dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (27/06/2016)

24.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-054-opz
 • Dílčí programy
  • Podnikové vzdělávání zaměstnanců
   • Zaměření dotačního titulu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor. Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání. V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů.
   • Příjemci podpory: Obchodní společnosti, družstva, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, osoby samostatně výdělečně činné.
   • Termín:Příjem probíhá od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016.
  • Výzva pro organizační složky státu a jimi řízení/zřízené příspěvkové organizace
   • Zaměření dotačního titulu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ. Další profesní vzdělávání starších zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ. Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů. Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích. Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků. Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce. Podpora odborné praxe a stáží v podnicích.
   • Příjemci podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2018.
  • Podpora sociálního podnikání
   • Zaměření dotačního titulu: Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik. Vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku, provozování sociálního podnikání.
   • Příjemci podpory: Obchodní společnosti, družstva, osoby samostatně výdělečně činné, nestátní neziskové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2016.
  • Specifická na vybrané cílové skupiny
   • Zaměření dotačního titulu: Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;  bilanční a pracovní diagnostika; motivační aktivity; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;  zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti cílových skupin výzvy.
   • Příjemci podpory: Obce, dobrovolné svazky obcí, školy a školská zařízení, vysoké školy, nestátní neziskové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 8. 2016.
  • Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
   • Zaměření dotačního titulu: Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání. Provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu. Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých uživatelů. Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce a s ohledem na Průmysl 4.0.
   • Příjemci podpory: Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 3. 2021.

Operační program Praha – pól růstu

 • Zdroje informací: http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/vyzvy/vyhlasene-vyzvy.html
 • Dílčí programy
  • Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora realizace veřejných zakázek typu tzv. veřejných zakázek v předobchodní fázi (pre-commercial public procurement – PCP). PCP představuje fázované zadávání veřejných zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje, jehož cílem je vyvinout nová řešení odpovídající potřebám veřejného
 
Nahrávám...
Nahrávám...