dnes je 16.9.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nemovitosti - výzva Pomoc po tornádu

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.88
Nemovitosti – výzva Pomoc po tornádu

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva cílí výhradně na podporu podnikatelských subjektů postižených zásahem tornáda na území České republiky dne 24. června 2021. Podpora představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu, na podporu obnovy podnikatelské činnosti, rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt.

Míra podpory

Dotace na projekt je poskytována:

Plánovaná alokace výzvy činí 500 mil. Kč (400 mil. Kč aktivita a; 100 mil. Kč aktivita b).

  • aktivita a Dotace poskytnutá příjemci na kompenzaci škod představuje souhrnnou částku vypočtenou jako součet celkových škod na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku podnikatelského subjektu vyčíslených žadatelem a ponížených o relevantní pojistná plnění a všechny ostatní platby obdržené jako náhrada škody (škody na zcela nepojištěných nemovitostech se do celkových způsobilých výdajů započítávají pouze do výše 80 %).

  • aktivita b Výše poskytované dotace se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období let 2014–2020 a Komise (EU) č. 651/2014 v platném znění a činí maximálně:

    • Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů ponížených o případnou náhradu škody dle aktivity a.

    • Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů ponížených o případnou náhradu škody dle aktivity a.

    • Maximální výše ZV na jednotku obestavěného prostoru budoucí výstavby je 10 000 Kč / 1 m3 obestavěného

 
Nahrávám...
Nahrávám...