dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (20/12/2017)

18.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, dotace krajů)

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající, fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby.
  • Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu
   • Zaměření dotačního titulu: Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství). Podporovaná opatření: realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených níže vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech. Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem notifikace u Evropské komise (EK), tedy realizace opatření na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast:  Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostředí

Podpory Kraje Vysočina

 • Zdroje informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
 • Dílčí programy
  • Dotace na oslavy obcí
   • Zaměření dotačního titulu: Dotaci lze poskytnout na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina vycházejících z kulturních tradic regionu a souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí; např. u příležitosti výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění, nebo při oslavách či připomenutích jiné důležité historické události obce, včetně oslav výročí spolků, jejichž činnost přispívá ke kulturně-společenskému životu obce. Dotaci lze poskytnout na jednorázovou akci realizovanou v maximálně třech po sobě jdoucích kalendářních dnech. Do uznatelných nákladů na akci lze zahrnout pouze náklady v jednorázovém vztahu k akci (zejména honoráře, náklady spojené s propagací akce, spotřební materiál a služby, technické zabezpečení akce, nájemné prostor a vybavení, apod.). Dotace jednomu žadateli může dosáhnout maximálně výše 100 000 Kč, a přitom nejvýše 100 Kč v průměru na jednoho obyvatele obce, přičemž se vychází z údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel vždy k 1. lednu předchozího kalendářního roku.
   • Příjemci podpory: Obce na území Kraje Vysočina.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 2. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast:, Rozvoj měst a venkova,

Kraj: Vysočina

Poskytovatel dotace: Kraj

Programy:. Kraje.

 

  • Dotace v oblasti neprofesionálního umění
   • Zaměření dotačního titulu: 1) Dotace pro pořadatele. Dotaci pro pořadatele lze poskytnout pouze na krajské postupové a národní přehlídky (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění, které se konají v Kraji Vysočina. Dotace bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním přehlídky. Do celkových uznatelných nákladů pro pořadatele lze zahrnout pouze náklady v jednorázovém vztahu k přehlídce: a) náklady na práci poroty a lektorů (ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení, ubytování, poštovné), b) náklady spojené s propagací, c) náklady na pořízení cen, d) náklady na dopravu účastníků, e) náklady na ubytování a stravné účastníků, f) nájemné prostor, g) moderování, h) pořízení videozáznamu, i) poplatky ochranným svazům, j) doprovodný program, k) ozvučení a technické zajištění. Pořadateli krajské postupové přehlídky může být poskytnuta dotace do výše 30 000 Kč. Pořadateli národní přehlídky může být poskytnuta dotace do výše 60 000 Kč. 2) Dotace pro účinkující. Dotaci lze poskytnout účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Účinkující na národních přehlídkách musí mít své sídlo nebo bydliště v Kraji Vysočina. Dotace bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených s účinkováním, dopravou, stravným a ubytováním, pokud jim tyto náklady nebudou uhrazeny pořadatelem národní přehlídky. Do celkových uznatelných nákladů pro účinkující lze zahrnout pouze: a) náklady spojené s dopravou do místa konání národní přehlídky a zpět, b) náklady spojené s ubytováním a stravným v místě konání národní přehlídky, c) účastnické poplatky.
   • Příjemci podpory: 1) pořadatelé krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění; 2) účinkující z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 1. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast:, Rozvoj měst a venkova,

Kraj: Vysočina

Poskytovatel dotace: Kraj

Programy:. Kraje.

 

  • Kotlíkové dotace
   • Zaměření dotačního titulu: Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina tím, že dojde k demontáži a likvidaci neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novými. Dotace bude poskytnuta pouze na následující typy výměn kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 nebo ekodesign v rodinných domech: a) výměna za kotel na pevná paliva spalující uhlí a biomasu (tzv. kombinovaný kotel) s automatickým přikládáním, b) výměna za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu3 s ručním přikládáním, c) výměna za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu s automatickým přikládáním, d) výměna za elektrické tepelné čerpadlo, e) výměna za plynové tepelné čerpadlo, f) výměna za kondenzační plynový
 
Nahrávám...
Nahrávám...