dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/01/2016)

19.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(národní podpory) 

Investiční pobídky

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove
 • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2016.
 • Dílčí programy
  • Zpracovatelský průmysl – investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Za strategickou investiční akci se považuje akce, kdy hodnota investice do majetku činí min. 50 mil. Kč - 100 mil. Kč, dle regionu z toho nejméně 50% do nových strojů a současně vytvoření min. 20 nových pracovních míst. Sleva na dani z příjmů na 10 let. Hmotná podpora na nově vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč. Hmotná podpora na školení zaměstnanců až do výše 50 % školicích nákladů. Osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let ve zvýhodněných průmyslových zónách.
  • Zpracovatelský průmysl – strategická investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Za strategickou investiční akci se považuje akce, kdy investice do majetku činí min. 10 mil. Kč z toho nejméně 50% do nových strojů a současně vytvoření min. 20 nových pracovních míst. Sleva na dani z příjmů na 10 let Hmotná podpora na nově vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč Hmotná podpora na školení zaměstnanců až do výše 50 % školicích nákladů Osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let ve zvýhodněných průmyslových zónách
  • Technologická centra – investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Sleva na dani z příjmů na 10 let Hmotná podpora na nově vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč. Hmotná podpora na školení zaměstnanců až do výše 50 % školicích nákladů. Osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let ve zvýhodněných průmyslových zónách. Investice do majetku min. 10 mil. Kč z toho nejméně 50% do nových strojů a současně vytvoření min. 20 nových pracovních míst.
  • Technologická centra – strategická investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Sleva na dani z příjmů na 10 let Hmotná podpora na nově vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč Hmotná podpora na školení zaměstnanců až do výše 50 % školicích nákladů Osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let ve zvýhodněných průmyslových zónách. Investice do majetku min. 200 mil. Kč z toho nejméně 50% do nových strojů a současně vytvoření min. 100 nových pracovních míst.
  • Centra strategických služeb – investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Sleva na dani z příjmů na 10 let Hmotná podpora na nově vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč Hmotná podpora na školení zaměstnanců až do výše 50 % školicích nákladů Osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let ve zvýhodněných průmyslových zónách. Vytvoření nových pracovních míst: centrum pro vývoj software – 20 centrum sdílených služeb – 70 high-tech opravárenské centrum – 70 datové centrum – 20 centrum zákaznické podpory – 500.

Dotovaná pojištění pro exportéry Exportní garanční a pojišťovací společnosti

 • Zdroje informací: http://www.egap.cz/pojistne-produkty/produkt-z/strucny-popis-pojistneho-produktu-kontakty/index.php
 • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2016.
 • Dílčí programy
  • Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zamření dotačního titulu: Pojištěným je vývozce proti riziku nezaplacení dovozcem. Krátkodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který není delší než 24 měsíců. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zamření dotačního titulu: Pojištěným je banka nebo finanční instituce proti riziku nezaplacení dovozcem, na kterou vývozce úplatně postoupil pohledávku z krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru bez možnosti uplatnění regresu na vývozce. Pojistná smlouva musí být podepsána i vývozcem. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zamření dotačního titulu: Pojištěným je vývozce proti riziku nezaplacení dovozcem. Středně a dlouhodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který je delší než 24 měsíců. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zamření dotačního titulu: Pojištěným je banka nebo finanční instituce proti riziku nezaplacení dovozcem, na kterou vývozce úplatně postoupil pohledávku ze středně nebo dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru bez možnosti uplatnění regresu na vývozce.
  • Pojištění vývozního odběratelského úvěru
   • Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplácení pohledávek z vývozního odběratelského úvěru. Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozce přímo dovozci nebo jeho bance. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
  • Pojištění potvrzeného akreditivu
   • Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního akreditivu. Pojištění se vztahuje i na případ tzv. tichého potvrzení dokumentárního akreditivu. Dokumentární akreditiv vystavuje banka na žádost dovozce a má podobu písemného závazku banky zaplatit určenou peněžní částku podle stanovených podmínek. Podmínkou pro splnění akreditivního závazku bankou je předložení předepsaných dokumentů ze strany vývozce. Zúčastněné banky kontrolují pouze dokumenty, nikoliv zboží nebo služby, a akreditivní platby jsou zcela oddělené od kupních smluv.
  • Pojištění úvěru na předexportní financování
   • Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplacení úvěru na předexportní financování výroby pro export nebo na financování investice do výroby pro export. Pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění pohledávek z vývozního úvěru.
  • Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí

·         Zaměření produktu: Pojištěným je investor proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození. Investorem může být jakákoli česká právnická osoba, která investuje na území hostitelského státu. Investicí je každá majetková hodnota poukázaná do zahraničí v souvislosti s hospodářskými aktivitami investora.

o    Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí

·         Zamření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplacení úvěru poskytnutého investorovi na zahraniční investici. Pojištěn může být pouze úvěr na zahraniční investici, u kterého je doba od prvního čerpání do konečné splatnosti delší než 3 roky.

o    Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu

·         Zamření produktu: Riziko nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (tzv. výrobní riziko) spočívá v možnosti zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního dovozce v průběhu výroby. Důvody mohou být různé, nejenom platební neschopnost zahraničního dovozce nebo odmítnutí převzít dodané zboží, ale mohou vyplývat také z politické, finanční nebo makroekonomické situace v zemi dovozce. Pojištěným je přímo vývozce. Pojištění kryje riziko vývozce, že v důsledku nemožnosti splnit smlouvu o vývozu utrpí finanční ztrátu, a může být sjednáno buď samostatně, nebo v návaznosti na pojištění vývozního, případně předexportního úvěru. Pojistnou událostí je částečná nebo úplná nemožnost vývozce plnit smlouvu o vývozu ve sjednaném termínu a ani v průběhu čekací (karenční) doby v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo porušení smlouvy o vývozu ze strany dovozce, zejména odmítnutí plnění vývozce, případně jiné jednání nebo nečinnost dovozce, kterými dává najevo, že považuje smlouvu o vývozu za ukončenou nebo nemá zájem na jejím dalším plnění. Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, které znemožní plnění smlouvy o vývozu, nebo omezí konverzi plateb, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Výše pojistného závisí na rozsahu pojištěné ztráty, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

o    Pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem

·         Zamření produktu: Bankovní zárukou je závazek banky uspokojit beneficienta (oprávněnou osobu) do výše určité peněžní částky podle obsahu a podmínek záruky. Bankovní záruku vystavuje banka na základě požadavku vývozce ve vazbě na podmínky uzavřené smlouvy o vývozu nebo vyhlášený tendr. Nejčastěji vystavují banky záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od zahraničního dovozce (Advance Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond). V souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu mohou být vystaveny i jiné typy záruk. Pojištěným je banka proti riziku neoprávněného a fakultativně též oprávněného čerpání ze záruky beneficientem, v jehož prospěch je záruka vystavena.

Zvýhodněné úvěry a záruky pro exportéry České exportní banky

 • Zdroje informací: http://www.ceb.cz/content/view/54/25/
 • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2016.
 • Dílčí programy a produkty
  • Záruka za dobré provedení smlouvy o vývozu (Performance bond)
   • Zaměření programu:Záruka za dobré provedení smlouvy o exportu zajišťuje, že exportér dodrží svůj závazek a řádně splní podmínky smlouvy o exportu. Záruka slouží k zajištění termínu a kvality dodávky. Rozsah záruky se odvozuje od konkrétních podmínek smlouvy o exportu. Česká exportní banka ručí za splnění podmínek smlouvy o exportu ze strany exportéra.
   • Zaměření programu:Záruka za vrácení akontace zajišťuje, že exportér dodrží svůj závazek a vrátí akontaci nebo její poměrnou část v případě, že nedodá zboží, zařízení, služby nebo práci v souladu s podmínkami příslušné smlouvy o exportu. Účinnost záruky může být podmíněna úhradou akontace na účet exportéra. Záruka může obsahovat redukční klauzuli, to znamená, že se výše záruky může snižovat úměrně realizované části smlouvy o exportu.
   • Záruka za uvolnění zádržného (Retention Money Guarantee, Retention Bond)
    • Zaměření programu:Záruka za uvolnění zádržného zajišťuje závazky exportéra v záruční lhůtě a umožňuje exportérovi disponovat s finančními prostředky zádržného, které by jinak byly uhrazeny až po uplynutí záruční lhůty. Účinnost záruky může být podmíněna úhradou zádržného na účet exportéra.
    • Záruka za záruční dobu (Warranty Bond, Warranty Guarantee)
     • Zaměření programu:Záruka za uvolnění zádržného zajišťuje závazky exportéra v záruční lhůtě a umožňuje exportérovi disponovat s finančními prostředky zádržného, které by jinak byly uhrazeny až po uplynutí záruční lhůty. Účinnost záruky může být podmíněna úhradou zádržného na účet exportéra.
    • Odkup exportních pohledávek s pojištěním bez postihu
    • Dokumentární akreditiv
    • Dokumentární inkaso
     • Zaměření programu: Úvěr je určen k realizaci objemnějších dodávek českého vývozce pro zahraničního kupujícího (dovozce).
 
Nahrávám...
Nahrávám...