dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt integrace osob vyloučených na trhu práce

15.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům, kteří plánují získat dotace na integraci a vzdělávání osob vyloučených na trhu práce. Modelový příklad představuje vhodný projekt pro Operační program Zaměstnanost, který v období 2014-2020 nahrazuje dřívější Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Identifikace žadatele
Žadatelem o dotaci v našem modelovém projektu je obecně prospěšná společnost COLEA, která poskytuje sociální služby pro osoby duševně nemocné, snaží se zkvalitnit jejich život a přispět k jejich integraci do společnosti. Zároveň provozuje chráněné dílny, kde jsou zaměstnány osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby s různým stupněm invalidity, čímž napomáhá jejich uplatnění na trhu práce. Osobám s duševním onemocněním poskytuje následující služby: 1) sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním (rehabilitační, rukodělné, technické služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení), 2) sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním (volnočasové, zájmové, vzdělávací aktivity a terapeutické služby), 3) chráněné pracovní dílny pro osoby se zdravotním postižením (pracoviště, která jsou podle dohody s úřadem práce přizpůsobená zaměstnávání osob se zdravotním postižením).

Cíl a předmět projektu
Cílem projektu je podpora a rozvoj speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových cest k začleňování znevýhodněných osob na trh práce a k jejich sociální a pracovní integraci. Kurz bude motivovat a aktivizovat cílovou skupinu k zaměstnání a dalšímu profesnímu vzdělávání.

Předmětem projektu je integrace osob ohrožených sociálním vyloučením na trh práce. Aktivity projektu s motivační i vzdělávací složkou působí jako prevence sociálního vyloučení těchto osob. Budou vytvořeny dva vzdělávací programy (správa a provoz e-shopu a hospodyně), které budou speciálně upraveny pro potřeby osob se zdravotním postižením. Důraz je kladen na individuální přístup a specifické potřeby této cílové skupiny. V rámci projektu bude proškoleno 40 osob. Účastníci získají nejen potřebné teoretické znalosti z dané oblasti, ale zúčastní se i praktické přípravy, čímž se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Projektem bude vytvořeno dvanáct nových pracovních míst. Velkou výhodou kurzu hospodyně je, že jeho absolventky mohou získat zaměstnání i v dílčích oblastech jako jsou úklid, hlídaní dětí, pomocná švadlena, pomocná kuchařka, čímž se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Po celou dobu projektu bude jeho účastníkům poskytováno pracovní poradenství, v rámci kterého ji bude poskytnuta podpora a zprostředkování vhodného pracovního uplatnění.

Realizační tým
Realizační tým projektu zahrnuje následující pracovní pozice:

- manažer projektu (koordinuje realizací projektu, sestavuje realizační tým, koordinuje a řídí schůzky realizačního týmu, komunikuje s poskytovatelem dotace, dodavateli a dalšími organizacemi, řeší rizikové situace spojené s realizaci projektu, zpracovává monitorovací zprávy, žádosti o platby a závěrečnou zprávu, kontroluje dodržování pravidel publicity, odpovídá za plnění cílů projektu, odpovídá za plnění harmonogramu a indikátoru projektu, spolupracuje s dalšími organizacemi na zařazení jejich klientů do projektu, koordinuje realizaci motivačního kurzu a vzdělávacích programů),

- finanční manažer (připravuje podklady pro vedení účetnictví projektu a mzdové agendy, připravuje podklady pro monitorovací zprávy a žádosti o platbu, zodpovídá za vedení rozpočtu projektu, kontroluje výkazy práce členů projektového týmu, účastní se schůzek realizačního týmu),

- odborný koordinátor (spolupracuje s organizacemi poskytujícími soc. služby a úřadem práce při zařazováni jejich klientů do motivačního kurzu a vzdělávacích programů, poskytuje poradenství během realizace projektu všem účastníkům, zastává roli sociálního pracovníka při skupinových i individuálních schůzkách, vede skupinové i individuální schůzky, pracuje s klienty, zařazuje klienty do vhodných vzdělávacích kurzů, pracuje s klienty průběžně dle jejich potřeby, napomáhá s návratem do společnosti či hledáním pracovního uplatněni, koordinuje společně s lektory náplně kurzů. Účastni se schůzek projektového týmu, připravuje podklady pro monitorovací zprávy),

- lektor motivačního kurzu (ve fázi přípravy vzdělávacího programu lektor sestavuje harmonogram výuky pro výukovou část motivačního kurzu, v další fázi projektu vede výukovou část motivačního kurzu, v rámci kurzu lektor zjisti očekávání jednotlivých účastníků, jejich konkrétní problémy a potřeby, společně s psychologem zpracuje závěrečnou zprávu s hodnocením účastníků, komunikuje a spolupracuje s ostatními členy projektového týmu, účastní se porad, připravuje podklady pro sestavování monitorovacích zpráva žádostí o platby),

- psycholog v oblasti bilanční diagnostiky (ve fázi přípravy vzdělávacího programu psycholog sestavuje harmonogram výuky pro výcvikovou a diagnostickou část motivačního kurzu, V další fázi projektu vede výcvikovou a diagnostickou část kurzu, v rámci těchto částí motivačního kurzu psycholog zjisti očekávání jednotlivých účastníků, jejich konkrétní problémy a potřeby, zpracuje závěrečnou zprávu pro každého účastníka s jeho hodnocením včetně návrhů a doporučení pro další postup směřující k jeho uplatnění dle individuálního plánu na trhu práce, komunikuje a spolupracuje s ostatními členy projektového tymu, účastni se porad, připravuje podklady pro sestavování monitorovacích zpráva žádostí o platby,

- lektor kurzu správa a provoz e-shopu (ve fázi přípravy vzdělávacího programu lektor sestavuje harmonogram výuky pro kurz správa a provoz e-shopu a vytváří studijní materiály k jednotlivým tématům, v další fázi projektu vede teoretickou přípravu kurzu správa a provoz e-shopu. Společně s lektorem výuky základů PC sestaví a vyhodnotí závěrečný test., komunikuje a spolupracuje s ostatními členy projektového týmu, účastní se porad, připravuje podklady pro sestavování monitorovacích zpráva žádosti o platby),

- lektor kurzu základy práce s PC (ve fázi přípravy vzdělávacího programu lektor sestavuje harmonogram výuky pro část kurzu správa a provoz e­-shopu - základy obsluhy PC a vytváří studijní materiály, v další fázi projektu vede teoretickou přípravu kurzu základy obsluhy PC, společně s lektorem kurzu správa a provoz e-shopu sestaví a vyhodnotí závěrečný test, komunikuje a spolupracuje s ostatními členy projektového týmu, účastní se porad, připravuje podklady pro sestavování monitorovacích zpráva žádostí o platby,

- lektor kurzu hospodyně (ve fázi přípravy vzdělávacího programu lektor sestavuje harmonogram výuky pro kurz hospodyně a vytváří studijní materiály k jednotlivým tématům, v další fázi projektu vede teoretickou přípravu kurzu hospodyně, sestaví a vyhodnotí závěrečný test, komunikuje a spolupracuje s ostatními členy projektového týmu, účastní se porad, připravuje podklady pro sestavování monitorovacích zpráva žádostí o platby,

- mistr odborného výcviku (mistr odborného výcviku připravuje praktickou část výukového programu hospodyně, vede cílovou skupinu a pracuje s ni při její praktické výuce, názorně předvádí ukázky domácích a úklidových prací, dohlíží na jejich správné provedeni v podání účastníků kurzu, sestaví a vyhodnotí závěrečný test z praktické části kurzu, na jehož základě budou vybráni v každém vzdělávacím cyklu 3 úspěšní absolventi a bude jim nabídnuto stálé pracovní místo u žadatele).

Potřebnost a aktivity projektu

Potřebnost projektu vychází z povahy projektu a žadatele. Zákon o zaměstnanosti definuje skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována ze strany sociálních instituci zvýšená pozornost z důvodu různých kombinovaných handicapů, např. zdravotní stav, věk, pohlaví, společenská exkluze, apod. Mezi tyto skupiny patři i osoby se zdravotním postižením (osoby v 1., II. a III. stupni invalidity a osoby duševně nemocně), na něž je projekt zaměřen. Společným znakem je jejich dlouhodobá nezaměstnanost a absolutní i relativní růst mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání. Ze statistik vyplývá, že nezaměstnanost lidi se zdravotním postižením je až čtyřikrát vyšší než u průměrné populace. A tento problém přetrvává i přes opatření přijímaná na podporu jejich zaměstnávání. Jako nejčastější důvod firmy uvádějí povahu vykonávané práce, nedostatečnou praxi nebo vzdělání, častou pracovní neschopnost a nízkou produktivitu práce. Společnost COLEA, o.p.s. dlouhodobě pracuje s těmito cílovými skupinami, zaměstnává je ve svých chráněných dílnách a umožňuje jim tak najit uplatněni v pracovním životě. V této oblasti je naše společnost jedním z mála zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni zaměstnat osoby v l., 2. a 3. stupni invalidity a osoby duševně nemocné (uchazeče o práci) i bez odpovídající praxe. Pro podnikatelskou sféru jsou tyto osoby díky nedostatečné praxi prakticky nezaměstnatelné. Projekt umožni získat cílové skupině potřebnou praxi, čímž se zvýší šance na její začleněni na běžném (nechráněném) trhu práce. Společnost disponuje téměř veškerým vybavením potřebným pro realizaci těchto vzdělávacích programů a je schopná ve svých a partnerových prostorách zajistit potřebnou praxi s minimálními

 
Nahrávám...
Nahrávám...