dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (31/12/2017)

30.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY
(národní dotace)

Investiční pobídky

 • Zdroje informací: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky
 • Dílčí programy
  • Zpracovatelský průmysl
   • Zaměření dotačního titulu: Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu dle klasifikace ekonomických činnosti CZ NACE C. Rozšířením výroby se rozumí zvýšení výrobní kapacity, diverzifikace výroby o nové výrobky nebo zásadní změna celkového výrobního postupu. Investiční akce: vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst; investice do majetku minimálně 50–100 mil. Kč, dle regionu umístění investice. Minimálně polovina investic do strojního zařízení. Strategická investiční akce: vytvoření nejméně 500 nových pracovních míst; investice do majetku minimálně 500 mil. Kč. Minimálně polovina investic do strojního zařízení. Výše finanční podpory se liší dle velikosti podniku žadatele (malé podniky, střední podniky, velké podniky). Podpory jsou poskytovány ve formě slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na nová pracovní místa, hmotné podpory na rekvalifikaci a hmotné podpory na pořízení majetku. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.
   • Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

Kraj: Vybrané regiony

Poskytovatel dotace: CzechInvest

Programy: Investiční pobídky.

  • Technologická centra
   • Zaměření dotačního titulu: Technologickým centrem je obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty. Základní podmínky poskytnutí dotace zahrnují a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v hodnotě 10 mil. Kč, přičemž nejméně 5 mil. musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, které bylo pořízeno za tržní cenu a nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením; b) vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst. Podpory jsou poskytovány ve formě slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na nová pracovní místa, hmotné podpory na rekvalifikaci a hmotné podpory na pořízení majetku. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.
   • Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

Kraj: Vybrané regiony

Poskytovatel dotace: CzechInvest

Programy: Investiční pobídky.

  • Softwarová centra
   • Zaměření dotačního titulu: Centrem pro tvorbu softwaru obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace stávajícího softwaru. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.
   • Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

Kraj: Vybrané regiony

Poskytovatel dotace: CzechInvest

Programy: Investiční pobídky.

  • Opravárenská centra
   • Zaměření dotačního titulu: Opravárenským centrem je obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na opravu technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 70 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.
   • Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.
   • Termín: Příjem žádostí již
 
Nahrávám...
Nahrávám...