dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Strategie rozvoje regionu Jihovýchod bude realizována prostřednictvím 4 prioritních os:

1. Dostupnost dopravy

2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

4. Technická pomoc

Jednotlivé prioritní osy jsou dále strukturovány do následujících oblastí podpory (dotačních titulů pro žadatele):

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podporované aktivity zahrnují:

- Rekonstrukce, modernizace a výstavbu silnic II. a III. třídy.

- Projekty zaměřené na řešení nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo a prevenci bezpečnostních rizik (protihlukové zdi, přeložky silnic, kruhové objezdy atd.).

- Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci infrastruktury mezinárodních civilních letišť.

Příjemci podpory jsou: kraje, organizace zřizované kraji.

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

Podporované aktivity zahrnují:

- Rozšiřování a zkvalitňování existujícího integrovaného dopravního systému a celkovou optimalizaci veřejné dopravy na území regionu (moderní informační a odbavovací systémy, modernizace přestupných terminálů, záchytných parkovišť, budování návazných systémů P+R, K+R, Bike+R apod.).

Příjemci podpory jsou: kraje, obce, organizace zřizované obcemi nebo kraji, svazky obcí, provozovatelé dráhy, podnikatelské subjekty zajišťující dopravní obslužnost.

1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob

Podporované aktivity zahrnují:

- Pořízení a modernizaci již používaných drážních vozidel zajišťujících MHD, příměstskou železniční dopravu a vozidel používaných v systémech kombinujících železniční a tramvajovou dopravu.

- Podpora vozidel s ekologickým elektrickým pohonem.

Příjemci podpory jsou: kraje, obce, organizace zřizované obcemi nebo kraji, provozovatelé drážní dopravy.

1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotornou dopravu

Oblast podpory zahrnuje:

- Výstavba a rekonstrukce cyklostezek určených pouze cyklistům, bruslařům, koloběžkářům a chodcům (vyloučení automobilové a motocyklové dopravy).

- Zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců (výstavba stezek, řešení kolizních míst, přizpůsobení komunikací pohybu života osob s omezenou pohyblivostí a orientací).

Příjemci podpory jsou: kraje, obce, organizace zřizované obcemi nebo kraji, svazky obcí.

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Oblast podpory zahrnuje:

- Výstavbu a modernizaci ubytovacích zařízení a další infrastruktury (kongresových a konferenčních center, lázeňství, sportovně rekreačních zařízení apod.).

- Rekonstrukci a obnovu kulturních památek s využitím pro potřeby cestovního ruchu.

- Rekonstrukci a výstavbu přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám nadregionálního významu.

- Značení a úpravy cyklotras, výstavbu a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a lyžaře, naučných stezek včetně doplňkového zařízení.

- Technické zhodnocení a zpřístupnění památek regionálního významu.

Příjemci podpory jsou: kraje, obce, organizace zřizované obcemi nebo kraji, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé.

2.2 Rozvoj služeb v cestovního ruchu

Oblast podpory zahrnuje:

- Tvorbu marketingových strategií cestovního ruchu, podpora a propagace specifických produktů v cestovním ruchu, podpora marketingových a informačních kampaní zaměřených na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace.

- Tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech. Rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem určených pro návštěvníky regionu.

- Kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopadem.

Příjemci podpory jsou: kraje, obce, organizace zřizované obcemi nebo kraji, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé.

3.1 Rozvoj urbanizačních center

Oblast podpory zahrnuje:

- Regenerace historických center,

 
Nahrávám...
Nahrávám...