dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (31/12/2014)

31.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Doprava

 • Zdroje informací: http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele
 • Dílčí programy
  • Příjemci podpory: Vlastníci / správci dotčené infrastruktury či SŽDC s.o., vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy.
  • Příjemci podpory: Vlastníci / správci dotčené infrastruktury (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.), případně Magistrát hl. m. Prahy.
  • Příjemci podpory: Vlastníci / správci dotčené infrastruktury, případně Magistrát hl. m. Prahy.
  • Příjemci podpory: Příjemci podpory budou vlastníci / správci dotčené infrastruktury, či státní investorská organizace zřízená MD.
  • Příjemci podpory: Vlastníci / správci dotčené infrastruktury.
  • Příjemci podpory: Vlastníci / správci dotčené infrastruktury.
  • Příjemci podpory: Vlastníci / správci dotčené infrastruktury a Ředitelství vodních cest ČR.
  • Příjemci podpory: Vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD,
  • Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
   • Zaměření programu: Modernizace tranzitních koridorů, pokračování výstavby dalších úseku sítě TEN-T, modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T, rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění požadovaných parametrů, realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivu dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2015.
  • Rozvoj sítě metra v Praze
   • Zaměření programu: Zlepšení městské hromadné dopravy výstavbou metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze. Projekty zaměřené na zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy. Projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy. Projekty zaměřené na snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2015.
  • Zavádění systému řízení a regulace silničního provozu v Praze
   • Zaměření programu: Zlepšení městské hromadné dopravy výstavbou metra a systému řízení silniční dopravy v hl. m. Praze. Projekty zaměřené na zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy. Projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy. Projekty zaměřené na snížení negativních důsledku silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2015.
  • Zajištění interoperability n-a stávajícíchželezničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systému
   • Zaměření programu: Projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy, projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními, projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování, projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2015.
  • Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
   • Zaměření programu: Zlepšení silniční dopravy na síti TEN-T. Pokračování ve výstavbě dalších úseku sítě TEN-T. Modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseku kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T. Realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivu dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti. Realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2015.
  • Rekonstrukce a modernizace na silnicích I.třídy mimo TEN-T
   • Zaměření programu: Zlepšení dopravy na silnicích I. třídy mimo TEN-T. Projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy. Projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. Třídy, projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systému na silnicích I. třídy, projekty zaměřené na budování obchvatu a zkvalitňování dopravy v obydlené zástavbě, projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech, projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivu již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví, projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2015.
  • Rozvoj a modernizace vnitrozemskýchvodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
   • Zaměření programu: Zvýšení multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní dopravy. Projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektu na stávající vodní cestě. Projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavu. Projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní. Projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problému splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2015.
  • Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
   • Zaměření programu: Zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek, rekonstrukce dalších železničních tratí, včetně zajištění interoperability a budování přeložek, rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseku (na území ČR), postupná elektrizace dalších železničních tratí, uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace, realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivu dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví.
   • Termín: Příjem žádostí již
 
Nahrávám...
Nahrávám...