dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Energetické úspory v bytových domech (IROP)- projektová žádost

4.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad vlastníků bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kteří hledají finanční prostředky pro zavedení energeticky úsporných opatření v bytových domech. V rámci článku Vás provedeme strukturou projektové žádosti krok po kroku a představíme zpracování jejich jednotlivých částí.

Úvod
Cílem článku je představení obsahové části úspěšně schválené projektové žádosti, která reaguje na vyhlášenou výzvu nazvanou Energetické úspory v bytových domech II. Tato výzva je vyhlášena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a klade si za cíl snížit energetickou náročnost v sektoru bydlení.

Obsahem výzvy, pro kterou je projektová žádost napsána, je podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení.

Cílovou skupinou jsou obyvatelé bytových domů, majitelé bytových domů, obyvatelé obcí a měst, mimo území hlavního města Prahy, které není v této výzvě podporováno. Způsobilými žadateli o dotaci, tj. těmi, kteří se mohou ucházet o finanční příspěvek a podat v této výzvě soutěžní projektový návrh jsou organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a obce, kraje a jimi zřizované organizace.

Podporované aktivity
Mezi podporované aktivity, tj. aktivity, které lze v rámci programu finančně podpořit patří:

- zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy,
- instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu,
- výměna zdroje tepla pro vytápění,
- výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody,
- instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů,
- instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Výše celkových způsobilých nákladů
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 300 000,- Kč, to znamená, že nižší částku nelze čerpat. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 90 000 000,- Kč, což je tedy finanční maximum, které lze v rámci projektu požadovat.

Představení projektu
Modelový příklad úspěšné projektové žádosti je situován do oblasti jižních Čech a popisuje postup podání žádosti v případě snížení energetické náročnosti budovy, která je vlastněna bytovým družstvem (BD).

Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Níže představená žádost o projekt reaguje na 37. výzvu (číslo výzvy 06_16_098) v rámci programu IROP, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Finanční prostředky na tuto výzvou jsou alokovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato výzva byla vyhlášena dne 8. 7. 2016 a bude ukončena 30. 11. 2017. Jedná se o jednokolovou výzvu, tj. projektové žádosti lze zasílat po celou dobu trvání výzvy až do vyčerpání finanční alokace a došlé žádosti budou hodnoceny po formální a obsahové stránce v rámci jednoho kola hodnocení. 

Finanční podpora se liší podle typu subjektu, který žádá o dotaci, pohybuje se ve výši 30 – 40 % způsobilých nákladů, které jsou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbývající část způsobilých nákladů musí uhradit žadatel ze svých zdrojů. Výše finanční podpory je přímo navázána na procentuální množství snížení energetické náročnosti díky nově zavedeným úsporným opatřením, čím vyšší je toto procento, tím vyšší je i finanční podpora.

Projektová žádost

Název projektu:
Snížení energetické náročnosti BD Antala Staška 126 – 128.[1]

Anotace projektu
Cílem projektu je u samostatně stojícího bytového domu se 32 byty zateplení jeho obvodové zdi, výměna dřevěné/kovové výplně za plastové, sanace degradovaných částí vnějších omítek a spodku balkónů, zateplení balkónů, zateplení stropu nad suterénem a zateplení podlahy půdy.

Dům se 3 vchody je z 60. let 20. století. Budova má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Díky výše uvedeným opatřením a stavebním úpravám dojde ke zlepšení třídy energetické náročnosti z F na třídu C. Snížení spotřeby energie by mělo dosáhnout 62,5 %.

Jaký problém projekt řeší? 
V rámci projektu bude zateplen bytový dům č. p. 126-128, na pozemku č. 640, 641, 642  k.ú. Bezdědovice.

Bytový dům má 3 vchody s celkem 24 byty a byl postaven v 60. letech minulého století. Dům není v současné době zateplený. Dům má 3 nadzemní podlaží s bytovými jednotkami a 1 podzemní patro, toto je nevytápěné a jsou zde společné prostory (sklepy, prádelna, sušárna, kolárna a technická místnost). Půdní prostor je nebytový.

Provoz domu byl a je energeticky náročný - budova spadá do třídy F. Realizací navržených opatření by mělo dojít ke zlepšení energetické třídy na třídu C. Snížení spotřeby energie by mělo dosáhnout 62,5 % (hladina podpory 1b). Stavební úpravy budou mít za následek výměnu dosud neměněných výplní otvorů, sanaci degradovaných částí vnější omítky a spodního líce balkónů, zateplení obvodových stěn a stěn vikýřů, zateplení a obnovu hydroizolační funkce balkónů, zateplení stropu nad nevytápěným suterénem, zateplení podlahy půdy a další související opravy.

Zateplení objektu je nutné s ohledem na nehospodárný stav budovy a navazuje na nedávné úpravy, mezi které patřila částečná výměna dřevěných oken v bytech za plastová. Ve vstupech do domu a do nevytápěných prostor v podzemním podlaží jsou umístěny dveře dřevěné s  částečným prosklením. Část oken jsou původní dřevěné s dvojitým zasklením. Obvodové stěny tří nadzemních podlaží jsou vyrobeny ze škvárobetonových tvárnic a nejsou zatepleny. Stropní konstrukce jsou montované železobetonové. Střešní konstrukce je dřevěná valbová se skládanou krytinou.

Navržené stavební úpravy jsou detailně popsány v Průkazu energetické náročnosti budovy, v Projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby a v Podkladech pro hodnocení.

Jaké jsou příčiny problému
Předmětný bytový dům s celkem 24 byty pochází z 60. let 20. století, provoz budovy byl a je

energeticky náročný a nehospodárný. Budova je v energetické třídě F. Realizací navržených opatření dojde ke zlepšení energetické třídy na třídu C.

Obvodové zdi domu nejsou dostatečně zateplené. Je potřeba provést zateplení zdí, zateplení a obnovu hydroizolace balkónů. Dále je nutné provést sanaci nesoudržných, degradovaných částí vnějších omítek, zateplit strop nad nevytápěným suterénem, zateplit podlahu půdy a provést související opravy.

V minulých letech došlo na objektu zatím pouze k částečné výměně oken a dveří.


Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zlepšení třídy energetické náročnosti budovy ze stávající třídy F na energetickou třídu C. Snížení spotřeby energie by mělo dosáhnout 62,5 % (hladina podpory 1b).

Cílem projektu je provést energetickým specialistou navržená opatření a dosáhnout tímto energetické úspory a zlepšení tepelně technických parametrů bytového domu se třemi vchody a s celkem 32 byty o třech nadzemních podlažích a podzemím podlaží.

Cílem je zateplení obvodových zdí, zateplení a obnova hydroizolací balkónů. Cílem je výměna dosud neměněných původních oken a vstupních dveří do domu a dveří do nevytápěného suterénu a kovových oken v nevytápěném suterénu.

Projekt si dává za cíl zlepšit komfort bydlení nájemníků, snížit nákladovost bydlení a využívat suterén se sklepy, prádelnou, sušárnou, kolárnou a technickou místností.

Vazba na specifický cíl 2.5 IROP:

- Proveditelnost, účelnost: ANO - žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

- Hospodárnost: ANO - minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.

- Proveditelnost: ANO - navrhovaný harmonogram projektu je reálný a proveditelný.

- Účelnost: ANO - cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

Hospodárnost, Efektivnost: ANO - projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů.

Horizontální témata: ANO - žadatel provedl zjištění výskytu chráněných druhů organismů a zohlednil jejich nároky. Na fasádách nejsou otvory a štěrbiny pro případné hnízdění rorýse obecného či netopýrů.

Hospodárnost, Efektivnost, Horizontální témata: ANO - energetické hodnocení prokazuje snížení celkové dodané energie o min. 30 %.

Účelnost: ANO - projekt dosahuje požadovaných parametrů pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b) odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

-Účelnost: NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí v památkově chráněných budovách nebo budovách nacházejících se v PCHÚ.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 
Realizací navržených opatření dojde ke zlepšení energetické náročnosti budovy a zlepší se komfort bydlení nájemníků a užívání společných prostor v nevytápěném suterénu, kde jsou umístěny sklepy, prádelna, sušárna, kolárna a technická

 
Nahrávám...
Nahrávám...