dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Doporučení, tipy, metodické postupy, praktické příklady

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doporučení, tipy, metodické postupy, praktické příklady

Přehled častých dotazů a odpovědí 1


Kdo může žádat o podporu z OP VK?

Zejména ústřední orgány státní správy (včetně jejich přímo řízených organizací), kraje, města a obce, školy a školská zařízení (včetně vyšších odborných škol a vysokých škol), nevládní neziskové organizace, zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů, profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže, instituce vědy a výzkumu, vědecké a výzkumné instituce, vývojová a inovační centra, zdravotnická zařízení atd. V každém případě však vždy právnická osoba. Okruh žadatelů je blíže specifikován v jednotlivých oblastech podpory.


Existuje speciální žádost pro přihlášení projektu do výzvy?

Projekt je nutné předložit ve formě webové žádosti Benefit7, kterou lze nalézt na http://www.eu-zadost.cz/. Podmínky vyplnění i zaslání přihlášky budou vždy dány výzvou.


Jak bude zajištěn systém hodnocení projektů hodnotiteli?

V rámci OP VK mohou hodnotit jen odborníci registrovaní v Centrální databázi hodnotitelů OP VK a proškolení pro pravidla tohoto programu. Hodnotitel musí mít certifikát pro hodnocení v dané prioritní ose programu. V případě, že bude výzva zaměřená na určitou specifickou oblast, mohou být hodnotitelé ještě proškoleni na podmínky této konkrétní výzvy, a to ze strany MŠMT nebo krajů.


Je možné v rámci OP VK realizovat grantový projekt v Praze?

Odpověď: Ne, hl. město Praha má vlastní program, v jehož rámci budou realizovány aktivity v Praze (respektive pro cílové skupiny z tohoto území), a to OP Praha Adaptabilita. Pražské instituce mohou realizovat projekt v rámci OP VK, ovšem pouze za předpokladu, že cílová skupina, která bude v projektu podpořena, patří do některého z ostatních 13 krajů.


Může jeden projekt pokrývat všechny prioritní osy, případně alespoň více oblastí podpory v rámci jedné prioritní osy?

Ne, výzvy budou vyhlašovány vždy na jednotlivé oblasti podpory. Projekt se tedy bude muset tematicky vejít do této oblasti.


Může jedna organizace/škola/instituce podat i více projektových žádostí?

Ano, ale měly by se lišit ve svém obsahu.


Je délka projektu časově omezena?

U grantových projektů a individuálních projektů v prioritní ose 2 je délka realizace projektu omezena na 3 roky. V případě individuálních projektů v ostatních prioritních osách bude délka stanovena ve výzvách.


Lze uplatnit v nákladech částku za zpracování projektu?

Bohužel, nelze.


Je možné po ukončení projektu předložit projekt další?

Ano, nicméně takovýto další projekt nemůže být kopií toho ukončeného, musí se jednat o projekt inovativní, zaměřený např. na jiné téma.


Je možné realizovat v rámci projektů zahraniční stáže? Budou náklady na tyto stáže uznatelným výdajem?

Ano, avšak pouze za předpokladu, že obdobnou stáž nelze absolvovat v ČR. Pak je také možné její náklady zahrnout do způsobilých výdajů.


Musí příjemce (případně příjemce s partnerem) realizovat celý projekt sám(i), tj. musí

 
Nahrávám...
Nahrávám...