dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Strategie rozvoje regionu Střední Morava bude realizována prostřednictvím 4 prioritních os:

1. Doprava

2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu

3. Cestovní ruch

4. Technická pomoc

Jednotlivé prioritní osy jsou dále strukturovány do následujících oblastí podpory (dotačních titulů pro žadatele):

1.1 Regionální dopravní infrastruktury

Oblast podpory zahrnuje:

- Podoblast 1.1.1 Silnice 2. a 3. třídy

- Podoblast 1.1.2 Letiště

Příjemci podpory v rámci uvedené oblasti podpory jsou: kraje, obce, organizace zřízené obcemi nebo krajem, svazky obcí, Správa železniční dopravní cesty, veřejnoprávní subjekty, kde je alespoň jedním ze zakladatelů nebo zřizovatelem kraj.

1.2 Veřejná doprava

Oblast podpory zahrnuje:

- Podoblast 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

- Podoblast 1.2.2 Obnova vozidel železnic

- Podoblast 1.2.3 Obnova drážních vozidel - trolejbusy a tramvaje

- Podoblast 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy

Příjemci podpory jsou: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji a obcemi, podnikatelské subjekty, Správa železniční dopravní cesty, veřejnoprávní subjekty, obecně prospěšné společnosti. Vybrané podoblasti jsou omezeny pouze na následující žadatele: provozovatelé drážní dopravy (podoblast 1.2.2), organizace zřízené městy Olomouc a Zlín (podoblast 1.2.3), organizace zřizované či zakládané městem, které provozují veřejnou dopravu (podoblast 1.2.4).

1.3 Bezmotorová doprava

Oblast podpory zahrnuje:

Realizace aktivit pří přípravě, realizaci a koordinaci integrovaných projektů.

- Výstavbu regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu.

- Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy.

- Realizace opatření pro preferenci bezmotorové dopravy (především cyklistické).

Příjemci podpory v rámci uvedené oblasti podpory jsou: kraje, obce, organizace zřízené obcemi nebo krajem, svazky obcí, podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby).

2.1 Rozvoj regionálních center

- Oblast podpory zahrnuje v rámci aktivit zaměřených na fyzickou revitalizace území:

- Podporu projektové přípravy, projektové dokumentace, architektonické soutěže.

- Přeložky a výstavbu technického a dalšího vybavení území, obnovu a výstavbu infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací.

- Obnovu a rekonstrukce staveb a ekologických zátěží, obnovu a rekonstrukce stávajících objektů.

- Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně.

- Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch pro nové využití.

- Oblast podpory zahrnuje v rámci aktivit zaměřených na rozvoj sociální infrastruktury:

- Podporu vzdělávací infrastruktury (mateřské, základní a střední školy, celoživotní učení).

- Infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb a zdravotní péče.

- Infrastrukturu pro poskytování zájmových, volnočasových, sportovních, kulturních a multifunkčních aktivit.

- Podporu infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

- Infrastrukturu sloužící pro znevýhodněné skupiny osob.

- Oblast podpory zahrnuje v rámci aktivit zaměřených na rozvoj veřejné dopravy:

- Zastávky veřejné dopravy, přestupní terminály, systémy městské hromadné dopravy, bezbariérové úpravy, ekologické technologie v dopravě, apod.

Příjemci podpory v rámci oblasti podpory 2.1 jsou: města Olomouc a Zlín, ostatní subjekty, jejichž projekt je součástí schváleného IPRM.

2.2 Rozvoj měst

Oblast podpory zahrnuje:

- Podoblast 2.2.1 Fyzická revitalizace území

- Podoblast 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb

- Podoblast 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

- Podoblast 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví

- Podoblast 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit

- Podoblast 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury

- Podoblast 2.2.7 Úprava infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti

- Podoblast 2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty

Příjemci podpory v rámci uvedené oblasti podpory jsou: kraje, obce s více než 5000 obyvateli s výjimkou měst Olomouce a Zlína, organizace zřízené obcemi nebo krajem s výjimkou organizací zřízených městy Olomoucí a Zlínem, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, vlastníci nemovitostí v památkových zónách.

2.3 Rozvoj venkova

Oblast podpory zahrnuje:

- Podoblast 2.3.1 Fyzická revitalizace území

- Podoblast 2.3.2 Sociální infrastruktura

Příjemci podpory v rámci uvedené oblasti podpory jsou: kraje, obce (počet obyvatel mezi 500 a 5000), organizace zřízené obcemi nebo krajem, svazky obcí, nestátní neziskové organizace a ve vazbě na

 
Nahrávám...
Nahrávám...