dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (14/12/2015)

14.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
 • Dílčí programy
  • Budování kapacit nestátních neziskových organizací zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí
   • Zaměření dotačního titulu: Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO může být realizováno prostřednictvím následujících aktivit: posílení personální politiky zastřešující organizace; posílení řízení zastřešující organizace, strategického plánovaní, včetně finančního řízení; posílení participace členů, pracovníků a možnosti podílení se na vedení; podpora síťování a posílení partnerství s ostatními spolupracujícími organizacemi, oslovování nových potenciálních členů; podpora spolupráce zastřešující organizace s veřejnou správou, např. formou seminářů, besed či konferencí; nastavení komunikace uvnitř i navenek zastřešující organizace; podpora osvěty a rozvoje v daném oboru činnosti; podpora přenosu a rozvíjení zkušeností ze zahraničí; posílení metodické podpory, poradenství a poskytování a sdílení informací členskými organizacemi v daném oboru činnosti zastřešující organizace;  posílení metodické podpory a poradenství členským organizacím v oblasti přípravy a realizace evropských projektů ve vazbě na oblast sociálního začleňování; zprostředkování zkušeností a znalostí, zprostředkování přebírání dobré praxe v daném oboru činnosti; zprostředkování vzdělávání vůči členským organizacím a podpora stáží v daném oboru; posilování odborné základny, sběr dat, příprava a ověřování nových postupů, analýz, výzkumů v daném oboru; rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro školitele a vzdělavatele z řad NNO o užívání např. moderních metod sociální práce a sociálních služeb; poskytování a rozesílání informací elektronickou formou, vedení a práce s databázemi.
   • Příjemci podpory: Zastřešující organizace, které mají právní formu členské korporace; samy se prezentují jako zastřešující organizace NNO; vznikly jako trvalé uskupení; vykonávají činnost v oblasti sociálního začleňování, mají nejméně 15 samostatných členů z řad nestátních neziskových organizací, mají minimálně 1 zaměstnance na min. 0,2 úvazku, který činnost jejich členů organizuje a řídí.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 1. 2016.
  • Podpora zaměstnanosti cílových skupin
   • Zaměření dotačního titulu: Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; bilanční a pracovní diagnostika; motivační aktivity; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;  zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
   • Příjemci podpory: Vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 2. 2016.

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Zaměření dotačního titulu: Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace; zřizování a provoz center sdílených služeb; budování a modernizace datových center.
  • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky.
  • Zaměření dotačního titulu: Výstavba nových školicích center, rekonstrukce stávajících školicích center; pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd., pořízení vzdělávacích programů v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušeného podniku.
  • Zaměření dotačního titulu: Kolektivní výzkum  – Podprojekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu podprojektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků podprojektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Podprojekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet. Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod. Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59, 60, 62, 63, M 71.2, 72, 73.2, 74.1 S 95.1.
  • Zaměření dotačního titulu: Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 
Nahrávám...
Nahrávám...