dnes je 16.9.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Integrace cizinců

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.91
Integrace cizinců

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Účelem dotace je realizace nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací, veřejných výzkumných institucí a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.

Míra podpory:

V souladu se Zásadami vlády se dotace ze státního rozpočtu poskytuje (i u sdružených prostředků jiných orgánů státní správy na tentýž účel) do výše maximálně 80 % rozpočtových nákladů projektu nutných k realizaci činnosti v oblasti integrace cizinců.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • spolky, pobočné spolky,

  • ústavy,

  • obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy,

  • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností,

  • veřejné výzkumné instituce,

  • i další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

1) Účelem dotace je realizace nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací, veřejných výzkumných institucí a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.

2) Dotace se prioritně poskytne na projekty zaměřené na:

a) Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,

b) realizací projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,

c) přímou asistenci cizincům na odděleních pobytu cizinců OAMP:

  • Povinnou přílohou

 
Nahrávám...
Nahrávám...