dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Operační programy v České republice pro období 2014-2020

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Praha patří do desítky nejvyspělejších regionů Evropské unie, proto nemá nárok na takový objem finančních prostředků ze strukturálních fondů jako další kraje České republiky. Rovněž obsahové zaměření projektů je odlišné, proto bude v období 2014-2020 využívat samostatný programový dokument: Operační program Praha – pól růstu ČR.

Operační program Praha – pól růstu ČR
Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha) navazuje na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost. Bude se jednat o multifondový operační program, který bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů.

Mezi intervence a oblasti, které budou podporovány prostřednictvím OP Praha – pól růstu ČR,  patří využití kvalitního lidského a inovačního potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; podpora malých a středních podniků; energetické úspory a podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství; podpora vzdělávání a rovných příležitostí.

Podpory budou realizovány v rámci následujících prioritních os a investičních priorit:

Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Investiční priorita 1:  Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Podporované aktivity:

Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“).  Aktivity proof-of-concept mají za cíl zvýšení transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Aktivity jsou zaměřené na nalezení takových výsledků výzkumu a vývoje, jejichž realizace je proveditelná a zároveň uplatnitelná na trhu. Tyto výsledky pak může použít i město (např. v oblasti veřejných služeb) jako aplikační sektor. Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a inovační poptávky veřejného sektoru. Hlavním nástrojem bude zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (tzv. pre-commercial public procurement, PCP). PCP představuje fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje, které zahrnuje sdílení rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tyto potřeby jsou natolik technologicky náročné, že buď na trhu zatím neexistuje stabilní obchodní řešení, nebo stávající řešení vykazují nedostatky, jejichž odstranění vyžaduje další výzkum a vývoj. Vhodným rozdělením rizik a zisku z výzkumu a vývoje mezi veřejné zadavatele a podniky se zkracuje doba uvedení na trh, což umožňuje veřejnému sektoru zavádět rychleji nová řešení a zároveň zvyšovat inovační výkonnost podniků a pronikat jako první na nové hlavní trhy. Výstupy výzkumného projektu PCP jsou první zkušební výrobky, které poté veřejný sektor soutěží v obchodní fázi. Tato aktivita bude sledovat i výstupy 7. Rámcového programu, resp. programu Horizont 2020 tak, aby v relevantních případech mohlo docházet k dalšímu rozvíjení výstupů projektů uvedených programů (tzv. downstream sequential funding).

Typy příjemců
Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, výzkumné organizace (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací), podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení.

Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory

Investiční priorita 1:  Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

Podporované aktivity:

  • Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy (např. zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel, renovace osvětlovacích soustav s využitím pokročilejších úsporných zdrojů vč. inteligentní regulace osvětlení, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie a jiné).
  • Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy [např. snížení energetické náročnosti technických zařízení městských silničních tunelů (úsporná ventilace a osvětlení atd.), úsporné osvětlení parkovišť P+R, svislého dopravního značení (velkých dálkových návěstí) a přechodů pro chodce, snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení a jiné].
  • Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov.

Typy příjemců

Hlavní město Praha. Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Investiční priorita 2:  Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu

Podporované aktivity:

  • Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné
 
Nahrávám...
Nahrávám...