dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (30/09/2016)

29.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

                                                                                     AKTUÁLNÍ VÝZVY                                

(strukturální fondy)

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
   • Zaměření dotačního titulu: Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území. Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a měst, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svaz, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající, Městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu.
   • Termín:Příjem žádostí je plánován od 1. 10. 2016 a bude ukončen 6. 1. 2017.
  • Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
   • Zaměření dotačního titulu: Dodávky a instalace technologie na dodatečné odstraňování (srážení) fosforu na stávajících čistírnách odpadních vod plnících limity platného povolení k vypouštění odpadních vod, přičemž u čistíren odpadních vod nad 10 000 EO pouze technologie oddílného srážení fosforu s následnou separací sraženiny, se zaručenou odtokovou koncentrací celkového fosforu pod 0,5 mg/l. Realizace záchytných nádrží na jednotné kanalizaci.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a měst, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, organizační složky státu.
   •  Termín:Příjem žádostí je plánován od 17. 10. 2016 a bude ukončen 19. 1. 2017.
  • Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány), výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a měst, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu.
   • Termín:Příjem žádostí je plánován od 17. 10. 2016 a bude ukončen 19. 1. 2017.
  • Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě. Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a měst, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
   • Termín:Příjem žádostí je plánován od 17. 10. 2016 a bude ukončen 19. 1. 2017.

 

Integrovaný regionální operační program

 • Zdroje informací: http://www.crr.cz/cs/irop/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Deinstitucionalizace psychiatrické péče
   • Zaměření dotačního titulu: Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.
   • Příjemci podpory: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2017.
  • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
   • Zaměření dotačního titulu: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.
   • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační
 
Nahrávám...
Nahrávám...