dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Analýza trhu - program Inovace

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.41
Analýza trhu - program Inovace

Mgr. Petr Burda

Úvod

Tento článek je zaměřen na analýzu trhu, jejíž cílem je prokázat, že zamýšlený projektový záměr má šanci uspět v konkurenčním prostředí ostatních firem, je svým způsobem unikátní a jedinečný a má potenciál pro generování zisku. Analýza trhu je velmi důležitou částí studie proveditelnosti, její pečlivé zpracování velmi často rozhoduje o tom, že je projekt kladně hodnocen ze strany evaluátorů a bývá klíčové pro celkové získání projektu.

Analýza trhu bude představena na příkladu projektu, jehož cílem zavedení nového produktu do výroby, jímž je 3D reliéfní sada "Biologie člověka". Součástí projektu je zavedení inovovaného výrobního procesu, jímž je komplexní proces produkce učebních a podobných pomůcek zaměření na:

  • - 3D reliéfní modely,
  • - Animace (virtuální prohlídky objektů).

Cílem projektu je tedy zavést 1 nový výrobek a 1 nový proces, vzniklý vlastním VaV a ve spolupráci s jinými organizacemi VaV, konkrétně s firmou ABC s.r.o a LF UK v Hradci Králové

Náš modelový příklad úspěšné projektové je vhodný zejména k podpoře z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Níže představená studie proveditelnosti reaguje na výzvu III Inovace (inovační projekt), nicméně strukturu a zpracování analýzy trhu lze využít obecně na všechny typy projektů z programu OP PIK a dalších.

1. Analýza trhu

1.1 Analýza nabídky - výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu

V současné době se nikdo výrobou 3D reliéfních sad pro výuku nezabývá. Konkurence tedy v podstatě neexistuje.

1.2 Analýza nabídky - výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu

3D reliéfové sady pro výuku

Produktem, jež je předmětem projektu jsou reliéfní učební pomůcky. Reliéfní učební pomůckou se zde rozumí jednostranně potištěný plastový materiál, který je dále trvale deformován elasticky (reliéfně) tak, že jednotlivé objekty, které jsou součástí potisku, vystupují do popředí a tvoří 3D efekt. Pomůcka je snadno omyvatelná a vykazuje vyšší trvanlivou hodnotu proti otěru. Přitom zachovává všechny přednosti tištěného materiálu, jako je barevná věrnost, vysoké rozlišení a barevná stálost.

Uvedený typ pomůcky se výborně hodí pro použití v předmětech pracujících s mapami a mapovými podklady (zeměpis, vlastivěda, přírodověda apod.), kde jsou znázorněny výškové profily terénu (hory, řeky apod.). Dále nalezne uplatnění v předmětech vyučujících anatomii těla (jednotlivé orgány, dutina břišní, rozložení svalstva apod.).

Pomůcka je díky 3D reliéfu pro žáka/studenta daleko názornější, dokáže výrazně atraktivněji představit probíraný objekt než běžný tištěný materiál a žák/student má větší šanci si danou informaci zapamatovat.

Existuje dovoz určitých podobných produktů z Tchajwanu, jedná se ale spíše o produkty masově reklamní. Učební pomůcky musí splňovat podstatně vyšší kvalitativní kritéria (vývoj "Biologie člověka" ve spolupráci LF UK v Hradci Králové a WDS trval cca jeden rok, než se podařilo splnit beze zbytku veškeré požadavky na přesnost znázornění).

Žadatel bude prvním a jediným výrobcem na světě, který bude nabízet 3D reliéfní sady pro výuku v dostatečné kvalitě a s dostatečným technickým zpracováním.

1.3.1 Získávání informací o trhu

Pro společnost je klíčové znát přání a potřeby stávajících i potenciálních zákazníků. Zjišťování těchto informací, jejich vyhodnocování a promítání do inovací nových výrobků a procesů je proto kontinuální a nikdy nekončící proces. Tuto filozofii dobře stvrzuje citát známého marketingového teoretika Philipa Kotlera: "Existují podniky dvojího typu: ty, které se změní, a ty které zmizí". Skutečnost, že firma CUD s.r.o.1 existuje na trhu již více než 19 let, během nichž si vybudovala pozici klíčového hráče a pověst extrémně inovativní společnosti, je důkazem, že je tato inovační strategie správně nastavena a že se vyplácí.

1.3.1.1 Získávání informací o stávajících zákaznících

O stávajících zákaznících má firma velmi dobrý přehled, díky dlouhodobé spolupráci s nimi. Tento projekt, ale není zaměřen na stávající zákazníky, ale na získání novým v nové oblasti výroby.

1.3.1.2 Získávání informací o potenciálních zákaznících a trhu obecně

Společnost získává informace o požadavcích trhu při účastech na výstavách a veletrzích, nebo skrze komunikaci se stávajícími zákazníky. Kdy se zajímá hlavně o jejich požadavky a snaží se přijmout připomínky od nich a zapracovat je do své činnosti. O potenciálních trzích společnost často získává informace za pomoci společností dlouhodobě působících na daném trhu a za pomoci spolupráce s nimi. Společnost tak dokáže získat podrobné znalosti o potenciálních zákaznících na daném trhu, a jak by nejlépe měla postupovat při uplatňování své strategie inovační výroby.

Pro současný projekt, došlo ke spolupráci se společností MANA, s.r.o ., která má více než 20 ti leté zkušenosti s oblastí vzdělávání a zpracovala pro projekt marketingovou studii.

1.3.1.3 Vyhodnocování a zavedení do praxe

Výše uvedené poznatky jsou pravidelně vyhodnocovány. Jsou rozděleny mezi relevantní a nerelevantní. Relevantní se dále dělí na ty, které je možno aplikovat ihned a na ty, které dají podnět pro výzkum a vývoj.

1.3.2 Potenciální odběratelé

Projekt je zaměřen na výrobu učebních pomůcek a ve stejném sektoru předpokládá i odběratele. Potenciální odběratelé jsou pak hlavně z oblasti základních a středních škol (pro tuto oblast byl zpracován marketingový průzkum), ale předpokládá se, že by bylo možné použít reliéfní učební pomůcky i ve vyšším vzdělávání.

1.3.2.1 Získávání informací o stávajících zákaznících

O stávajících zákaznících má firma velmi dobrý přehled, díky dlouhodobé spolupráci s nimi. Tento projekt, ale není zaměřen na stávající zákazníky, ale na získání novým v nové oblasti výroby.

1.4 Popis trhu – potenciál trhu, vývoj trhu, podíl žadatele na trhu

1.4.1 Školní pomůcky - potenciál trhu

Reliéfní učební pomůcky byly na trhu k dispozici zejména před rokem 1989. Poté vstoupila na trh řada soukromých vydavatelů, kteří začali produkovat především velkoplošné nástěnné obrazy s rozmanitou a pestrou škálou témat a titulů, a to prakticky výhradně v plošném provedení. Tento trend byl do velké míry dán absencí výrobní technologie reliéfních učebních pomůcek pro běžnou komerční sféru.

Z pohledu zjištění stavu konkurence bylo provedeno jednoduché dotazníkové šetření a osloveno 8 největších vydavatelů nástěnných obrazů v ČR. Tito byli osloveni následujícími otázkami:

Produkujete v rámci Vaší nabídky nástěnných výukových obrazů i reliéfní výukové pomůcky?

Pokud ano, v jaké oblasti?

Můžete zaslat Vaši kompletní nabídku takových pomůcek a jejich ceník?

Z 8 oslovených vydavatelů odpovědělo 5. Ve všech případech odpověděli, že nabízí pouze plošné nástěnné obrazy a mapy. Nikdo z nich nenabízí 3D reliéfní obrazy ani pomůcky.

Zájem a poptávka

Společnost Long servis , jako jeden z významných distributorů služeb a pomůcek pro školy provedla mezi svými zákazníky jednoduché telefonické dotazníkové šetření.

Průzkumu se zúčastnilo 38 základních a 30 středních škol. Celkem byli osloveni učitelé z 68 škol, s následujícími otázkami a výsledky.

Otázka Počet odpovědí ANO Počet odpovědí NE
Víte, co je to reliéfní učební pomůcka? 48 20 (dovysvětleno před další otázkou)
Myslíte si, že reliéfní pomůcky chybí v sortimentu školních výukových pomůcek? 63 5
Byli byste ochotni zaplatit o 20% vyšší cenu za reliéfní pomůcku oproti běžnému nástěnnému obrazu či mapě, za předpokladu, že by reliéfní pomůcka tematicky vyhovovala potřebám výuky? 55 13
Byli byste ochotni investovat do reliéfních výukových pomůcek v takových oblastech (např. mapy, obraz lidského těla apod.), ve kterých již máte zakoupen plošný nástěnný obraz? 45 23
Který z následujících argumentů by vás nejvíce přesvědčil k pořízení reliéfní výukové pomůcky pro školu (vyberte pouze jednu možnost). Efekt reliéfu jako takový: 2
Téma pomůcky: 28
Kvalitní podání a způsob zpracování: 33
Příznivá cena: 5

Z průzkumu je patrné, že pokud by existovala dostatečně atraktivní a tematicky zajímavá nabídka reliéfních výukových pomůcek, školská veřejnost by měla reálný zájem o jejich pořízení. Spolu s minimální konkurencí na trhu se jeví produkce reliéfních pomůcek jako záměr s vysokým komerčním potenciálem.

1.4.2 Postavení žadatele na trhu

Žadatel jako takový nemá na plánovaném trhu žádné vybudované postavení. Ale s pomocí společnosti Long servis, s.r.o. by to nemělo být na překážku. Tato spolupracující společnost má na trhu poměrně silné postavení a možnosti jak dále svoje postavení (s novým a zajímavým produktem) posilovat. Společnost Long servis je aktivní hlavně v Olomouckém a Jihomoravském kraji, ale působí po celé republice a i v zahraničí.

1.4.3 Marketingová strategie

 
Nahrávám...
Nahrávám...