dnes je 4.3.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hodnocení žádostí v regionálních operačních programech

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnocení žádostí v regionálních operačních programech

 

V minulém článku jsme si řekli, jak je důležité dbát na preciznost a důslednost při přípravě projektu, ukázali jsme si základy a úskalí projektové žádosti BENEFIT7 a předvedli jsme si pár vzorových projektů, které je možné realizovat. Přestože se může zdát, že proces přípravy projektu je jednoduchý, vyžaduje zpracování projektu značnou dávku trpělivosti a mnohdy i šikovnosti s vlastním zpracováním projektové žádosti. Veškeré úsilí věnované přípravě projektu a projektové žádosti je následně korunováno registrací projektu na příslušném implementačním orgánu (pozn. pokud se budeme pohybovat v prostředí Regionálních operačních programů, tak na úřadu Regionální rady příslušného regionu soudržnosti). Tím je ukončeno naše úsilí se zpracováním projektu tolik provázené náročností na čas. Následně nastává období nejistoty a čekání na verdikt, zda-li bylo naše úsilí korunováno úspěchem, či bylo marné. Určitě Vás bude zajímat kdo Váš projekt hodnotí? Jak vlastně celkový proces probíhá a kdy konečně přijde ten okamžik, kdy najdu v poště dopis, že mi byl projekt schválen? Popišme si nyní toto období, které trvá 3 až 6 měsíců a analyzujme si základní aspekty hodnocení projektů.

Úplně na začátek je třeba si vymezit, co vlastně pojem hodnocení projektů znamená. Pod pojmem „hodnocení projektů“ rozumíme proces, který sestává z kontroly formálních náležitostí (úplnosti a správnosti projektové žádosti a jejich příloh), kontroly přijatelnosti (zaměření oblastí podpory, oprávněnost žadatele, atd.) a bodového hodnocení projektu.

To vše s cílem vybrat kvalitní projekty, které splňují podmínky příslušného programu, které přinesou přidanou hodnotu, dosáhnou naplánovaných cílů a výstupů a budou do budoucna udržitelné. V prvé řadě je třeba posoudit, zda projekt splňuje kritéria přijatelnosti a formální náležitosti a teprve poté je hodnocen. Hodnocení je založeno na komplexním a přitom jednoduchém systému otázek, který prověří všechny důležité aspekty předložených projektů.

Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Naopak je třeba vyřadit projekty, které nenaplňují cíle programu, priority a opatření, které nedosahují požadovaných výstupů a výsledků, nejsou inovativní a rozvojové, nejsou reálné, realizovatelné, obtížně udržitelné.

Začneme-li popisovat celý proces úplně od začátku, musíme se vrátit ke dni, kdy jste s projektovou žádostí navštívili pracovníky úřadu regionální rady a nechali si projekt tzv. „zaregistrovat“. Pakliže před uzávěrkou příslušného kola výzvy stihnete přiběhnout na úřad včas, čekají na Vás odborní zaměstnanci, kteří od Vás projekt převezmou. Už i u převzetí se provádí první - „předvstupní“ kontroly projektu, kdy pracovníci zkontrolují, zda-li projekt předkládáte do správného operačního programu, správné výzvy a oblasti podpory. Důležitým znakem projektu je také úvodní stránka obálky či krabice, ve které je projekt zabalený. Tento štítek musí být vygenerovaný z webové aplikace automaticky při tisku žádosti a obsahuje informace o výzvě, žadateli a předkládaném projektu.

 

POZOR! Vygenerováním štítku by mělo dojít k poslední formální kontrole, že předkládaný projekt je relevantní pro danou oblast podpory a dané kolo výzvy. Proto je dobré ještě před zabalením projektu si štítek zkontrolovat a porovnat ho s projektovou žádostí!

Splňuje-li Vaše žádost všechny náležitosti, provede pracovník úřadu import žádosti o poskytnutí dotace do centrálního systému MONIT 7+ a vydá Vám Potvrzení o registraci projektu . V případě, že nebude možné import žádosti provést z důvodu chyby na Vaší straně a nedojde k načtení elektronické žádosti, Vám pracovník úřadu na základě podpisu Protokolu o zamítnutí žádosti vrátí tištěnou žádost zpět.

 

!Teprve načtením Vaší žádosti do centrálního systému a vydáním potvrzení končí celý proces přípravy projektu!

Pro výběr individuálních projektů a akcí probíhají celkem tři fáze posouzení:

- Posouzení přijatelnosti

- Posouzení formálních náležitostí

- Hodnocení projektu (výběrová kritéria) - 3 fáze:

- hodnocení projektovými manažery - hodnocení schopností a zkušeností žadatele a horizontální kritéria

- hodnocení experty - hodnocení kvality a proveditelnosti projektu

- hodnocení Hodnotící komisí - hodnocení potřeby a relevance projektu

První kolo kontroly, která následně probíhá až po ukončení výzvy, je tzv. „ kontrola přijatelnosti “. Tento typ kontroly představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy strukturální politiky EU apod. Toto posouzení představuje nutnou podmínku, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

Mezi obecná kritéria přijatelnosti zejména patří to, že:

- žádost byla dodána na vytištěné výstupní sestavě IS BENEFIT7 pro dané kolo výzvy,

- podle kontrolního znaku elektronické verze a vytištěné žádosti jsou obě verze shodné,

- projekt je zaměřen pouze na jednu oblast podpory,

- všechny listy žádosti jsou pevně spojeny a mají shodný kód,

- projekt bude realizován na území České republiky, respektive na území příslušného regionu soudržnosti NUTS II,

- projekt je v souladu s legislativou EU a ČR (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.), což jste stvrdili čestným prohlášením,

- projekt je v rozmezí minimálních (jsou-li stanoveny, také maximálních) celkových způsobilých výdajů stanovených pro danou oblast podpory,

- projekt prokazatelně nemá negativní vliv na žádné z horizontálních témat,

- splňujete definici příjemce pro danou oblast podpory,

- potvrzujete, že na kofinancování projektu není použito jiných dotačních titulů EU,

- termín realizace akce je v souladu s podmínkami daného kola výzvy,

- v případě, že projekt bude financován dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, splňuje podmínky způsobilosti vymezené v režimu stanoveném tímto nařízením (jde o posouzení, že projekt spadá do režimu blokové výjimky a že před datem tohoto potvrzení nebyly zahájeny stavební práce, resp. nedošlo k právně závaznému příslibu objednávky zařízení),

- projekt je v souladu s globálním a operačními cíli oblasti podpory,

- projekt respektuje minimální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou pro dané opatření,

- projekt je v souladu se zaměřením dané oblasti podpory.

Vedle obecných kritérií se mohou vyskytovat i specifická kritéria přijatelnosti, která se vztahují ke konkrétním oblastem podpory. Kritéria přijatelnosti (obecná i specifická) jsou zpravidla hodnocena odpověďmi ANO splněno / NE nesplněno a nesplnění těchto kritérií (byť jen jednoho z nich) představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Tato skutečnost je Vám oznámena do 5 pracovních dnů po skončení kontroly dopisem s doručenkou - tzv. „Oznámení o nesplnění podmínek přijatelnosti a vyřazení z dalšího procesu administrace“.


Protože je toto kritérium posouzení projektu limitující, máte šanci získat zpět (zpravidla do 1 měsíce od doručení oznámení) zpět celý projekt. Toto pravidlo se uplatňuje v návaznosti na skutečnost, že v rámci projektu předkládáte originály všech dokumentů a pro potřeby přípravy projektu do dalšího kola či jiného dotačního titulu potřebuje s originály nadále pracovat. Především se jedná o projektové dokumentace a různá vyjádření státních úřadů.

Jestliže Váš projekt splní veškerá kritéria přijatelnosti, je Vám zaslán dopis s doručenkou - Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti, kde je potvrzeno s výhradou konečného výsledku, že projekt splňuje podmínky způsobilosti platné pro daný operační program a dané kolo výzvy. !Datum doručení Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti se stává v případě ROPů počátečním datem způsobilosti výdajů !. Projekty, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti postupují do druhé fáze hodnocení - kontrola formálních náležitostí.

Každá projektová žádost je po kontrole přijatelnosti podrobena dalším stupněm kontroly - kontrolou formálních náležitostí. U tohoto typu kontroly je také nastavena sada kritérií, která musíte všechna splnit. Projektová žádost musí splňovat všechna následující kritéria:

- všechny údaje v žádosti jsou vyplněny formálně i věcně správně,

- byl dodán předepsaný počet materiálů - originál/paré dle příslušné výzvy,

- byly dodány přílohy požadované v rámci dané oblasti podpory a obsahují náležitosti podle metodiky Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace ,

- u žádostí v tištěné podobě je žádost podepsána statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem (včetně úředně ověřené plné moci žadatele tomuto oprávněnému zástupci),

- jsou všechny přílohy k žádosti očíslovány podle seznamu příloh,

- výdaje uvedené v žádosti jsou způsobilé - při nutnosti přesunout prostředky mezi rozpočtovými položkami tak lze učinit za podmínky, že tímto přesunem se projekt nedostane pod minimální hranici celkových způsobilých výdajů pro danou oblast podpory a zároveň může

 
Nahrávám...
Nahrávám...