dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jednotlivé programy OPPIK - představení

16.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Představení programu Technologie

Na co lze žádat:

 • Realizace podnikatelských záměrů MSP, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Na co nelze žádat:

 • Prostá obnova majetku.
 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.
 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.
 • Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru (dříve monitorovací ukazatel):

 • Přidaná hodnota MSP
 • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
 • Počet nově vytvořených pracovních míst - ženy

b) Povinné k naplnění (dříve závazný ukazatel):

 • Počet instalovaných technologií
 • Počet vytvořených pracovních míst
 • Navýšení tržeb

Způsobilí žadatelé:

 • MSP  v rámci podporovaných regionů – např. celý Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský kraj, dále okresy s vyšší než průměrnou výší nezaměstnanosti a vybrané obce s rozšířenou působností.

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 1 mil. Kč, maximální příspěvek je 30 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.
 • Stavební práce.
 • Provozní výdaje.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě.
 • Repasované stroje a zařízení.
 • Náklady na publicitu.
 • Leasing.

Finanční kritéria:

 • Rozpočet (předchozí) výzvy – 1,5 mld. Kč.
 • Forma podpory – dotace.
 • Míra podpory –  45 % malý podnik, 35 % střední podnik.

Hodnocení projektu

Druh výzvy – kolová.

Model hodnocení – jednokolový:

 • 1. kolo – hodnocení plných žádostí

Specifika a omezení

Cílové území:

 • Celá ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Zvýhodnění v hospodářsky problémových územích a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Harmonogram:

 • Datum vyhlášení výzvy: 15. 12. 2015 vyhlášena výzva, příjem žádostí od 4. 1. 2016, garantován do 18. 1. 2016; další výzva bude vyhlášena nejpozději  v průběhu roku 2017

Podporovaná odvětví

SEKCE B – Těžba a dobývání

 • Ostatní těžba a dobývání

SEKCE C – Zpracovatelský průmysl

SEKCE E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

 • Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

SEKCE F – Stavebnictví

SEKCE G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

 • Velkoobchod (kromě motorových vozidel), pouze 46.3, 46.4, 46.5
 • Maloobchod (kromě motorových vozidel)s výjimkou 47.3 a 47.8

SEKCE J – Informační a komunikační činnosti

SEKCE M – Profesní, vědecké a technické činnosti

SEKCE N – Administrativní a podpůrné činnosti

 • Činnosti související se zaměstnáním

SEKCE S – Ostatní činnosti

 • Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 

Představení programu Marketing

Program je zaměřen na služby pro malé a střední podniky zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy.

Na co lze žádat:

 • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

Na co nelze žádat:

 • Prostá obnova majetku.
 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.
 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.
 • Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru (dříve monitorovací ukazatel):

 • Výkony
 • Vývoz podpořených podniků

b) Povinné k naplnění (dříve závazný ukazatel):

 • Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí

Způsobilí žadatelé:

 • Malé a střední podniky.

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 200 tis. Kč, maximální příspěvek je 5 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:

 • Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok) – pronájem, zřízení a provoz stánku.
 • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, v rámci podpořeného projektu této Výzvy, zajišťovaná externím dodavatelem.
 • Marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích (výdaje jsou způsobilé v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této Výzvy).

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.
 • Způsobilé výdaje nad 500 tis. Kč bez DPH, které nebyly vynaloženy v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů.
 • Výstupy projektů (účast na veletrzích a výstavách v zahraničí, propagační materiály) nesplňující Pravidla způsobilosti výdajů a Pravidla pro publicitu.
 • Organizace vlastních výstav, veletrhů a prezentací.
 • Propagační materiály pouze v českém jazyce.
 • Služby a produkty agentury CzechTrade.
 • Návodky, technické popisy, ceníky, vizitky, firemní obálky a jiné tiskoviny, poštovné, ubytování, cestovné, stravné, osobní výdaje apod.
 • Výdaje na povinnou publicitu projektu.

Finanční kritéria:

 • Rozpočet výzvy – 300 mil. Kč.
 • Forma podpory – dotace.
 • Míra podpory – max. 50 % celkových způsobilých výdajů.
 • Výše dotace – min. 200 tis. Kč, max. 5 mil. Kč.
 • Podpora účasti podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí v projektu této Výzvy je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku (účast na veletrzích a výstavách) v režimu dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, max. 500 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí.
 • Podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí.
 • Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis., max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Poskytnutí podpor na tvorbu marketingových propagačních materiálů je vždy podmíněno poskytnutím podpory na účast MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí, resp. jejich účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí.

Hodnocení projektu

Model hodnocení – jednokolový:

 • 1. kolo – hodnocení plných žádostí

Specifika a omezení

Cílové území:

 • Celá ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Harmonogram:

 • Datum vyhlášení výzvy: květen 2016
 • Datum
 
Nahrávám...
Nahrávám...