dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální změny v úpravě veřejných zakázek

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19
Aktuální změny v úpravě veřejných zakázek

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Úvod

Mezi nejsložitější oblasti realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie patří veřejné zakázky. Příjemci dotací se řídí pravidly jednotlivých operačních programů a legislativní úpravou platnou v České republice. V loňském roce byly do českého právního řádu transponovány nové směrnice EU. Konkrétně v říjnu nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V následujícím textu rozebereme hlavní změny, které přináší.

Zásada přiměřenosti

Zásady zadávacího řízení byly rozšířeny o zásadu přiměřenosti, kterou musí zadavatel zohledňovat (při vymezování zadávacích podmínek, v postupu vůči dodavatelům, při vymezování charakteru či předmětu veřejné zakázky, atd.).

Zrušení povinnosti uveřejnit předběžné oznámení a odůvodnění veřejné zakázky

Zadavatel zveřejňuje předběžné oznámení dobrovolně a oznámení slouží pouze k uveřejnění úmyslu zahájit zadávací řízení a k využití s tím souvisejících výhod, jako například je zde možnost zkrátit lhůty pro podání nabídek nebo žádosti o účast. Nový zákon také ruší povinnost uveřejňování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

Příprava zadávacích podmínek

Novinkou je předběžná tržní konzultace, která dává zadavateli možnost využít za účelem přípravy zadávacích podmínek služby nezávislých odborníků, orgánů či účastníků trhu. Konzultace ale nesmí vést k narušení hospodářské soutěže. Využití tržní konzultace musí zadavatel uvést v zadávací dokumentaci, a to především identifikaci osob podílející se na konzultaci a všechny projednané informace. Poskytování dodatečných informací je nově definován jako "vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel musí vlastní informace uveřejnit na profilu minimálně 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání žádostí o účast/nabídek. Pokud bude žádost o vysvětlení zasílat účastník, tak zadavatel musí poskytnout vysvětlení do 3 pracovních dnů.

Druhy zadávacího řízení

Byly zavedeny dva nové druhy zadávacího řízení. Prvním je řízení o inovačním partnerství, které by mělo umožnit příznivější postup zadavatele při dlouhodobých projektech (především v oblasti inovativních dodávek ve vědě a výzkumu). Druhým novým druhem zadávacího řízení je zjednodušený režim, v němž budou zadavatelé oprávněni zadávat veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby.

Kvalifikace

Další změnou je návrat ekonomické kvalifikace, kterou bude moci zadavatel ověřovat u dodavatelů, a to na základě celkového minimálního ročního obratu dosaženého nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období s tím, že minimální výše ročního obratu nesmí přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Posouzení nabídek

Nová právní úprava je flexibilnější z hlediska možnosti doplňování chybějících dokladů či údajů. Lze doplnit jak doklady o kvalifikaci, tak i údaje, doklady, vzorky nebo modely, pokud nejsou předmětem hodnocení. Za změnu nabídky se nepovažuje ani doplnění či změna údajů ohledně prokázání splnění podmínek účasti. Dále je také možná i oprava položkového rozpočtu, nebude-li tím dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení.

Nově může zadavatel vyloučit v průběhu zadávacího řízení dodavatele také pro nezpůsobilost, a to pokud prokáže, že by došlo k porušení právních předpisů, ke střetu zájmů, narušení soutěže v důsledku předchozí účasti dodavatele na přípravě zadávacích podmínek nebo k závažným či trvalým pochybením při plnění dřívější smlouvy, která vedla k ukončení smlouvy, náhradě škody či jiným

 
Nahrávám...
Nahrávám...