dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt centra celoživotního vzdělávání

18.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.44
Modelový projekt centra celoživotního vzdělávání

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Úvod

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci a návody ke zpracování dotačního projektu na financování centra celoživotního vzdělávání, které bude fungovat v rámci města. Modelový příklad je vhodný pro Integrovaný operační program. Konkrétně specifický cíl 2.4 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Struktura modelového projektu reflektuje uspořádání studie proveditelnosti.

Název projektu

Modelový projekt je nazván Centrum rozvoje a celoživotního vzdělávání města Kamenice

Žadatel

Žadatelem o dotaci je modelové město Kamenice jako vlastník nemovitosti a investor projektu.

Předmět projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce, vybavení a rozvoj bývalé průmyslové haly (brownfieldu). V prostoru bude zachován genius loci tradiční textilní továrny. Vznikne zde komplexně zaměřené centrum celoživotního učení a rozvoje. Vedle nového centra rozvoje bude do objektu přesunut i Dům dětí a mládeže, který uspokojuje zájmové aktivity široké veřejnosti. Do přípravy, realizace a provozu zařízení jsou a budou velkou měrou zapojeni zástupci škol, podniků, občanských iniciativ, samosprávy, studenti a občané regionu (zde je možno uvést hlavní partnery z řad veřejného sektoru i podnikové praxe). Cílem je vytvořit centrum pro sdílení kreativity, znalostí a dovedností a přispět tak k rozvoji tradičních sektorů v regionu. Dopad projektu přesahuje hranice města. V daném kraji neexistuje obdobné vzdělávací zařízení regionálního charakteru, zaměřené na technické a přírodovědné obory. Centrum nebude konkurovat zařízením krajského a národního formátu (jako jsou např. centra v Libereckém, Plzeňském a Olomouckém kraji), ale bude výhradně plnit funkci regionálního vzdělávacího centra okresního významu. Projekt řeší i potřeby školských zařízení na infrastrukturu a pomůcky pro výuku prakticky orientovaných předmětů. Studie Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR i Svazu měst a obcí potvrzují, že možnost vyzkoušet a otestovat si konkrétní situace je optimální metodou k porozumění a získání poznatků. Na toto zaměření bude Centrum celoživotního vzdělávání a rozvoje klást důraz. Centrum rozvoje jako organizační složka Domu dětí a mládeže, bude nabízet zcela novou službu neformálního vzdělávání. Cílová skupina zahrnuje v rámci města Kamenice dvacet základních škol (vč. sloučených s mateřskými), patnáct mateřských škol a jedno gymnázium. V rámci bývalého okresu Kamenice se nachází celkem osmdesát základních škol a pět gymnázií. Realizace projektu bude velmi přínosná návazně i pro samotný Dům dětí a mládeže, který je situován v nevyhovujících prostorách. Jedná se o fungující instituci zřízenou městem Kamenice. Činnost Domu dětí a mládeže je zaměřena na mimoškolní výchovu, sport a vzdělávání. Sdružuje sedmdesát zájmových kroužků, které navštěvuje více než tisíc dětí a přes sto dospělých. Pořádá školní olympiády, jednodenní i vícedenní akce, příměstské a pobytové tábory. Díky získání nových prostor a otevření nových zájmových kroužků se předpokládá zvýšení počtu dětí, které budou služeb Domu dětí a mládeže využívat. Jedná se o děti z Kamenice a okolí. Nově otevírané kroužky jsou podložené reálným zájmem rodičů o tyto aktivity v rámci průzkumu, který Dům dětí a mládeže provádí formou nabídkového formuláře distribuovaného do škol.

Cíle a výstupy projektu

Cílem projektu je vytvořit v Kamenici živé centrum celoživotního učení a rozvoje obyvatel bez ohledu na věk, úroveň vzdělání a sociální příslušnost. Centrum, které nabídne zejména dětem a mladým regionu rovné příležitosti pro jejich rozvoj, umožní podporu a rozvoj talentů s uplatněním v jejich domově ve firmách podnikajících v technických oborech.

Aktivity projektu

Realizace investičního záměru zahrnuje (kromě projektových, manažerských a dozorových činností): stavební práce (zásadní rekonstrukce opuštěné výrobní haly o půdorysném rozměru 940 m2; odbourání na skelet; doplnění nové konstrukce s tepelně izolačními vlastnostmi; zřízení jednoho podzemního podlaží a tří nadzemních podlaží, instalaci solárních konektorů a dalších úsporných technologií; úprava bezprostředního okolí budovy), vybavení (čtyři výukové dílny, které budou provozovány pod gescí konkrétních podniků nebo škol regionu a pod lektorským dohledem; interaktivní expozice vzniklé ve spolupráci se středními školami a podniky – robotika, přírodní živly, fyzika, matematika, hlavolamy, biochemie a nanotechnologie, ekologická stopa, prevence a krizové situace, zdravá výživa, vnímání světa, etika a občanská společnost), prezentační a vzdělávací centrum s kapacitou 30 míst a vybavením audiovizuální technikou; počítačové pracoviště s kapacitou 15 míst, prostor pro výukové programy a doprovodné programy, klubovny pro zájmové kroužky Domu dětí a mládeže včetně tanečního sálu; vnější a vnitřní

 
Nahrávám...
Nahrávám...