dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt vzdělávání zaměstnanců podniku v regionu Praha

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Modelový projekt vzdělávání zaměstnanců podniku v regionu Praha

 

Pro vysvětlení metodického postupu jsme zvolili projekt profesního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců modelové společnosti Profit. Jedná se o typový projekt, který byl již podpořen z prioritní osy jedna Operačního programu Praha Adaptabilita (podrobnější informace o OP lze nalézt .11.1 naší příručky). Prioritní osou jedna je Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, na kterou je vyčleněno 41,4 mil eur. Tento dotační titul je zaměřen na kurzy dalšího vzdělávání, školení, odbornou přípravu poskytovatelů dalšího vzdělávání, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a absolventů škol formou odborných stáţí a přenosem zkušeností, rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve firmách a oborech; podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem apod. V rámci prioritní osy 1 „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky" je kromě jiného podporován také rozvoj a realizace dalšího vzdělávání. Tato skupina aktivit zahrnuje realizaci vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních a řídících dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností; podporu přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu vzdělávání; přípravu a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání včetně školení a odborné přípravy poskytovatelů dalšího vzdělávání; zvyšování kvalifikace zaměstnanců a absolventů škol formou odborných stáží a přenosem zkušeností; rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve firmách a oborech.

 

Cílovými skupinami uvedené prioritní osy jsou zaměstnanci, sebezaměstnaní a studenti. Projekty mohou být předkládány podnikatelskými subjekty, nestátními neziskovými organizacemi, školami, veřejnými institucemi a profesními zájmovými sdruženími. Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 1 předkládat žádosti, jsou podnikatelské subjekty, veřejné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení a školy.

Projektová žádost OPPA se zpracovává v elektronickém formuláři v programu Benefit7. Jelikož se zaměřujeme na neinvestiční projekt, představuje formulář Benefit 7 hlavní podklad pro hodnocení projektu. Na rozdíl od investičních projektů není požadována studie proveditelnosti ani žádná studie obdobného charakteru. V našem modelovém projektu se proto zaměříme na jednotlivé části formuláře Benefit 7, u kterých uvedeme text našeho modelového příkladu a na základě požadavků OP Adaptabilita také pokynu, které považujeme za podstatné pro správné zpracování dané části. Informace o práci s internetovou aplikací Benefit 7 v tomto příspěvku již nebudeme opakovat, protože jsou již jsou podrobně rozebrány .3.3.1. Konkrétně rozebereme následující části projektové žádosti: popis projektu, žadatele projektu, klíčové aktivity, monitorovací ukazatele, harmonogram realizace, realizační tým, rozpočet projektu, horizontální témata, rizika projektu a publicitu.

 

Popis projektu

 

Popis projektu je jednou z nejdůležitějších částí žádosti, ze které by mělo být jasné, čeho chce žadatel v projektu dosáhnout, jak bude postupovat a jaké budou hlavní výstupy projektu. Výstupy je nutné uvádět v měřitelných hodnotách, aby bylo možné hodnotit jejich dosahování. V této části je také důležité vysvětlit, proč pokládáte za nutné, aby byl váš projekt realizován. Zdůvodnění projektu musí být v souladu s popisem cílů projektu. Musí se současně jasně vztahovat k aktivitám a cílovým skupinám, které jsou popsány v dalších částech žádosti. Doporučujeme popsat aktuální situaci v oblasti, na kterou je projekt zaměřený, a to konkrétně ve vazbě na území hlavního města Prahy. Podstatné je také uvést zdroje, z nichž při popisu situace vycházíte. Může se jednat o váš vlastní průzkum nebo o jiné průzkumy a studie, jejichž výsledky byly zveřejněny.

Další klíčovou částí je popis cílové skupiny projektu. Je nutné popsat detailně skupinu lidí nebo organizací, na které se projekt zaměřuje.

Hlavním cílem projektu firmy Profit bylo zvýšení kvality práce zaměstnanců, a to prostřednictvím jejich dalšího profesního vzdělávání, které bylo zaměřeno na prohlubování a rozšiřování jejich kvalifikace, zejména v oblastech komunikačních, řídících a také jazykových dovedností. Tento projekt zapadá do koncepce profesního vzdělávání zaměstnanců firmy, kdy je pravidelně zjišťován zájem zaměstnanců o prohlubování kvalifikace a identifikovány potřeby jejich kariérního růstu.

Dílčím cílem projektu bylo prakticky a systémově implementovat koncepci profesního vzdělávání ve firmě a nastavit veškeré vhodné mechanismy pro jeho uvedení do praxe (vytvoření metodik, e-learningová podpora atd.).

Potřebnost projektu vyplývala jednak z dlouhodobě sledovaných vzdělávacích potřeb zaměstnanců (firma má interního psychologa a personálního poradce), tak především ze zrealizovaného průzkumu priorit samotných zaměstnanců, který proběhl ve formě dotazníkového šetření. Návratnost dotazníků byla 92%. Výsledky dotazníků potvrdily předpoklad, že vzhledem k věkové skladbě zaměstnanců firmy Profit (80 % se nachází ve věkové kategorii 25 - 45 let), jsou zaměstnanci nakloněni možnosti dalšího profesního vzdělávání, a tak investice do jejich rozvoje by měla být velmi efektivní. Potvrdilo se také, že motivací pro vzdělávání je možnost kariérního růstu a posunu na vyšší profesní úroveň.

Z hlediska kurzů byl absolutně největší zájem projeven o jazykové kurzy, pro které se vyjádřilo 90 % respondentů. V této kategorii zaměstnanci nejvíce převažují kurzy anglického jazyka (75%), následováno jazykem německým (16 %) a v poslední řadě jazyk ruský (4 %). Tento výsledek je logický - zvyšující se procento zahraničních firem sídlících v Praze (klienti žadatele) vyžaduje odpovídající úroveň komunikace v cizím jazyce ze strany dodavatele. Jazykové znalosti byly vyhodnoceny jako klíčový předpoklad úspěšného obchodního jednání.

Dále projevili zaměstnanci zájem o kurzy zaměřené na obchodní, prezentační, manažerské dovednosti, práci s PC, nové trendy ve vývoji technologií, efektivní písemnou komunikaci a další specifická témata jako time management a stress management. Výstupem celého průzkumu se tak stal ucelený přehled o vzdělávacích potřebách zaměstnanců společnosti Profit. Výsledky průzkumu se staly podkladem při plánování vzdělávacích aktivit projektu a také podkladem pro tvorbu komplexního vzdělávacího programu profesního růstu zaměstnanců firmy.

 

Cílovou skupinu projektu představují zaměstnanci společnosti Profit. Celkový počet pracovníků, kteří měli být zapojeni do projektu, činil 60 osob, které byly rozděleny do čtyř podskupin:

vyšší management a střední management,

linioví vedoucí,

obchodníci a marketingoví pracovníci,

administrativa.

 

Potřeby jednotlivých pracovníků se pochopitelně lišily, a tak bylo pro každou z výše uvedených skupiny pro účely projektu, zejména pro přípravu projektové žádosti, připraveno a vyhodnoceno

dotazníkové šetření. Z těchto podkladů následně vznikl individuální vzdělávací program pro každou část cílové skupiny zvlášť, a to jak z hlediska obsahu tak i rozsahu. Bylo totiž nezbytné zohlednit časové kapacity, kterými dané podskupiny disponují. Obsah byl také přizpůsoben. Kupříkladu administrativní pracovníci se zaměřovali především na jimi vykonávané činnosti, zatímco vedoucí by měli mít povědomí nejen o dané konkrétní oblasti, ale také dalších podnikových procesů a disponovat odpovídajícími manažerskými dovednostmi (např. interpersonálními dovednosti, znalostmi strategického řízení apod.).

Z projektu musí být také zřejmé, že cílová skupina projektu splňuje podmínku, že má vazbu na hlavní město Prahu. Územní způsobilost cílové skupiny projektu firmy Profit byla doložena prohlášením, že alespoň 50 % výkonu své pracovní činnosti vykonávají zaměstnanci na územní hlavního města Prahy.

Součástí projektové žádosti musí být také popis toho, jak zapojíte do projektových aktivit cílovou skupinu a jak ji budete motivovat. Uveďte konkrétně, jak jste příslušníky cílové skupiny motivovali, aby do projektu vstoupili, a jak budou zapojeni do aktivit projektu v jeho průběhu. V případě našeho modelového projektu byla motivace cílové skupiny zajištěna aktivním zapojením pracovníků při vytváření projektu (v rámci uvedeného dotazníkového šetření). Již v této fázi byl prokázán značný zájem zaměstnanců. Motivaci dále zvýšila i možnost zájemců neprojektovat si své aktivity individuálně. Tvůrci projektu také kalkulují, že zájem o vzdělávání bude zvyšovat i přímá vazba některých školicích aktivit na vykonávané činnosti zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. Celkovou motivací pro většinu zaměstnanců (napříč skupinami) je samozřejmě možnost jejich kariérního růstu a posunu na vyšší profesní úroveň.

Poté, co cílová skupina úspěšně projde plánovanými aktivitami projektu, by měla získat něco nového v porovnání ke stavu před svým vstupem do projektu. Doporučujeme popsat, co se díky realizaci projektu zlepší pro konkrétní cílovou skupinu vašeho projektu. Žádost by měla také obsahovat vysvětlení, jak se zlepší pozice klienta, který se zúčastní aktivit připravených v rámci projektu, na trhu práce. Přínos pro cílovou skupinu našeho modelového projektu lze spatřovat v tom, že realizací komplexního vzdělávacího programu byla nutnost profesního vzdělávání zařazena do běžného pracovního života zaměstnanců firmy. Zaměstnanci firmy mohli a mohou dále využít moderní vzdělávání formou e-learningu. Dílčí rozdělení přínosů dle konkrétních cílových skupin bylo projektovou žádostí plánováno následující:

Vyšší a střední management - uplatnění nových metod řízení malého podniku, měnící se v podnik střední velikosti, zvládání time a change managementu, projektové myšlení (nástroje, techniky), v neposlední řadě angličtina, která umožní úspěšná obchodní jednání se zahraničními klienty.

Linioví vedoucí - posun jejich běžné práce k práci vedoucího, příprava těchto pracovníků pro vedení menších týmů, rozšíření jejich kompetencí a dovedností o manažerské.

Obchodníci a marketingoví pracovníci - angličtina jako stále významnější nástroj pro vedení obchodních jednání, kvalitnější práce s klíčovými zákazníky, lepší prezentační dovednosti (dovednost uplatnitelná v jakémkoliv oboru)

Administrativa - zejména přínos v oblasti lepší práce s informačními technologiemi a týmová práce.

 

Žadatel projektu

 

Tato část projektové žádostí je poměrně jednoznačná. Obsahuje informace o žadateli projektu, osobách žadatele a případně také o partnerech projektu a o osobách partnera. Tento modelový projekt byl realizován samostatně. Při vyplňování postupujte podle pokynů, které jsou součástí elektronického

formuláře žádosti Benefit 7. Náš modelový žadatel, společnost Profit, se zaměřuje především na činnost reklamní, obchodní, nakladatelskou a zprostředkovatelskou. V posledních letech byl předmět podnikání rozšířen také o činnosti školící (pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti) a poradenské. Od roku 2002 je společnost Profit členem Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, která je nestarším profesním sdružením v oblasti reklamy a marketingových komunikací v České republice. Společnost profit patří v současné době mezi renomované subjekty na česném trhu. Oblast reklamní činnosti a marketingu se však neustále vyvíjí a udržení tržního postavení vyžaduje neustálý rozvoj firmy. Obdobně jako v jiných sektorech patří mezi klíčové parametry úspěchu kvalitní zaměstnanci. Projekt reaguje na danou situaci, kterou řeší s ohledem na limitovanost vlastních finančních zdrojů.

V případě, že by projekt měl partnery, je nutné uvést, proč jste si pro realizaci určitých aktivit projektu vybrali právě tohoto partnera. Je třeba popsat přínos tohoto partnerství a také vysvětlit, proč činnost partnera nemůže být realizována formou dodávky zboží nebo služeb (upozorňujeme, že externí dodavatel není partnerem projektu). Pro všechny projekty předkládané a realizované v OPPA platí pravidlo, že partneři se musí podílet na realizaci věcných aktivit projektu. Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu (např. finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agendu apod.), ani spočívat v poskytování běžných služeb (publicity projektu, IT služby, účetní služby, audit apod.), ani v dodání zboží.

 

Klíčové aktivity

 

Část klíčové aktivity by měla obsahovat konkrétní popis fází realizace projektu. Realizaci projektu doporučujeme rozdělit na jednotlivé klíčové aktivity tak, aby se jednalo o logicky uzavřené celky činností, které postupně vedou k dosažení cíle projektu popsaného v předchozí části popis projektu. Klíčové aktivity by na sebe měly logicky navazovat. Některé aktivity se mohou vzájemně doplňovat a probíhat současně. Volba klíčových aktivit je víceméně plně v kompetenci žadatele, jejich struktura i počet jsou odvislé především od typu projektu. Upozorňujeme ale, že formulář žádosti Benefit 7 pro OP Adaptabilita umožňuje vložit maximálně 15 klíčových aktivit projektu. Z popisu realizace klíčových aktivit projektu by mělo být zcela zřejmé, jakými způsoby a prostředky bude dosaženo plánovaných cílů projektu. Pozitivně je hodnocena konkrétnost zpracování.

V rámci našeho modelového projektu se počítá s realizací tří hlavních a třinácti dílčích aktivit:

- Řízení projektu:

výběr dodavatele a realizace,

organizace vzdělávacích aktivit,

zadání tvorby metodik,

zadání a kontrola vzniku e-learningového modulu,

kontrola klíčových aktivit projektu, harmonogramu, rozpočtu,

komunikace s cílovými skupinami a hodnocení zpětné

hodnocení jednotlivých fází projektu,

řízení zdrojů,

řízení aktivit souvisejících s publicitou projektu.

- Realizace vzdělávacích aktivit:

školící aktivity všech čtyř cílových skupin,

tvorba e-learningového portálu,

tvorba metodických příruček.

- Vyhodnocení vzdělávacího programu:

interim evaluace po realizaci prvního (pilotního) bloku školení, jehož výstupem měl být tzv. interim report),

závěrečné vyhodnocení projektu, jehož výstupem by měla být závěrečná evaluační zpráva.

Jednotlivé aktivity je nutné v projektové žádosti přesně popsat. Podívejme se proto nyní na několik vybraných klíčových aktivit podrobněji:

 

Realizace vzdělávacích aktivit

 

Celkem je plánováno 70 výukových dnů odborných kurzů, 270 výukových hodin anglického jazyka a 140 hodin koučingu. Výukové moduly budou upraveny dle potřeb vymezených cílových skupin:

Vyšší a střední management (struktura vyučovaných kurzů)

Change management

Psychologie a sociologie řízení

Manažerské dovednosti

Time management

Stres management

Řízení lidských zdrojů

Projektové řízení

 

Linioví vedoucí (struktura vyučovaných kurzů)

Stres management

Manažerské dovednosti

Manažer v roli trenéra

Psychologie a sociologie řízení

Koučování

 

Obchodníci a marketingoví pracovníci (struktura vyučovaných kurzů)

Obchodní dovednosti 1

Obchodní dovednosti 2

Komunikační dovednosti

Řešení konfliktů

Key account management

Příprava a vedení jednání

Prezentační dovednosti

Efektivní písemná komunikace

 

Administrativní pracovníci(struktura vyučovaných kurzů)

Time management

Týmová práce a vztahová inteligence

PC - Word

PC - Excel

PC - Outlook, PowerPoint

 

Pro všechny čtyři cílové skupiny bude realizováno také jazykové vzdělávání. Účastníci budou dle jazykového zaměření a dosahované úrovně rozděleni do několika skupin a stupňů. Výuka bude probíhat pro každou jazykovou úroveň v rozsahu 90 min. jedenkrát za týden.

Školící aktivity budou podpořeny

 
Nahrávám...
Nahrávám...