dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt v oblasti obnovy krajinných prvků - rozvoj regionů

16.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj regionů, především pak zapojení obcí či jiných subjektů do tvorby nového vzhledu obcí a jejích okolí, patří mezi základní prioritu strategických programů. Vedle finanční podpory z fondů Evropské Unie je také možné využít národní programy, ze kterých lze rovněž čerpat nemalé částky na podporu rozvoje obce. Cílem příspěvku je poskytnout podrobný popis aktivit, na které byly národní dotace čerpány a které mohou být inspirací pro nové žadatele.

Žadatel

Žadatelem o finanční zdroje je Myslivecké sdružení Hodslavice, které se aktivně zapojuje do dění obce Hodslavice a jehož členové nemalou měrou přispívají ke zkvalitnění krajiny v okolí obce.

Program poskytující finanční prostředky
Národní Program péče o krajinu 2007

Název projektu
Obnova Fojtovy cesty a výsadba stromové aleje

Projekt zaměřený na obnovu krajinných prvků v lokalitě.

Cíle projektu
Hlavním záměrem projektu je podpoření stability krajiny pomocí krajinotvorných prvků, které v posledních několika letech byly z krajiny postupně odstraňovány, avšak jejich absence způsobila značné škody v oblasti životního prostředí. Rovnováha a stabilita ekosystému je důležitá především ve schopnosti odolávat škodlivým vlivům. Krajinotvorné prvky významně ovlivňují kvailitu biotopu a následně tedy i na biodiverzitu dané lokality. Obnova krajinných prvků tak dnes patří k základním cílům obcí.

Aktivity projektu a jejich realizace
Při plánované obnově krajinných prvků se doporučuje využít meze a staré polní cesty, které jsou v katastru nemovitostí uváděné jako samostatné parcely. Následně je opatřit souhlas vlastníka pozemků s plánovaným zámerem. V říjnu roku 2007 byly čerpány národní dotace na projekt s názvem „Obnova Fojtovy cesty a výsadba stromové aleje“. Celá akce byla realizována mysliveckým sdružením Hodslavice. Obnova proběhla na ploše staré sedlácké cesty, která byla v minulém století zničena. Na začátku projektu bylo realizováno geodetické zaměření dané parcely, následně proběhly terenní úpravy, které měly za cíl srovnání terénu po přejezdech zemědělské techniky. Po počátečních úpravách došlo k samotné výsadbě alejových stromů v počtu 50 ks. Níže uvedená tabulka udává podrobný přehled jednotlivých použitých dřevin.

Tabulka 1: Počet dřevin použitých na stromořadí (v ks)

Druh dřeviny

Počet (ks)

Buk lesní

10

Dub letní

10

Habr obecný

10

Javor klen

10

Lípa srdčitá

10

Celkem dřeviny

50

Hloh obecný

100

Líska obecná

100

Ptačí zob

100

Svída krvavá

100

Trnka polní

100

Celkem keře

500

 

 

 

 

 

 

 

Po výsadbě byly dřeviny mechanicky ochráněny proti škodám působeným zvěří. Pro tyto účely bylo využito plastové pletivo, které bylo instalováno k jednotlivým dřevinám a následně ukotveno k trojnožkám sloužícím proti větru.

V další fázi projektu byla provedena výsadba 500 keřů ve výše uvedeném složení.

Následující rok proběhlo zbudování posezení pro pěší turisty, byla nainstalována informační cedule, jež má za úkol seznámit návštěvníky s realizovaným projektem i podat informace o honitbě v Hodslavicích a způsobech mysliveckého hospodaření. Další roky probíhala ochrana sazenic keřů proti škodám zvěře a proti buřeni. V případě nutnosti byla provedena dosadba stromků.

Rozpočet projektu
Celý project výstavby stromové aleje byl podpořen z PROGRAMU PÉČE O KRAJINU 2007, který je financován

 
Nahrávám...
Nahrávám...