dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Důležité oblasti kontrol

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důležité oblasti kontrol

Na které oblasti administrativních kontrol je nutné se obzvláště zaměřit?

Dodržování podmínek stanovených Smlouvou/Podmínkami a Rozhodnutím

Obecně můžeme říci, že se kontroluje, zda příjemce dodržuje podmínky stanovené Smlouvou/Podmínkami a Rozhodnutím, příp. podmínky vyplývající z další dokumentace programu. V různých operačních programech se vyskytují různé podmínky, které musí příjemce dodržet. Může mezi ně patřit např. procentní omezení určitých typů výdajů z celkových uznatelných výdajů projektu nebo povinnost hradit veškeré platby ze zvláštního účtu zřízeného speciálně pro projekt či neuznatelnost hotovostních plateb nad určitý limit apod.

Při nedodržení těchto podmínek jsou pak relevantní výdaje označeny za neuznatelné nebo ještě může dojít k udělení sankcí.

Je proto velice důležité, velmi pečlivě prostudovat Smlouvu/Podmínky a Rozhodnutí, abyste později nebyli nemile překvapeni tím, že jste nedodrželi něco, co jste dodržet měli. Pokud předem zjistíte, že z nějakého důvodu nebudete schopni nějakou podmínku splnit, doporučuji neotálet a kontaktovat pracovníky zprostředkujícího subjektu a snažit se věc aktivně řešit.

Vedení oddělené účetní evidence

Jednou z podmínek, kterou musíte při realizaci projektu kofinancovaného ze strukturálních fondů plnit, je vedení oddělené účetní evidence pro projekt. Je to z toho důvodu, že všechny výdaje spojené s projektem musí být v každý okamžik snadno a rychle identifikovatelné v účetnictví příjemce.

Věcná způsobilost vynaložených výdajů

Je zřejmé, že vynaložené výdaje musí být v souladu se schváleným projektovým záměrem. V průběhu realizace projektu můžete samozřejmě zjistit, že je v rámci projektu nutné realizovat některé výdaje na aktivity, které jste původně neplánovali a které nebyly uvedeny ve schválené projektové žádosti a rozpočtu. Pak můžete požádat o změnu v projektu. Pokud tuto změnu projektu řádně zdůvodníte a požádáte o ni předem, je velice pravděpodobné, že vám bude její dodatečné zařazení do projektu schváleno. Nicméně to záleží na rozhodnutí Řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu a zejména na tom, zda vám zbývají na tuto změnu nějaké finanční prostředky v rámci rozpočtu.

Časová způsobilost vynaložených výdajů

Obsahem administrativní kontroly je dále to, že vynaložené výdaje, které předkládáte k proplacení, časově spadají do doby realizace projektu; v některých operačních programech mohou být výdaje časově uznatelné již od data podání žádosti o projekt. Přesné určení časové způsobilosti výdajů je stanoveno v rámci každého operačního programu.

Při administrativní kontrole se kontroluje, zda předložené faktury mají datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) v době realizace etapy/projektu. Pokud by fakturované plnění a výdaj s ním spojený proběhl před začátkem realizace projektu, je daný výdaj neuznatelným, i kdyby věcně s projektem souvisel.

Skutečná úhrada předložených výdajů

Veškeré výdaje požadované k proplacení ze strukturálních fondů musí být příjemcem prokazatelně uhrazeny. Úhrada se kontroluje podle výpisů z účtu či výdajových pokladních dokladů při platbě v hotovosti. Pokud jste daný výdaj skutečně a prokazatelně neuhradili, nebude způsobilým pro financování ze strukturálních fondů. I z tohoto pravidla však existují určité výjimky - např. u odpisů apod.

V rámci kontroly skutečné úhrady předložených výdajů je kontrolováno také dodržování podmínek týkajících se plateb ze zvláštního účtu projektu (je-li jeho zřízení povinné), plateb v hotovosti jen do stanoveného limitu apod., jsou-li tyto podmínky v rámci daného programu vyžadovány.

Oprávněnost dodavatele fakturovat

V rámci kontrol vyúčtování projektů se kontroluje také to, zda dodavatel, který vám fakturuje za dodávku zboží či služeb,

 
Nahrávám...
Nahrávám...