dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kurz podnikání pro středoškoláky_příklad projektové žádosti

11.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se zaměříme na popis projektové žádosti v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). Projekt se zabývá možnostmi zvýšení povědomí žáků o oblast podnikání.

Anotace projektu:
Projekt pro rozvoj povědomí žáků středních škol o podnikání, podaný částečně jako výuka na vysoké škole doplněná o interaktivní hry. Cílem je zlepšit komunikaci, prezentaci a sebeprodej žáků,včetně základů marketingu, managementu, finanční gramotnosti a efektivní komunikace. Zároveň vede k motivaci ke studiu na ekonomických vysokých školách a následnému uplatnění v profesním životě. 
Projekt bude každoročně zakončen celokrajskou soutěží mezi jednotlivými školami.

Jaký problém projekt řeší?
Hlavním problémem je klesající zájem mladých lidí o studium na vysokých školách,
především ekonomického typu. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že mladí lidé po střední škole preferují místo dalšího studia spíše nástup do zaměstnání, a to i do hůře placeného. Kvůli tomu není využit veškerý jejich potenciál. Následně kvůli nedostatku vzdělání žijí dlouhodobě na hranici životního minima.

Tento projekt poskytne studentům základní povědomí o fungování obchodu a firem jako takových, a to především v odvětvích marketingu, managementu, financí a komunikace, což jim usnadní nejen
následující studium, ale může jim pomoci i v hledání vhodné brigády při studiu neboli praxe v oboru.
Vedlejším, ale neméně významným problémem v kraji je pokles zájmu o podnikání jako takové, počet podnikatelů je tu čím dál nižší. Mezi současnými podniky je nízká konkurence. Kraj potřebuje nové podniky a projekty, které zlepší nejen celkovou vybavenost a infrastrukturu, ale i život obyvatel.

Jaké jsou příčiny problému?
Zaprvé, u mladých lidí roste obava z matematických a ekonomických předmětů na vysokých školách.

Studenti nejsou zvyklí uplatňovat logické myšlení, obávají se, že by nezvládli vysokoškolské studium, např. že ekonomický a tržní systém je příliš složitý. Zároveň postupem času převažuje názor o nedůležitosti pomaturitního vzdělání. Většina mladých lidí po ukončení střední školy volí raději "rychlé peníze" - nechají se hned po škole zaměstnat. Je to pro ně často první zaměstnání a vidina i minimální či v obecném měřítku nepříliš vysoké mzdy je pro ně lákavá. Ovšem neuvědomují si, že s věkem a budoucí rodinou vzrostou i jejich výdaje, které minimální mzda rozhodně nepokryje. Mimo jiné převažuje názor, že vysoká škola je pro bohaté. Obávají se, že studium spojené s přestěhováním bude velmi nákladné, což je způsobené nízkým povědomím o možnostech stipendií, případné výši školného či o ceně ubytování.

Zadruhé, v kraji je málo podnikatelských subjektů. Ty stávající tedy nemají důvod se dále rozvíjet,
modernizovat. Je malá konkurence. Je potřeba vytvořit více konkurenční prostředí. Nové podniky
nevznikají nejen z důvodu nezájmu či obav, ale i z nedostatku vstupního kapitálu, znalostí a
zkušeností. A většina nových podnikatelů do roka raději činnost ukončí, protože firmu finančně
neutáhnou. V horším případě firma dokonce zkrachuje. Začínající podnikatelé nemají dostatek
informací a zkušeností, nedokáží efektivně vypracovat podnikatelský plán, např. propočítat veškeré
počáteční náklady a náklady spojené s fungováním firmy. Mnozí tedy považují podnikání za příliš
riskantní, neúspěchy ostatních je odradí, a oni se raději nechají zaměstnat.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je přiblížit středoškolákům ekonomické obory praktickou ukázkou studia na vysoké škole tak, aby se zvýšil počet zájemců a posléze vysokoškolsky vzdělaných lidí v kraji. Vyřeší se problém s nižší úrovní dosaženého vzdělání, což je dlouhodobým problémem oproti ostatním krajům. Mladí lidé získají motivaci a využijí svůj potenciál při studiu na vysoké škole, získají mnoho zkušeností (i zahraničních, jak je dnes obvyklé), budou schopni identifikovat mezery na trhu v kraji a využít toho ve svůj prospěch - nejen že zvýší svou životní úroveň, ale přispějí i k celkové vybavenosti a konkurenceschopnosti kraje. Mimo jiné vytvoří potřebná pracovní místa, což je v dnešní době (a za současné situace v hornickém průmyslu) velmi důležité. Situace by se měla v dlouhodobém měřítku po zavedení našeho projektu do praxe významně zlepšit.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V důsledku tohoto projektu se zvýší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí v kraji. U středoškoláků
vzroste zájem o pomaturitní studium a zkušenosti z jiného prostředí, ať už školního či profesního.
Studenti v sobě objeví motivaci k vlastním podnikatelským projektům, zapojí svou kreativitu. Vysoká škola a praxe při studiu jim k tomu poskytnou potřebné vědomosti i praktické zkušenosti. Budou znát možná rizika a jak se jim vyvarovat, proto budou na trhu úspěšnější než jejich předchůdci. Mezi novými podniky a projekty vznikne konkurenční prostředí, což povede ke stálému zlepšování kvality. Vyplní se prázdná místa na trhu. V nových podnicích vzniknou pracovní místa, a to pomůže k vyřešení současného problému nezaměstnanosti.

Celková úroveň a konkurenceschopnost kraje se v budoucnu zvýší. Co se týká samotných středních škol, vedení i samotní zúčastnění učitelé se seznámí s novým, odlišným způsobem výuky a novými možnostmi. Současně se zvýšeným zájmem žáků o vysokoškolské studium to povede ke zlepšování způsobu výuky, samotné školy poté mohou organizovat podobné akce motivující studenty, např. soutěže a zájmové aktivity - kroužky. To povede k obohacení a zlepšení kvality výuky a celkového přínosu již ze studia na střední škole.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Krajský úřad naplánuje a zajistí chod celého projektu. Projekt bude realizován po dobu šesti let vždy v průběhu srpna až října. Nejprve proběhne hromadné školení středoškolských učitelů - dva vybraní z každé školy přijedou na

 
Nahrávám...
Nahrávám...