dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (29/04/2013

29.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY - strukturální fondy, národní programy

Regionální operační program Jihovýchod

 • Zdroje informací: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Rozvoj služeb v cestovním ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Tvorba a propagace specifických turistických produktů významně přesahující region (vycházející z místních podmínek), marketingové a informační kampaně orientované na propagaci kraje, nebo regionu soudržnosti, jako jedinečné turistické destinace, tvorba nových inovativních vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů, účast na veletrzích a workshopech cestovního ruchu atd.), s důrazem na partnerství při tvorbě takovýchto dokumentů. Důraz bude kladen na inovativní prvky a přístupy. Za inovativní nelze považovat aktualizované propagační materiály ve smyslu pouhých úprav a změn kontaktů, sídel apod. Projekty rozvíjející (propagující) podpořené projekty v rámci závěrečné kolové výzvy v oblasti podpory 2.1 (vyhlášena v únoru 2012) – komplexní propagace dle Prováděcího dokumentu ROP JV Projekty rozvíjející (propagující) podpořené projekty v rámci výzvy do oblasti podpory 2.1 vyhlášené dne 31. srpna 2009 (strategické projekty) – komplexní propagace dle Prováděcího dokumentu ROP JV
   • Příjemci podpory:Obce; svazky obcí; kraje; nestátní neziskové organizace; organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi; právnické osoby s účastí samosprávy; malí a střední podnikatelé.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 2. 8. 2013.
  • Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
   • Zaměření dotačního titulu: Nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících městskou hromadnou dopravu (MHD) – trolejbusy, tramvaje.
   • Příjemci podpory:Obce; organizace zřizované obcemi.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 14. 6. 2013.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/b-kraje
 • Dílčí programy
  • Podpora nabídky dalšího vzdělávání (výzvy Jihočeského, Královehradeckého a Plzeňského kraje)
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřující ke konkurenceschopnosti. Vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu.
   • Příjemci podpory: Vzdělávací instituce. Vysoké školy. Nestátní neziskové organizace. Města. Obce. Svazky obcí. Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. Hospodářská komora.
   • Termíny:Jihočeský kraj: 15. 4. - 28. 5. 2013. Královehradecký kraj 15. 4. - 28. 5. 2013. Plzeňský kraj 15. 5. - 12. 6. 2012.

Fond Vysočiny

 • Zdroje informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/
 • Dílčí programy
  • Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013
   • Zaměření dotačního titulu: Realizace přírodních zahrad (materiál a služby např. pořízení rostlinného materiálu, osiva, použití přírodních materiálů, nářadí, budování úkrytů pro živočichy, provedení terénních úprav, zahradnické práce, apod.); konzultační a poradenské služby (např. zpracování projektové dokumentace přírodní zahrady, náklady spojené s účastí zástupce žadatele na tematickém odborném workshopu); certifikace zahrady (zhodnocení zahrady certifikačním orgánem pro přiznání statutu přírodní zahrady); propagace a publicita realizovaného projektu přírodní zahrady.
   • Příjemci podpory:Města, městyse, obce, příspěvkové organizace obce a právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, příspěvkové organizace kraje vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, obecně prospěšné společnosti se zaměřením na environmentální osvětu, občanská sdružení se zaměřením na environmentální osvětu.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 5. 2013.
  • Rozvoj podnikatelů 2013
   • Zaměření dotačního titulu:Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit rozvoj podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro udržení zaměstnanosti spolufinancováním investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení. Podnikatelský subjekt, který získá finanční příspěvek z Fondu Vysočiny, musí doložit po ukončení projektu, že počet zaměstnanců se nesnížil po celou dobu trvání projektu oproti období podání jeho žádosti. Mezi uznatelné náklady patří: nákup nových strojů a strojního zařízení, technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení, nákup použitých strojů strojního zařízení za podmínky, že žadatel předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení.
   • Příjemci podpory:Fyzické osoby a právnické osoby, které splňují následující podmínky:  mají sídlo na území Kraje Vysočina, mají uzavřené účetnictví za dvě po sobě jdoucí období a podnikají v oborech zpracovatelského průmyslu a stavebnictví.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 17. 5. 2013.
  • Naše školka 2013
   • Zaměření dotačního titulu:Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit v obcích Kraje Vysočina spolufinancování rekonstrukcí, oprav,
 
Nahrávám...
Nahrávám...