dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Model pro přípravu projektu v oblasti turistického ruchu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Model pro přípravu projektu v oblasti turistického ruchu

Model pro přípravu projektu v oblasti turistického ruchu

Cíl a výzva (úkol)

Hlavním cílem při vypracovávání (přípravě) projektů v oblasti turistického ruchu je vytvořit atraktivní turistické produkty a služby. Navrhovaný projekt by měl mít konkrétní dopad na zlepšení místního i regionálního turistického trhu. Předkladatelé projektů často tento cíl nechápou přesně. V mnoha případech věnují předkladatelé projektů málo pozornosti budoucímu (očekávanému) fungování svých projektů v rámci existujícího turistického ruchu. Zároveň jen zřídka věnují pozornost poptávce po výstupech z projektu, to znamená, že většina návrhů projektů vychází hlavně z nabídky. Příprava zdravých koncepcí pro turistické projekty je umění, jemuž se Česká republika musí učit. Je třeba si uvědomit, že v sektoru turistického ruchu je stále silnější konkurence a že turisté jsou stále náročnější. Hlavním úkolem v tomto sektoru je proto vytváření atraktivních, proveditelných projektů, jež budou schopny v rámci tohoto trhu fungovat.

Problémy při vytváření koncepce

Hlavní problémy, jež je třeba řešit při vytváření turistických projektů, jsou spojeny s faktem, že většina předkladatelů nemá zkušenost s vypracováváním projektů v této oblasti. Projekty předkládají hlavně obce, jež nejsou zvyklé myslet tržně orientovaným způsobem. Tato změna v myšlení je často prvním krokem, jak získat proveditelnější koncepci.

Za druhé, koncepce musí zapadat do rámce omezení daných jednotlivými Opatřeními. V některých případech to znamená uzpůsobit koncepci tak, aby lépe zapadala pod dané Opatření, anebo upravit rozpočet projektu, což opět může koncepci ovlivnit. Toto „vyvažování“ je často druhým krokem.

Za třetí, navržená koncepce bude muset zapadat do rámce stávajícího (či plánovaného) turistického trhu v regionu. Předkladatel by měl pečlivě zvážit, kam „umístit“ projekt: kterou mezeru na trhu je třeba zaplnit, jaký typ návštěvníků a kolik jich bude třeba přitáhnout. Proto je důležité, aby byl vytvořen snímek poptávky, který ukáže, jaký je návštěvnický potenciál.

Výsledkem těchto prvních třech kroků by měl být proveditelný, atraktivní turistický projekt, který bude zapadat do rámce odpovídajícího Opatření.


Než může odstartovat příprava, je třeba vyřešit další tři problémy:

- Za prvé, předkladatel musí být schopen řídit přípravu projektu. Pokud toto nezvládne sám předkladatel projektu, musí být jmenován vedoucí projektu. V této fázi se rovněž musí vyřešit problémy partnerské spolupráce. Pokud existuje více než jeden zainteresovaný subjekt, musí se rozhodnout, kdo bude žadatelem. Pokud existuje více partnerů, musí se ujasnit jejich pozice.

- Za druhé, musí být k dispozici dostatečné fondy (finance), aby bylo možno financovat přípravu. Tyto fondy mohou pocházet z vlastních zdrojů předkladatele anebo mohou být získány z dalších zdrojů (často je to kraj).

- Za třetí, běžnou komplikací při investičních projektech jsou majetkoprávní vztahy týkající se pozemků. Předkladatel projektu musí pozemky buď plně vlastnit anebo se nacházet v pokročilé fázi vyjednávání o výkupu či pronájmu pozemků.

Problémy při přípravě projektu

Pokud je toto vše vyřešeno, může se začít s přípravou žádosti. Ve většině případů se musí uzavřít smlouvy s konzultanty, kteří provedou studii proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů. U investičních projektů bude muset projekční firma (architektonická kancelář) připravit architektonické návrhy a ostatní technickou dokumentaci, jež je nezbytná pro získání územního rozhodnutí. V některých případech může proběhnout kombinované řízení pro udělení územního rozhodnutí i stavebního povolení zároveň, což urychlí postup projektu. Žádost a většinu příloh může - ve většině případů - relativně snadno dokončit sám předkladatel. Nicméně zásadním problémem, který musí předkladatel řešit v této fázi, je zajištění kofinancování.

Pokud jde vše dobře, příprava projektu může být dokončena v průběhu 3-4 měsíců, v závislosti na množství komplikací.


Příklad projektu: Rekonstrukce zámku v Bílovci

Přehled informací

Cílem projektu je rekonstruovat zámek z 18. století ve městě Bílovec tak, aby byl vhodný pro budoucí využití jako turistické zařízení. Plánované budoucí funkce jsou: hotel, restaurace, malé lázně a kongresový prostor. Navíc bude stávající (ale zchátralý) přírodní amfiteátr fungovat jako obzvláště atraktivní prvek.

Projekt připravil Městský úřad v Bílovci, a sice tým vedený velmi aktivní starostkou, kterou podporují dva vysoce kvalifikovaní profesionálové. Celkový rozpočet projektu činí 90 mil. Kč.

 

Program:

Společný regionální operační program

Priorita:

4 - Turistický ruch

Opatření:

4.2.2

Rozpočet:

90 mil. Kč

Doba trvání:

2,5 let

Cílové skupiny:

Občané města Bílovce (+ 20 nových pracovních míst)

Popis

Bílovec je půvabné malé město v kraji Moravskoslezském, jihozápadně od města Ostrava. V blízkosti městského náměstí stojí zámek z 18. století, který potřebuje rekonstrukci jako přípravu na budoucí využití. V zámecké zahradě se nachází zchátralý přírodní amfiteátr, který atraktivním způsobem doplní funkci zámku. Projekt zahrnuje rekonstrukci a částečné vybavení zámku a přírodního amfiteátru. Navrhovaná budoucí funkce zámku je hotel s restaurací, malé lázně a malý kongresový prostor. V rané fázi přípravy projektu byl nalezen perspektivní provozovatel, který poskytl další rady týkající se optimální funkčnosti zařízení. Město má v úmyslu pronajmout zámek kvalifikovanému soukromému operátorovi, jemuž bude na projektu záležet.

Tým pro přípravu projektu vede starostka města Bílovce, velmi aktivní žena, jež je hnací silou v pozadí profesionálního týmu, který sestává z její osoby a dvou zaměstnanců města. Projekt byl navržen tak, aby zapadal pod Opatření 4.2.2., a z toho důvodu musel být značně omezen původní rozsah návrhu projektu a snížen jeho rozpočet. Kofinancování projektu bude - alespoň jeho podstatná část - plně hrazen z prostředků města, pokud se nenajdou i jiné zdroje.

Fáze vypracování koncepce

Projekt, tak jak byl popsán v diagnostickém interview, sestával z Územního plánu vyššího územního celku, v němž se promítla revitalizace zámku Bílovec i rozsáhlého přilehlého území. Na první pohled je zřejmé, že tento celkový projekt s rozpočtem 5.42 mil. eur by pod Opatřením 4.2 nebyl způsobilý. Je jasné, že jde o projekt rozvoje místní turistické infrastruktury, a proto nesmí být překročen maximální limit 3 mil. eur. Územní plán vyššího územního celku rovněž obsahuje prvky, jež jasně ukazují na místní

 
Nahrávám...
Nahrávám...