dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nastavení rovných příležitostí ve firmách - projektová žádost

29.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad obchodních korporací, OSVČ, státních podniků, NNO, profesních a podnikatelských sdruženích, poradenských a vzdělávacích institucích, škol a školských zařízeních, krajů, obcí a dalších subjektů na podporu snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a to prostřednictvím realizace genderových auditů u zaměstnavatelů.

Úvod
Předložený příklad se zaměřuje na nastavení rovných příležitostí v prostředí malých a středních firem. Náš modelový příklad úspěšné projektové je vhodný k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Níže představená žádost o projekt reaguje na výzvu 03_16_050, která byla vyhlášena 1. 9. 2016 a ukončena 30. 12. 2016.

Výzva se zaměřuje na tyto priority a cíle:

Prioritní osa

1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita

1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Specifický cíl

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Druh výzvy

Kolová

Model hodnocení

Jednokolová

I přesto, že příjem žádostí do této výzvy byl již ukončen, v současné době se objevují nové výzvy podobného nebo stejného obsahu financované z Operačního programu Zaměstnanost. Proto je dobré začít s přípravnými pracemi na projektové žádosti již nyní, neboť konkurence bude opět velmi početná a pečlivě připravená. K tomuto účelu Vám tento článek bude velmi vhodným pomocníkem.

Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Název projektu:
Nastavení rovných příležitostí ve firmách

Harmonogram projektu:

  • Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 5. 6. 2017
  • Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 5. 6. 2017
  • Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 5. 2. 2018
  • Doba trvání (v měsících): 

Anotace projektu
Tento projekt nazvaný „Nastavení rovných příležitostí ve firmách“ je zaměřen na zlepšení situace v rovných příležitostech žen a mužů v 6 firmách, z nichž 2 jsou střední firmy a 4 malé firmy provozované v ČR. Prostředkem ke zlepšení stávající situace bude realizace genderového auditu, jehož výstupem bude řada analýz a metodik. 

Jaký problém projekt řeší? 
Projekt řeší problémem genderové rovnosti, rovných příležitostí mužů a žen v 6 podnicích. Problémy v oblasti genderové rovnosti jsou všeobecně známy a statisticky dokázány (počet zaměstnaných žen je o 20 % nižší než mužů) a my jako nezisková organizace chceme přispět k řešení tohoto problému realizací genderových auditů, ke kterým mám žadatel patřičné kapacity a úspěšně plní genderovou rovnost i ve vlastní organizaci.

Jaké jsou příčiny problému
Příčiny problému jsou důsledkem dlouholetého procesu, díky předsudkům, že ženy se mají starat o domácnost a muži mají vydělávat. Situace na trhu se ovšem v posledních letech mění, což dokazují mnohé studie.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je pomocí genderových auditů pomoci 6 vybraným firmám dopomoci k zajištění rovných příležitosti mužů a žen, spravedlivé jednání k mužům a ženám v daných podnicích, ať už při náboru zaměstnanců, tak při odměňování, dovolené a dalších situacích, které mohou v pracovním procesu nastat. Genderový audit by měl pomoci usměrnit firemní kulturu směrem ke genderové rovnosti, ukázat směr, kterým je tento cíl možný trvale docílit, jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Výstupem každého z 6 genderových auditů bude Závěrečná zpráva.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 
Očekáváme změnu v postoji ke genderové rovnosti, a to v pozitivním smyslu slova. Očekáváme zvýšení počtu zaměstnaných žen v daných podnicích ve srovnání s muži, a to o nejméně 1 0% v období 2 let u malých podniků a u středních o 5 %, což je běžný poměr díky vykonanému genderovému auditu. Dále očekáváme zlepšení situace v podniku, zefektivnění práce, zlepšení podmínek pro zaměstnance.

Popis realizačního týmu projektu

  • vedoucí auditorského týmu - odborná garantka - PN, DPČ 579Kč/h, 800h celkově (80h/měsíc),
  • auditorka - odborná specialistka - PN, DPČ, 470Kč/h,
  • účetní – NN,
  • právník – NN

Všichni členové RT mají dostatečné vzdělání a zkušenosti k plnění svých povinností relevantních v tomto projektu. V dokumentech přikládáme CV obou členek auditorského týmu. Činnosti, úvazky a počet hodin je blíže uveden v Klíčových aktivitách. Odborné poradenství, mentorink, koučink a školení zajistí specialisté v jednotlivých oblastech - pracovní psycholog, HR specialista a především zkušení odborníci, kteří servis poskytovaný v projektu dlouhodobě zajišťují ve své profesní praxi,

Jaká existují rizika projektu?
Rizikem by mohlo být odmítnutí podniků s námi na genderovém auditu spolupracovat - tomu jsme předešli podpisem podniků čestného prohlášení o spolupráci. Dále by mohla být rizikem absence člena RT, v takovém případě jsou k dispozici náhradní členové.

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:

Realizace Genderového auditu

Popis klíčové aktivity:

U každého ze šesti podniků proběhne aktivita - genderový audit, který u každého z podniků obnáší:

Malé podniky:

- sběr a analýza nezbytných dokumentů.

- úvodní jednání s vedením auditované organizace.

- 2 rozhovory s vedoucími pracovníky/pracovnicemi

- 2 skupinové diskuse

- 4 individuální hloubkové rozhovory

- 1 dotazníkové šetření se zajištěním maximální možné návratnosti dotazníků

- závěrečná zpráva z auditu

- prezentace výsledků

Střední podniky:

-sběr a analýza nezbytných dokumentů.

- úvodní jednání s vedením

 
Nahrávám...
Nahrávám...