dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (21/12/2015)

21.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Integrovaný regionální operační program

 • Zdroje informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
 • Dílčí programy
  • Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
   • Zaměření dotačního titulu: Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.
   • Příjemci podpory: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 12. 2017.
  • Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší. Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
   • §   Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 4. 2016.
  • Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
   • Zaměření dotačního titulu: e-Legislativa, e-Sbírka, rozvoj Národního digitálního archivu.
   • §   Příjemci podpory: Organizační složky státu - Ministerstvo vnitra, Národní archiv, Úřad vlády ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2016.
  • Energetické úspory v bytových domech
   • Zaměření dotačního titulu: Energeticky úsporná opatření v bytových domech.
   • §   Příjemci podpory: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 11. 2016.
  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality
   • §   Zaměření dotačního titulu: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
   • §   Příjemci podpory: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 22. 4. 2016.
  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
   • §   Zaměření dotačního titulu: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
   • §   Příjemci podpory: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
   • §   Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 22. 4. 2016.
  • Revitalizace vybraných památek
   • Zaměření dotačního titulu: Obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
   • §   Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu
 
Nahrávám...
Nahrávám...