dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OP - Cíl Konvergence (určeny pro regiony ČR s výjimkou Prahy)

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP - Cíl Konvergence (určeny pro regiony ČR s výjimkou Prahy)

Operační program Podnikání a inovace navazuje na Operační program Průmysl a podnikání, který fungoval v období 2004-2006. Jedná se o hlavní nástroj strukturálních fondů k podpoře malého a středního podnikání v sektorech průmyslu a služeb. V období 2007-2013 by měl přispět k rozvoji podnikání, konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvýšení inovační výkonnosti sektoru průmyslu a služeb. Podpory by měly směřovat i k lepšímu využívání energetických zdrojů, zefektivnění využití lidských zdrojů v průmyslu a k rozvoji vědy a výzkumu a spolupráce firem.

K dosažení cílů operačního programu a národních strategických dokumentů byly stanoveny následující prioritní osy OP:

1. Vznik firem

2. Rozvoj firem

3. Efektivní energie

4. Inovace

5. Prostřední pro podnikání a inovace

6. Služby pro rozvoj podnikání

7. Technická pomoc

Operační program Doprava je určen k řešení cílů národních strategických dokumentů politiky soudržnosti a dopravní politiky ČR v oblasti dopravy. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a efektivnosti v železniční, silniční, vnitrozemské vodní, multimodální a městské dopravě. OP Doprava bude zaměřen především na priority evropského a nadregionálního významu, přičemž by měla být dodržena komplementarita s dopravními intervencemi regionálního významu.

K dosažení cílů operačního programu a národních strategických dokumentů byly stanoveny následující prioritní osy OP:

1. Modernizace železniční sítě TEN-T

2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

7. Technická pomoc OP Doprava

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je podporován z Evropského sociálního fondu. Měl by přispět ke zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti na českém trhu práce. Podpory poskytované v rámci operačního programu jsou určeny zejména ke zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, zlepšení přístupu k zaměstnání, posílení osob ohrožených sociálním vyloučením a k posilování kapacit a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.

K dosažení cílů operačního programu a národních strategických dokumentů byly stanoveny následující prioritní osy OP:

1. Adaptabilita

2. Aktivní politiky trhu práce

3. Sociální integrace a rovné příležitosti

4. Veřejná správa a veřejné služby

5. Mezinárodní spolupráce

6. Technická pomoc

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřen na rozvoj znalostní ekonomiky, posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR. Měl by přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a vytváření pracovních míst v regionech. Mezi specifické cíle programu patří posílení kapacit ve výzkumu a vývoji v regionech, rychlý a efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje a posílení vzdělávacích kapacit na vysokých školách.

K dosažení cílů operačního programu a národních strategických dokumentů byly stanoveny následující prioritní osy OP:

1. Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

2. Rozvoj kapacit ve spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji

3. Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání

4. Technická asistence

Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost je jedním ze tří programů v ČR pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti lidských zdrojů. Je určen ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího celoživotního vzdělávání a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Měl by přispět ke zvýšení flexibility a adaptability lidských zdrojů i vzdělávacích systémů, které by se měly stát v budoucnu jedním z hlavních faktorů konkurenceschopnosti české ekonomiky.

K dosažení cílů operačního programu a národních strategických dokumentů byly stanoveny následující prioritní osy OP:

1. Počáteční vzdělávání

2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

3. Další vzdělávání

4. Technická pomoc

Operační program Životní prostředí. Realizace operačního programu by měla přispět k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí by mělo vést ke zvyšování zdraví obyvatel

 
Nahrávám...
Nahrávám...