dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nájemní bydlení

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní bydlení

Nájemní bydlení je v České republice poznamenáno dlouhodobými cenovými i právními d eformacemi. Především dlouhodobě přetrvávající regulace nájemného z bytů způsobila, že trh s nájemními bytu dosud nefunguje tak, jako v jiných evropských zemích s dlouhodobou tradicí nájemního bydlení. Předpisy Ministerstva financí zrušil opakovaně Ústavní soud v letech 2000 - 2002 a až do roku 2006 se nepodařilo nalézt v Parlamentu potřebnou politickou shodu nad některým z předložených zákonů o nájemném z bytu. Nájemné tak více než 4 roky zcela stagnovalo. Meziroční nárůst nájemného z bytů v %:


Dne 31. března 2006 nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon jednoznačně upřednostňuje dohodu obou stran tohoto občanskoprávního vztahu - tzn. předpokládá, že nájem je dočasné přenechání věci nebo její části za úplatu jiné osobě na základě smluvně sjednaných podmínek, včetně výše této úplaty. To, že do konce roku 2010 zákon umožňuje dočasně zasáhnout - pouze nejvýše čtyřikrát - jednostranně do smluvního vztahu (ze strany pronajímatele a pouze limitovaně), je netržní reformní opatření reagující na dlouhodobě neřešené hluboké cenové i právní deformace v oblasti nájmu bytu. Nápravu těchto deformací rozkládá zákon do čtyř postupných kroků, což je „rozložení do času“ této nezbytné nápravy - v souladu s judikátem Ústavního soudu, který opakovaně konstatoval, že regulace nájemného „by měla být omezena na nezbytně nutnou dobu“ a že regulace nájemného „by měla vycházet z tržních cen“.

Zákon zmocnil Ministerstvo pro místní rozvoj, aby ve Sbírce zákonů zveřejnilo formou Sdělení kromě jiného tzv. „základní ceny bytů vyjadřující střední hodnoty kupních cen nemovitostí vycházející ze statistiky cen nemovitostí“. Stát musí využít té statistiky cen nemovitostí, kterou za peníze daňových poplatníků vytváří, provozuje a s jejímiž daty a výstupy pracují státní instituce, včetně Českého statistického úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj se proto obrátilo na Ministerstvo financí, protože podle § 33 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb. „Finanční úřady shromažďují údaje o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě jejich prodeje. Finanční úřady předávají údaje Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu.“ Podle informací z Ministerstva financí jsou do této jeho

 
Nahrávám...
Nahrávám...