dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jednotlivé programy OPPIK - představení (pokračování)

8.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Představení programu Školicí střediska

Program je zaměřen na výstavbu, pořízení a rekonstrukce školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a pořízení vzdělávacích programů. Žadateli jsou malé a střední podniky.

Na co lze žádat:

 • Výstavba nových školících center.
 • Rekonstrukce stávajících školících center.
 • Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů.
 • V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

Na co nelze žádat:

 • Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. část dne slouží místnost ke školení a část dne slouží pro výrobu či administrativní činnost).
 • Pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. nákup IT techniky, na které se realizuje školení a jinak slouží pro administrativní/výrobní účely žadatele).
 • Realizace vzdělávacích aktivit mimo rámec křížového financování.
 • Pořízení pozemků a budov.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru (dříve monitorovací ukazatel):

 • Celkový počet účastníků.

b) Povinné k naplnění (dříve závazný ukazatel):

 • Nové kapacity pro školení a odborné vzdělávání MSP.

Způsobilí žadatelé:

 • Malé a střední podniky.

Hodnocení projektů

 • Agentura Czechinvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE).
 • Hodnotitelé dle výběrových kritérií a posudků (2 interní hodnotitelé).
 • Souhrnný výběr projektů provede výběrová komise.
 • Na základě závěru výběrové komise vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace řídící orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Model hodnocení – jednokolový (podává se pouze žádost), typ výzvy – kolová (záleží na počtu bodů).

Výše dotace a oprávněné výdaje

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání). Poskytovatel bude v rámci pořízení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu. V této souvislosti je příjemce povinen k Plné žádosti předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data). Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodobý nehmotný majetek splňuje následující podmínky:
  • musí být využíván výlučně v místě realizace projektu uvedeném v Podmínkách poskytnutí dotace,
  • musí se jednat o majetek nový (dosud neodepisovaný),
  • musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce podpory a evidovaná po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu,
  • musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek,
  • poskytovatel bude v rámci pořízení dlouhodobého nehmotného majetku považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
  • Drobný hmotný a nehmotný majetek. Poskytovatel bude v rámci pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
  • Služby školitelů (pouze v případě křížového financování). Poskytovatel bude v rámci služeb školitelů považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Stavební práce zasahující mimo vnější část budovy, ve které bude umístěno školicí středisko (úpravy pozemků, příjezdová komunikace, parkovací plochy, oplocení), kromě nezbytných přípojek kanalizace, vodovodů, elektřiny, plynu či dalších nezbytných médií.
 • Výdaje na nákup pozemků a budov.
 • Předměty dekorativní povahy, vybavení nádobím a dalšími drobnými věcmi (např. fixy, lampičky atd.).
 • Výdaje na nákup know-how.
 • Výdaje na pořízení e-learningu.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.

Finanční kritéria:

 • Plánovaná alokace výzvy - 500 mil. Kč.
 • Forma podpory – dotace, režim de minimis.
 • Minimální výše dotace - 500 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace - 5 mil. Kč.
 • Intenzita podpory projektů MSP zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů, které jsou nezbytné k zahájení činnosti, je maximálně 50 % způsobilých výdajů.

V případě podpory vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory vzdělávacího projektu přesáhnout:

 • 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky, max. 100 tis. Kč
 • 50 % způsobilých výdajů pro střední podniky, max. 200 tis. Kč

Specifika a omezení

Cílové území:

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK).

Harmonogram:

 • Datum vyhlášení výzvy: květen 2016
  • Plné žádosti: červen 2016 – září 2016

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data vydání Rozhodnutí, a to i v případě, že je nárokována část financována v rámci doplňkového křížového financování.

Podporovaná odvětví:

SEKCE B – Těžba a dobývání

 • Ostatní těžba a dobývání

SEKCE C – Zpracovatelský průmysl

SEKCE E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

SEKCE F – Stavebnictví

SEKCE G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

 • Velkoobchod (kromě motorových vozidel), pouze 46.3, 46.4, 46.5
 • Maloobchod (kromě motorových vozidel), pouze 47.3, a 47.8

SEKCE H – Doprava a skladování

 • Pozemní a potrubní doprava (CZ-NACE 49.41 – podniku, který provozuje silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, nebude poskytnuta podpora de minimis vyšší než 100 000 EUR)

SEKCE J – Informační a komunikační činnosti

SEKCE M – Profesní, vědecké a technické činnosti

SEKCE N – Administrativní a podpůrné činnosti

 • Činnosti související se zaměstnáním

SEKCE S – Ostatní činnosti

 • Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:

 • Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 1 Část B  výzvy
 • Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)

Další dotační zdroje - OP Z, PRV, národní zdroje, krajské zdroje

Dotace pro zemědělce:

Mezi podnikatele se řadí také zemědělští podnikatelé, ti mají svůj vlastní zdroj dotací – Program rozvoje venkova. Pro období 2014-2020 je ovšem možná podpora zemědělských podnikatelů i v rámci OP PIK (např. program Úspory energie bude určen i zemědělským podnikatelům).

Bližší informace nabízí MZe ČR jako poskytovatel dotace, a to na webové stránce:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-1.html

Příklady:

Investice do zemědělských podniků –

Dotace až 75 mil. Kč ve výši 50 % ze způsobilých výdajů v oblasti LFA  na novou výstavbu nebo obnovu staveb v rostlinné či živočišné výrobě, podporován je také nákup vybraných strojů a technologií. Jedná se o dotaci na stavební práce a dodávky.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů –

Dotace až 12 mil. Kč ve výši 40 % ze způsobilých výdajů pro zemědělského podnikatele, výrobce potravin nebo krmiv na investice související se zpracováním a uváděním na trh zemědělských produktů.

Podpora agroturistiky:

Projekty je možné realizovat na území celé ČR s výjimkou hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy. V rámci tohoto programu budou podporovány činnosti v oblasti agroturistiky. O dotaci bude moci žádat pouze zemědělský podnikatel, a to na stavební obnovu či novou výstavbu malokapacitního ubytovacího zařízení (o kapacitě nejméně 6 lůžek a nejvýše 40 lůžek) včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí, dále na nákup zařízení a vybavení pro výše uvedené včetně nezbytné výpočetní techniky.

Operační program Zaměstnanost (navazující na OP LZZ)

Mezi další dotační zdroje pro podnikatele patří i Operační program Zaměstnanost.  OP Zaměstnanost pokrývá oblasti podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího

 
Nahrávám...
Nahrávám...