dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Navrhovaná struktura operačních programů v České republice pro období 2014-2020

22.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhovaná struktura operačních programů v České republice pro období 2014-2020

I přesto, že již nastal rok 2014, přípravy na programové období 2014-2020 stále nejsou dokončeny. Konečná podoba finanční alokace pro Českou republiku také ještě není definitivně stanovena. Indikativně se bude jednat zhruba o 20,5 mld. EUR v běžných cenách. Struktura nových operačních programů i řídící mechanismy jsou však již v pokročilé fázi rozpracovanosti. V následujícím programovém období se předpokládá stejná struktura institucionálního zabezpečení implementace strukturálních fondů EU v ČR jako v současném programovém období – tj. řídící orgány / zprostředkující subjekty jednotlivých OP, platební a certifikační orgán, auditní orgán, finanční úřady. Národním koordinátorem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice bylo ustanoveno opět Ministerstvo pro místní rozvoj ČR V současné době (v prosinci roku 2013) je navržena následující struktura operačních programů:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 • Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 • Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 • Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 • Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 • Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 • Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 • Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.

Konečná podoba prioritních os a podporovaných aktivit jednotlivých operačních programů ještě nebyla schválena, proto je nutné následující text chápat jako shrnutí stavu, který je dnes k dispozici. S vysokou pravděpodobností lze očekávat změny a doplnění, které budeme do našeho přehledu zapracovávat ihned po jejich schválení v prvních měsících roku 2014.

 

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Operační program je členěn do 5 prioritních os, z toho jsou 4 osy plánovány na realizaci projektů běžných žadatelů a poslední prioritní osa slouží pro orgány zapojené do řízení a administrace operačního programu.

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Podporované typy projektů:

 • Zakládání nových nebo rozvoj stávajících podnikových výzkumně vývojových pracovišť, zavádění technických a netechnických inovací v podnicích.
 • Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v podnikovém sektoru, realizovaných zejména ve spolupráci firem a výzkumných institucí.
 • Rozvoj služeb podpůrné infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, podnikatelské inkubátory, poradenské služby zaměřené na inovační startupy, rozvoj sítí spolupráce včetně klastrů apod.).
 • Přímá účast prostředků operačního programu na investicích rizikového kapitálu do inovativně orientovaných malých a středních podniků.

Prioritní osa 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem

Podporované typy projektů:

 • Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvojových MSP formou finančních nástrojů (dotace, záruky za bankovní úvěry a úvěry).
 • Podpora služeb pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy, poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (teritoriální znalost), organizace seminářů/akcí v rámci veletrhů a výstav se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti.
 • Podpora poradenských služeb pro získávání strategických informací o situaci a příležitostech na trhu (technologický foresight), podpora specializované poradenské služby založené na znalostech (mentoring, koučing, technologický scouting, market intelligence apod.).
 • Pořízení hmotného i nehmotného zázemí pro realizaci odborného vzdělávání v podnicích.

Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Podporované typy projektů:

 • Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie z OZE, výstavba nových zdrojů OZE v podnicích
 • Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti Zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, zlepšování tepelně technických vlastností podnikatelských nemovitostí a provozů, rozvoj energetických služeb, využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Posílení ohrožených prvků a částí elektrizační soustavy ve vazbě na rozvoj využití OZE, modernizace přenosových sítí a distribučních prvků. Cílovou skupinou jsou především distributoři energií
 • Podpora projektů VaVaI za oblast energetiky v podnikovém sektoru zaměřené na efektivní nakládání s energií a získávání druhotných surovin
 • Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. tepelných rozvodných zařízení především pomocí instalace moderních předizolovaných potrubí, regulace a výměníkových stanic, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla v podnicích Cílovou skupinou jsou podnikatelé, kteří se hodlají soustředit/již se soustředí na systém centrálního zásobování teplem

Prioritní osa 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních informačních a komunikačních technologií

Podporované typy projektů:

 • Modernizace respektive rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků
 • Zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu sestávajících z části nebo plně optických vedení
 • Vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu
 • Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, centra sdílených služeb

 

Kontakt na Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Ing. Pavel Rosol, rosol@mpo.cz, tel. 224 853 077
Ing. Petr Tůma, tuma@mpo.cz, tel. 224 852 887
Ing. Martin Ptáčník, ptacnik@mpo.cz, tel. 224 853 183

 

 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Vizí MŠMT je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP Výzkum, vývoj a vzdělávání zahrnují podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost. Podpora příjemců ze všech stupňů vzdělávací a vědecko-výzkumné soustavy bude rozdělena do 3 prioritních os:

 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj;
 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Kontakt na Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Mgr. et Mgr. Radek Melichar (Radek.Melichar@msmt.cz, tel. +420 234 811 565).

 

3. Operační program Zaměstnanost

 Operační program Zaměstnanost je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. OP Zaměstnanost obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, které jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv.investičních priorit a jejich specifických cílů. Ty vymezují, jaké aktivity a cílové skupiny, resp. typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Obsah prioritní osy:

 • Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 • Modernizace služeb zaměstnanosti
 • Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Prioritní osa 2  - Sociální začleňování a boj s chudobou

Obsah prioritní osy:

 • Podpora sociální integrace a boj s chudobou

Prioritní osa 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

 • Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

 Prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa

 • Podpora reformy veřejné správy (měkké investice)

 

4. Operační program Doprava                                        

Operační program Doprava svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007-2013. Přípravou a řízením Operačního programu Doprava na léta 2014-2020 bylo pověřeno Ministerstvo dopravy. OP Doprava je připravován souběžně s přípravou Dohody o partnerství a dalších operačních programů. V současné době ještě neznáme finální podobu operačního programu, ale na základě dostupných pracovních verzí lze očekávat, že bude obsahovat následující prioritní osy, specifické cíle a podporované aktivity:

  Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Specifický cíl 1.1 - Výstavba a modernizace železničních tratí

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Modernizace tratí na síti TEN-T a mimo síť TEN-T, uvedení železničních tratí do optimálního stavu.
 • Výstavba tratí na síti TEN-T a mimo síť TEN-T.
 • Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury železničních uzlů
 • Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury.

Specifický cíl 1.2 - Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN-T)

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Úpravy vozidel a tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI
 • Modernizace zabezpečovacích zařízení.
 • Zavádění DOZ.

Specifický cíl 1.3 - Výstavba a modernizace vnitrozemských vod. cest v hlavní síti TEN-T

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest (např. plavební stupně, plavební komory, objekty pro zajištění bezpečnosti, atd.).
 • RIS.

Specifický cíl 1.4 – Multimodální doprava

Podporované aktivity v rámci specifického budou:

 • Terminály multimodální dopravy – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda; bimodální silnice-železnice).
 • Napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, výstavba a modernizace terminálů a vybavení mechanismy,
 
Nahrávám...
Nahrávám...