dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (30/06/2015)

29.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Úspory energie
   • Zaměření dotačního titulu: Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti; zavádění a modernizace systémů měření a regulace; modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti; modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED); realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru; využití odpadní energie ve výrobních procesech; snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy); instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
   • Příjemci podpory: Malé, střední i velké podniky. Typy podporovaných právních forem jsou specifikované v textu výzvy.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 1. 2016.
  • Technologie
   • Zaměření dotačního titulu: Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Poskytovatel bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu). Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Poskytovatel bude v rámci pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu). Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií, a to pouze v případě, že předmětem projektu je i dlouhodobý hmotný majetek.
   • Příjemci podpory: Podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici mikropodniku, podnikatelská historie není k datu podání žádosti o podporu starší 3 let.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2016.
  • Nemovitosti
   • Zaměření dotačního titulu: Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb. Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů: Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE. Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.
   • Příjemci podpory: Podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik, který je zároveň vlastník a uživatel nemovitosti a jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 1. 2016.
  • Potenciál
   • Zaměření dotačního titulu: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto; podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 11. 2015.
  • ICT a sdílené služby – výzva I.
   • Zaměření dotačního titulu: Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace; zřizování a provoz center sdílených služeb; budování a modernizace datových center.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky.
   • §  Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 11. 2015.

 

 • Školicí střediska – výzva I.
  • Zaměření dotačního titulu: Výstavba nových školicích center, rekonstrukce stávajících školicích center; pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd., pořízení vzdělávacích programů v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a
 
Nahrávám...
Nahrávám...