dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/06/2018)

17.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(krajské programy pro obce)

 

Programy a dotace Pardubického kraje

 • Zdroje informací: https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace
 • Dílčí programy
  • Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je poskytována formou investiční nebo neinvestiční finanční podpory, na kterou není právní nárok. Poskytnutí dotace není vázáno na finanční spoluúčast žadatele. Minimální výše poskytnuté dotace je 2 tis. Kč, maximální výše poskytnuté podpory na jednu žádost je 300 tis. Kč. Dotaci lze poskytnout: a) na náklady žadatele prokazatelně spojené s provozem turistického informačního centra (např. mzdové náklady, nájmy, energie, spotřební materiál, členský poplatek A.T.I.C. ČR apod.); b) na náklady žadatele prokazatelně souvisejícím s rozvojem cestovního ruchu na území Pardubického kraje (např. vybavení turistického informačního centra, marketinkové a propagační aktivity, účast na veletrzích apod.).
   • Příjemci podpory: Příjemcem dotace může být právnická osoba (obec, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek, obecně prospěšná společnost a jiné) nebo fyzická osoba, která je zřizovatelem nebo provozovatelem turistického informačního centra na území Pardubického kraje. Příjemce dotace musí v daném kalendářním roce provozovat turistické informační centrum na území Pardubického kraje minimálně 1 měsíc. Zřizovatelem se rozumí subjekt, který zřídil turistické informační centrum, stanovil zásady a pravidla jeho fungování, vydal zřizovací listinu, jmenuje/odvolá statutárního zástupce a rozhoduje o změnách.  Provozovatelem se rozumí subjekt, který provozuje turistické informační centrum na vlastní odpovědnost a účet a je za jeho provoz odpovědný (např. na základě mandátní smlouvy). V případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 2. 7. 2018 do 27. 7. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Rozvoj měst a venkova

Kraj: Pardubický

Poskytovatel dotace: Kraj

Programy: Kraje

Dotace Zlínského kraje

 • Zdroje informací: https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html
 • Dílčí programy
  • Program na podporu kulturních aktivit a akcí – 2. kolo
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem Programu je rozvoj kulturních aktivit a akcí, tj. realizace mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu. Podporované aktivity: estetická výchova dětí a mládeže; rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti; podpora profesionálních kulturních aktivit; podpora řemesel s podmínkou účasti min. 3 osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka) či jiných registrovaných ochranných známek,  - podpora výstav umění a uměleckých řemesel. Minimální výše dotace činí na jeden projekt: 10.000,-Kč.  Maximální výše dotace činí na jeden projekt: 70.000,-Kč. Míra dotace činí maximálně 70% celkových výdajů projektu, u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50% celkových způsobilých výdajů projektu.  Způsobilé výdaje projektu zahrnují: osobní výdaje (odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, honoráře umělců), nákup služeb (pronájem prostor, ve kterých daný projekt/akce probíhá; výdaje na propagaci a marketing projektu/akce; úhrada cestovních náhrad; doprava pro účinkující; doprava a pojištění výstavních exponátů; zajištění technického zabezpečení, které souvisí s realizací projektu/akce; ubytování pro účastníky projektu; úhrada kulturních vystoupení souvisejících s realizací projektu/akce.
   • Příjemci podpory: Fyzické, nebo právnické osoby. Žadatelé musí být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník, mít stabilní a dostatečné zdroje financování.  V případě, kdy je žadatelem obec, se počet obyvatel obce pro účely poskytnutí dotace posuzuje dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 7. 2018 do 20. 7. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Rozvoj měst a venkova

Kraj: Zlínský

Poskytovatel dotace: Kraj

Programy: Kraje

  • Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod
   • Zaměření dotačního titulu: Podporované aktivity: a) výstavba a rozšíření veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů pro stávající zástavbu, b) vybudování zdroje pitné vody, výstavba zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, včetně její akumulace, c) vybudování zařízení pro zajištění dostatečných tlakových poměrů ve vodovodní síti, d) výstavba kanalizace pro stávající zástavbu, za předpokladu jejího zaústění do kanalizace ukončené stávající kapacitně vyhovující ČOV, e) výstavba kanalizace propojující stávající volné výustě za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na stávající kapacitně vyhovující ČOV, f) výstavba kanalizace současně s ČOV v obcích, kde tato infrastruktura doposud není, g) výstavba ČOV, h) intenzifikace stávající ČOV. Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.  Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 000 Kč.
   • Příjemci podpory: Obce do 2 000 obyvatel; svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2 000 obyvatel. Žadatelé musí být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník, mít stabilní a dostatečné zdroje financování.  Počet obyvatel obce pro účely poskytnutí dotace se posuzuje dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 8. 2018.
   • Katalogové informace

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Zlínský

    Poskytovatel dotace: Kraj

    Programy:. Kraje

  • Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů
   • Zaměření dotačního titulu: Spolufinancovaní projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie orientovaných na zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích do 2 000 obyvatel s ukončením realizace projektu nejpozději do 31. 10. 2020.  Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.  Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 000 Kč.
   • Příjemci podpory: Obce do 2 000 obyvatel; svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2 000 obyvatel. Žadatelé musí být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník, mít stabilní a dostatečné zdroje financování.  Počet obyvatel obce pro účely poskytnutí dotace se posuzuje dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 8. 2018.
   • Katalogové informace

  Oblast: Rozvoj měst a venkova

  Kraj: Zlínský

  Poskytovatel dotace: Kraj

  Programy: Kraje

   • Program vouchery asistence
    • Zaměření dotačního titulu: Jedná se o poskytnutí dotace ve výši 100 000 – 500 000 Kč veřejným subjektům na podporu přípravy projektů, které přispějí k naplnění alespoň jednoho ze strategických cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Zpracování kompletní projektové dokumentace strategického projektu pro účely podání žádosti o podporu do výzvy libovolného dotačního programu nebo zahájení realizace strategického projektu z vlastních zdrojů příjemce voucheru asistence, či jiných zdrojů mimo programové
   
  Nahrávám...
  Nahrávám...