dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Euroskop – realizační tým projektu a popis výchozí situace

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém díle jsme si představili příklad projektové žádosti zaměřené na posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci, konkrétně pak na oblast volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. Projektová žádost byla psána pro specifickou výzvu č. 07_17_051 (34. výzva SC 3.3 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání) z Operačního programu Praha pól růstu ČR.

Dnes bychom si představili některé z povinných příloh, které jsou nezbytnou součástí podání projektové žádosti, konkrétně se jedná o popis realizačního týmu a popis výchozí situace, tedy seznámení s tématem projektu. Zejména kvalitně zpracovaný a dostatečný popis realizačního týmu je důležitý z hlediska hodnocení projektu, pokud jsou role jednotlivých členů projektového týmu, kteří se podílejí na realizaci projektu, dobře a podrobně popsány, včetně popisu pracovní náplně, vazby na jednotlivé klíčové aktivity, odpovídající finanční dotace (úvazku na projektu), pak existuje veliká šance, že projekt bude kladně hodnocen a dojde k získání dotace.

Realizační tým projektu:

Typ pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Koordinátor cílové skupiny

Název subjektu:

Rodinné centrum KOMUNITA

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50%

Sazba

46 498 Kč (při plném pracovním úvazku, případně hodinová včetně odvodů)

Přepočet sazby dle úvazku

23 249 Kč (při výše uvedeném úvazku pracovníka, případně hodinová)

Počet jednotek

24 měsíců


Popis pracovní náplně (2 000 znaků)

Koordinátor cílové skupiny pracuje přímo s cílovou skupinou na každodenní bázi. Zajišťuje nové účastníky Multikulturního klubu, příměstských táborů a Multikulturních setkání, seznamuje je s provozem a otevírací dobou, harmonogramem i aktivitami, hledá pro ně vhodné termíny docházky nebo náhradní termíny, bere v potaz případné náměty a připomínky. Motivuje účastníky v setrvání programu, případně řeší nahodilé problémy v komunikaci či vztazích mezi cílovou skupinou.

Koordinátor cílové skupiny bude dohlížet a kontrolovat výstupy jednotlivých klíčových aktivit projektu, bude úzce spolupracovat s odborný Garantem projektu a finančním manažerem.

Koordinátor cílové skupiny bude zajišťovat evaluaci projektu neformálním i formálním způsobem. Bude zjišťovat průběžně zpětnou vazbu od cílové skupiny, rozesílat dotazníky a vypracovávat spolu s rodiči, dětmi a lektory Evaluační karty dětí. Průběžně bude provádět a zhodnocovat realizované aktivity projektu a to zejména na bázi neformální komunikace s cílovou skupinou osob. Rovněž bude zhodnocovat realizované aktivity a aktuální stav projektu.

Koordinátor cílové skupiny zodpovídá za cílovou skupinu, zodpovídá za kvalitu a efektivitu provedení klíčových aktivit a dodržení nastavených indikátorů projektu.

Jeho pracovní pozice je přímo svázána s KA 02, KA 03 a KA 04. K jeho pracovní pozici se váže mobilní telefon pořízený z položky 1.1.1.1.3.1.1. a Notebook pořízený z položky 1.1.1.1.3.1.1. Notebook i mobilní telefon si bude dělit s Projektovým a finančním managerem.

Jedná se o pracovníka XXXX, jehož CV je součástí Přílohy č. 3

Typ pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Garant projektu

Název subjektu:

Rodinné centrum KOMUNITA

Forma

DPP

Úvazek

25 hod / měsíc

Sazba

399 Kč

Přepočet sazby dle úvazku

399 Kč

Počet jednotek

600 hod./ 24 měsíců

Popis pracovní náplně (2 000 znaků)

Garant projektu má na starosti zajištění kvality obsahové části (údržba, řešení návazností, přiměřenost obsahu programu klubu, kvalitu a strukturu vzdělávacích témat, cvičení, úkolů, pohybových a kreativních aktivit vč. srozumitelnosti textů při výuce. Dodržování rozsahu výuky a práce s cílovou skupinou a dalších kritérií vč. zajištění náprav při případných odchylkách.

Garant ve spolupráci s lektorem sestavuje výukový materiál, komplexní program a bilingvální karty. Zároveň sleduje změnu efektivnosti práce s cílovými skupinami, zpracovává dotazníky, které připravuje a rozdává v průběhu a na konci aktivit projektu, zpracovává evaluační zprávu. Zhodnocuje dosahované výstupy a výsledky cílové skupiny před, během a na konci projektu. Je zárukou, že výstupy projektu budou mít vysokou odbornou úroveň a že povedou k naplnění cílů.

Garant taktéž komunikuje s lektory, jsou mu přímo podřízeni, úzce s nimi spolupracuje. Sleduje vývoj připravovaného obsahu pro cílovou skupinu, stanovuje výstupy i aktualizační část (údržba znalostí, řešení návazností mezi tématy napříč klíčovými aktivitami). Třídí podklady, rozhoduje o jejich využitelnosti, podílí se s lektory na struktuře obsahu výuky, zajišťuje revizi po odborné stránce a zajištění funkčnosti.

Jeho kompletní náklady spadají do KA 01. K jeho dispozici se částečně váže mobilní telefon pořízený z položky 1.1.1.1.3.1.1. a částečně notebook pořízený z položky 1.1.1.1.3.1.1. Mobilní telefon i notebook budou k dispozici v kanceláři Žadatele jak pro lektory, tak pro garanta projektu.

Jedná se o pracovnici XXXXX, jejíž CV je součástí Přílohy č. 3

Typ pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Lektor

Název subjektu:

Rodinné centrum KOMUNITA

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

0,65

Sazba

49 000 Kč

Přepočet sazby dle úvazku

31 850 Kč

Počet jednotek

24 měsíců

Popis pracovní náplně (2 000 znaků)

Lektor je pověřen tvorbou a realizací KA02, KA03, realizuje výchovně vzdělávací a volnočasové aktivity pro cílovou skupinu v rozsahu 15 hodin týdně v případě Multikulturního klubu a 40 hodin týdně v případě příměstských táborů.

Lektor plánuje aktivity tak, aby zajistili kvalitu a strukturu témat v dané lekci a obsahovaly všechny základní činnosti vedoucí k osvojení českého jazyka hravou formou pomocí poznávání Česka pomocí bilingválních karet, kreativních a pohybových aktivit včetně propojení nakoupeného zařízení a vybavení z kapitoly 1.1.1.1.3.

Lektor připravuje výchovně-vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu s ohledem na zapojení výuky českého jazyka a pomoci tak dětem s OMJ (odlišným mateřským jazykem) s usnadněním přechodu a integrací do školky nebo školy, navazování nových multikulturních přátelství, dále se zaměřit na jejich osobní rozvoj a podporu silných stránek pomocí nastavení individuálního rozvojového plánu, který bude součástí hodnocení v závěrečné zprávě projektu.

Typ pozice:

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice:

Účetní projektu

Název subjektu:

Rodinné centrum KOMUNITA

Forma

DPP

Úvazek

12,5 hod / měsíc

Sazba

200 Kč

Přepočet sazby dle úvazku

200 Kč

Počet jednotek

287,5 hod / 23 měsíců

Popis pracovní náplně (2 000 znaků)

Podílí se na KA01 řízení projektu, je hrazen z nepřímých nákladů projektu. Jedná se o vedení samostatného účetnictví pro projekt, vedení a evidenci účetních činností, mzdové evidence, ocenění majetku, sestavování účetního výkaznictví.

 

Typ pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Aktéři Multikulturních společenských setkání

Název subjektu:

Rodinné centrum KOMUNITA

Forma

DPP

Úvazek

4 hod./účastník

Sazba

377 Kč

Přepočet sazby dle úvazku

377 Kč

Počet jednotek

240 hod / 18 měsíců

Popis pracovní náplně (2 000 znaků)

Přímo se podílí na KA04 Multikulturní společenská setkání. Jedná se o pozvané osoby ze zainteresovaných organizací (např. zástupci z řad veřejné správy, neziskových organizací, psychologů, výchovných poradců MŠ a ZŠ, zástupců občanů prezentovaných zemí). Předpokládá se účast na jednom setkání 3 osob v celkové délce 12 hodin. V průběhu projektu dojde k realizaci 20 setkání.

Náplní aktérů je aktivní účast na besedě o vybrané zemi EU nebo mimo EU, tzn. zapojení se do diskuze, sdílení životních zkušeností nebo zkušeností z prace, základní reálie, historie, ekonomika, zvyklosti, tradice apod. Dále diskuze nad inkluzí v Čechách, sdílení zkušeností, referování zkušeností z programu Euroskop.

 

Typ pozice:

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice:

Finanční a projektový manažer

 

Název subjektu:

Rodinné centrum KOMUNITA

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50%

Sazba

40 000 Kč

Přepočet sazby dle úvazku

20 000 Kč

Počet jednotek

23 měsíců

Popis pracovní náplně (2 000 znaků)

Podílí se na KA01, kdy zajišťuje řízení projektu. Je hrazen z nepřímých nákladů projektu, zpracovává administrativní výkazy i další činnosti spojené s projektem, zajišťuje správné vypracování monitorovacích zpráv, správné vykazování indikátorů prostřednictvím přípravy a kontroly prezenčních listin a dalších obdobných podkladů, konzultuje změny v harmonogramu, dbá a kontroluje, zda je předmět dotace řádně využíván v souladu s podmínkami dotace uvedenými v dohodě o poskytnutí podpory.

Sbírá

 
Nahrávám...
Nahrávám...