondu.

PODNIKATELSKÝ PLÁN – Příloha č. 1
Maximálně 15 stránek normostran. Normostranou myslíme 1800 znaků na A4. Níže uvedený vzor reflektuje všechny skutečnosti, které potřebujeme pro vyhodnocení podnikatelského záměru – buďte struční, jasní, výstižní. Vyvarujte se slovního balastu a obecných klišé. Při zpracování podnikatelského plánu můžete využít Manuál: Jak založit sociální podnik, který je dostupný na www.ceske-socialni-podnikani.cz.

I. Shrnutí – mělo by vzbudit ve čtenáři zvědavost, proto mu věnujte velkou pozornost. Zakomponujte do něj klíčové body vašeho podnikatelského záměru – jaké produkty/služby budete poskytovat, jaká je jejich konkurenční výhoda. Doplňte o komentář ohledně tržních trendů (velikost trhu, jeho potenciál a růst, chování zákazníků) a ke konkurenci. Popište přehledně, kdo jsou vaše klíčové osobnosti a kdo jsou vaši stakeholdeři. Obohaťte text také o nejdůležitější kvantitativní finanční informace. Zjednodušeně udělejte extrakt následujících bloků do jednoho. Nejlepší je tento odstavec udělat až nakonec. Maximálně půl A4.

Společnost XXX s.r.o. od svého založení v roce 2009 zaměstnává výhradně zdravotně postižené osoby – konkrétně nevidomé a těžce zrakově postižené a tělesně postižené. Tito lidé nalézají uplatnění na všech úrovních podniku vč. pozic masérů a rehabilitačních pracovníků. V roce 2015 firma zaměstnávala zhruba 25 lidí (OZP), z nichž minimálně 15 zastávalo pozice terapeutů, což mimo jiné dokládá bohaté zkušenosti v oblasti řízení OZP, organizování služeb poskytovaných OZP a získávání zákazníků – odběratelů těchto služeb.

Přestože firma od svého založení uplatňuje zásady sociálního podnikání, není oficiálně sociálním podnikem. Přechod do této kategorie, který je požadovanou součástí výzvy (projektových cílů), tak nebude vyžadovat žádné zásadní změny a úpravy. Cílem projektu je vybudovat novou „kamennou“ pobočku v Brně, ve které najde zaměstnání celkem 7 OZP (cílových skupin dle výzvy). Díky projektu bude možné pobočku nejen vybudovat, ale také zajistit její provoz v prvních dvou letech a umožnit tak vytvořit podmínky pro její další fungování (vybudování klientely, nastavení pravidel fungování, další rozvoj spolupráce s firemními zákazníky).

Hlavními výhody společnosti XXX s.r.o.:

-vysoký předpoklad udržitelnosti projektu:

- doposud jsme se specializovali na poskytování služeb firemním a institucionálním klientům, kteří vyžadují kvalitní službu; zkušenosti; děláme kvalitu nikoli charitu,
- doposud jsme rozvíjeli naše sociální podnikání v podstatě bez dotačních podpor,
- provozovna částečně z podnětů klientů (zaměstnanců firem) pro využití nad rámec služeb na pracovišti, pro své rodinné příslušníky apod.,
- dobří zaměstnanci přechází k nám (v poslední době se hlásí často sami), od nás neodchází.

Zaměstnáváme aktuálně 100 % osob z CS na všech úrovních – od vedení společnosti, pozice řídící a zajišťující logistiku, komunikaci „až“ po maséry/ky/ terapeuty.

II. Informace o sociálním podnikustručně popište historii Vašeho podniku, vlastnické poměry a motivaci k založení sociálního podniku; definujte stručně Vaše poslání, vize a cíle: poslání se může Příloha č. 1 využívat i jako slogan, vize je o tom, kam chcete dojít, cíle uveďte hlavní i dílčí, a to včetně obecně prospěšných, podnikatelských a sociálních - pamatujte na soulad mezi cíli, posláním i vizí vašeho sociálního podniku - v případě, že jste z neziskového prostředí, neslučujte poslání/vizi organizace s posláním podnikání; uveďte zkušenosti členů týmu ze sociální a podnikatelské oblasti a z oblasti řízení projektů; vyjmenujte stakeholdery a uveďte jejich vztah k Vašemu podnikání a formy spolupráce.

Společnost XXX s.r.o. založili v roce 2009 dva společníci a jednatelé ještě jako studenti VŠ (FTVS UK) – Mgr. Karel Vopička danému řemeslu velmi dobře rozumí, má na starosti zejména odbornou stránku, tj. zajištění vysoké kvality služby pro klienty, zasvěceně pečuje a rozvíjí (nejen) odborné schopnosti zaměstnanců; a – Mgr. Jan Novák (práva, PF UK): zajišťuje/vede chod firmy (administrativní, právní, účetní aspekty apod.). [1]

Impulzem k založení společnosti byla tehdy praktická zkušenost obou zakladatelů s obtížným pracovním uplatněním osob ze svého okolí, mj. osob z paralympijského sportu (kterému se též věnovali), tedy lidí, kteří prokazatelně byli schopni na sobě soustavně pracovat, rozvíjet se, přesto jim pracovní trh nepřál.

Rádi bychom dokázali (a celkem se nám to daří), že ZP mohou při být při správném nastavení spolupráce (pracovních podmínek apod.) plnohodnotní zaměstnanci a vykonávat svou práci v nejvyšší kvalitě. Zároveň je ale stejně důležité, aby se tato „zkušenost“ dostala i k intaktní veřejnosti.

Masérské služby se specializací na firemní a institucionální klienty (naše hlavní činnost) jsou k tomuto účelu ideální, neboť při vlastní masáži vstupují naši ZP zaměstnanci přímo a intenzivně do osobního prostoru klienta (jakožto jednotlivce), zároveň je kladen velmi vysoký požadavek na kvalitu práce a celkového přístupu a vystupování ZP zaměstnance ze strany vedení firem, neboť ty jsou ochotny platit jen za vysokou kvalitu, která jejich zaměstnancům skutečně pomůže v řešení a v prevenci zdravotních problémů.

Do popředí nikdy nedáváme handicap, ale kvalitu práce – „děláme kvalitu, nikoli charitu“.

Tento přístup se nám vyplácí, v současné době působíme v regionech napříč ČR, mezi naše klienty patří i významní zaměstnavatelé v ČR v oblasti státní správy, finančního sektoru atd. Naše priority asi nejlépe definuje následující tvrzení: Na rozdíl od některých subjektů nedáváme do popředí handicap, naopak nás potěší, když klient opakovaně chodí z důvodu své spokojenosti a až při několikáté návštěvě si všimne, že dotyčný terapeut nebo terapeutka má handicap.

Firmu se snažíme vést jako velkou rodinu (se zaměstnanci se často scházíme, diskutujeme, nasloucháme jejich názorům, realizujeme společné aktivity, snažíme se přizpůsobit jejich požadavkům a potřebám). Zároveň však od nich požadujeme profesionální přístup, kvalitní práci a odpovědnost. – viz též část III.

Jsme držiteli ochranné známky Práce postižených spadající do programu Česká kvalita.

Hlavní podnikatelskou činností jsou doposud masérské služby (stále tvoří cca 90 %). Do budoucna (ideálně 2016-17, event.. 2018) připravujeme rozšíření nabídky, a to do dvou oblastí:

- Trenérství: sportovní, kondiční, fitness,
- služby: kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra.

III. Naplňování principů sociálního podniku v praxipopište stručně jejich konkrétní naplňování. V sociálním principu popište skupinu znevýhodněných zaměstnanců.

V současné době zaměstnáváme 100% osob z CS zdravotně postižených na všech úrovních (pozicích v podniku) – od terapeutů, přes osoby zajišťující logistiku, komunikaci až po vedení společnosti.

V podniku (a při jeho řízení) se snažíme udržovat spíše rodinnou atmosférou – často se setkáváme, a to jak organizovaně – z aktivity podniku (např. pořádáme několikadenní teambuildingové akce (školení z velké části neformálním způsobem), odborné individuálně pro firmu uzpůsobené kurzy, společné večeře apod.), či spontánní – jdeme např. po pracovní akci na chvíli na pivo/víno, eventuálně pomoci kolegovi při stěhování apod. Zaměstnanci mají možnost se vyjádřit k fungování společnosti, v případě nápadů na vylepšení jsou odměněni.

Zároveň však od zaměstnanců vyžadujeme profesionální a řádné odvádění práce a zodpovědný přístup k ní. K tomu zaměstnancům pomáháme kurzy, radami, přizpůsobováním výše úvazků a pracovního prostředí atd., snažíme se zaměstnance vést postupně k větší samostatnosti a zvyšování sebevědomí. Doposud nebyl vyplacen žádný podíl na zisku, veškerý zisk je kumulován a reinvestován do rozvoje společnosti. Používáme kvalitní přírodní materiály. Působíme napříč ČR, kde poskytujeme služby místním klientům (vč. místních poboček celorepublikových klientů) a v daných lokalitách samozřejmě i zaměstnáváme osoby z okolí.

Jako vlastní CSR aktivitu poskytujeme na vyžádání bezplatné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek pro postižené, a to jak úředníkům z Úřadů práce, tak i vlastním žadatelů za účelem posouzení vhodnosti nabízené pomůcky pro daného žadatele a hospodárnosti vynakládaných peněz.

IV. Popis vaší podnikatelské příležitostipopište váš produkt/službu, příp. vložte fotku produktu; popište provozovnu/prostory pro podnikání/potřebné vybavení; popište alternativní řešení vaší podnikatelské situace pro případ, že vše nepůjde tak, jak jste předpokládali.

V současné době se v oblasti masérských služeb specializujeme na firemní a institucionální klienty, kterým poskytujeme naše služby dojezdovou formou na jejich pracoviště (přes 95%), a to v krajských městech napříč ČR. Postupně bychom rádi zřídili v regionech i (pevné) provozovny. Toto rozšíření plánujeme realizovat i bez podpory z dotací. Realizace – původně plánovaná na příští rok – se (pravděpodobně o několik let) zpozdí.

Provozovna se bude skládat z recepce s menší „čekárnou“, zázemím (sklad, s „prádelnou“) a 3 (ideálně) stavebně oddělenými masérskými stanovišti. Na recepci bude probíhat též doprovodný prodej zboží z oblasti péče o tělo a zdravého životního stavu (kvalitní kosmetika, nahřívací rašeliny, pomůcky pro zdravé sezení apod.) event. i jiného vhodného zboží. Na recepci bude též možno servírovat klientům kávu apod.

Provozovna bude vybavena sprchou – dobře přístupnou (ideálně přímo) z masérských stanovišť, Masérská stanoviště budou vybavena standardním vybavením (vč. elektricky polohovatelného lehátka), pomůckami a spotřebním materiálem. Příloha č. 1 Bude nabídnuta široká paleta druhů masáží, navíc však mohou naši zaměstnanci (většina) nabídnout asistovaný strečink, poradenství v oblasti ergonomie práce vsedě a u PC, naučit protahovací cviky apod. Tyto znalosti navíc zaměstnancům pomáhají i při samotné terapii. (Nové zaměstnance proškolíme na naše náklady stejně jako ostatní naše zaměstnance.).

Předpokládáme, že na nově vytvářených pracovních místech zaměstnáme 100 % osob z cílové skupiny „Zdravotně postižení“.

 V. Analýza trhupopište prostředí, ve kterém se chcete pohybovat: jak velký je váš trh, na jaké segmenty se hodláte zaměřit, kdo budou vaši zákazníci, kdo budou vaši dodavatelé a odběratelé; proveďte analýzu konkurence a definujte konkurenční výhodu; udělejte přehlednou jednoduchou SWOT analýzu a následně analýzu rizik; uveďte seznam předjednaných zakázek a jejich výši, nebo doložte smlouvy s odběrateli.

Výhody (obecně i proti konkurenci):

- zkušenosti a úspěšně dosavadní fungování (doposud v zásadě i bez dotací),
- vysoká kvalita poskytované služby: samo vedení podniku řemeslu rozumí, dosavadní práce zaměření na kvalitu vyžadovala,
- zájem některých současných klientů o toto rozšíření služeb a s tím spojené dobré jméno (možnost využití služeb nad rámec placený zaměstnavatelem, využití pro další členy své rodiny),
- známá dobrá firemní kultura: v poslední době se k nám hlásí zaměstnanci i sami (na základě dobrých referencí),
- vedle vysoké kvality je doplňkovou, ale nezanedbatelnou výhodou i  možnost uplatnění POCTIVÉHO tzv. Náhradního plnění na námi dodané služby v plné výši (fakticky veškerá přidaná hodnota vzniká prací ZP zaměstnanců - žádný předprodej apod.),
- velmi dobře proškolení zaměstnanci – poskytujeme řadu kurzů k rozšíření jejich a zároveň naší nabídky, a to jak interně, tak externě; využívány jsou též možnosti konzultace konkrétních případů (odborné i v přístupu ke klientovi),
- naši zaměstnanci jsou školeni na naše náklady a umí poskytnout nejen širokou paletu masérských technik, ale také poradit a pomoci s protahovacími cviky, asistovaným

 
Nahrávám...
Nahrávám...