dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oprava bytového fondu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava bytového fondu

DOTACE NA VÝMĚNU DOMOVNÍCH OLOVĚNÝCH ROZVODŮ - podprogram Ministerstva pro místní rozvoj.

Tato forma podpory ve formě dotace má za cíl snížit obsah olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových a rodinných domech na území České republiky. Cílem podpory je snížit koncentraci olova v pitné vodě; dosáhnout limitní koncentrace max. 10 g/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované vlastníkům trvale obydlených domů s olověnými domovními rozvody do výše maximálně 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých obci podle pravidla „de minimis“ nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni „Rozhodnutí o registraci akce“.

Dotace může být využita pouze na výměnu olověných domovních rozvodů za zdravotně nezávadné rozvody, dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, na projektovou dokumentaci a monitoring obsahu olova v pitné vodě atd.

Žádosti podávají obce u Ministerstva pro místní rozvoj - www.mmr.cz. Kontaktním místem, kam je možné adresovat dotazy, je odbor podpory bydlení na adrese: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

Program „PANEL“ - podle podmínek nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů ve znění pozdějších předpisů.

Cílem této podpory je usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií zahrnující i zlepšení jejich tepelně technických vlastností. Panelovým domem je bytový dům postavený na území České republiky v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze nařízení vlády.

Předmětem opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů (zdravotní instalace, plyn, topení, elektroinstalace) a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového domu některou z těchto oprav modernizací nebo regenerací nevyžaduje. Žádost o poskytnutí podpory musí být podána do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru a musí být doložena kladným odborným stanoviskem, které vydá osoba uvedená v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněném v Obchodním věstníku.

Podpora se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru o 2 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby. Výše podpory se stanoví v závislosti na počáteční výši úvěru nebo jeho části, ke které se poskytuje podpora, na úrokové sazbě sjednané při

 
Nahrávám...
Nahrávám...