dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (13/05/2014)

13.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory, zemědělské dotace)

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
 • Dílčí programy
  • Omezování emisí
   • Zaměření dotačního titulu: Vrámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené napodoblasti podpory: a) Rekonstrukci spalovacích zdrojůsinstalovaným výkonem větším než 5 MW zaúčelem snížení emisí NOx, SO2aprachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým),b) Rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí zaúčelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické adalší podmínky provozu, které emisní limity nahrazují), c) Záměnu technologií atechnická opatření nazdrojích vedoucích odstranění či snížení emisí VOC doovzduší (např.: přechod navodou ředitelné barvy, laky alepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace fotooxidačních jednotek), d) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2014.

Regionální operační program Střední Morava

 • Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Rozvoj regionálních center
   • Zaměření dotačního titulu: Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ. Aktivita je zaměřena na vytvoření moderního a funkčního zázemí pro vzdělávací instituce typu základní a mateřská škola. Jedná se o rozšíření učeben v rámci stávajících základních škol nebo mateřských škol a o vybudování nových prostor vzdělávacích institucí doplněných o moderní vyučovací techniku, která umožní výuku nových netradičních předmětů, rozšíří možnosti výuky tělesné výchovy, případně mohou vzniknout i nové prostory s moderním vybavením pro výuku osob v rámci celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace.
   • Příjemci podpory:Statutární město Olomouc. Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 22. 5. 2014.

Regionální operační program Jhozápad

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Organizace a kooperace v cestovním ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Vývoj a zpracování produktů cestovního ruchu a produktových balíčků na úrovni turistických oblastí; aktivity směřující k vytváření společné nabídky cestovního ruchu a síťovaní místníchaktérů cestovního ruchu; organizační zajištění aktivit marketingového výzkumu trhu cestovního ruchu (sběra/nebo zpracování primárních a/nebo sekundárních dat), tvůrčí využití získanýchpoznatků a výstupů do podmínek, záměrů a aktivit turistických oblastí a distribuce takto komplexnězpracovaných poznatků a výstupů aktérům cestovního ruchu v turistických oblastech.Síťování místních poskytovatelů služeb cestovního ruchu.Aktivity v oblasti marketingu a propagace na úrovni turistických oblastí. Místní školení a semináře – vzdělávací akce. Vybavení pro činnost společnosti destinačního managementu.
   • Příjemci podpory:Obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazkyobcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 6. 2014.

Společný program na podporu výměny kotlů (společná výzva Ministerstva životního prostředí ČR a Královehradeckého kraje)

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/clanek/11/2271/kotlikova-dotace-v-kralovehradeckem-kraji-ma-zelenou-zadosti-zacne-krajsky-urad-prijimat-uz-za-dva-tydny/
 • Dílčí programy
  • Zvyšování kvality ve vzdělávání
   • Zaměření dotačního titulu:Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Novým podporovaným kotlem se rozumí kotel na tuhá paliva emisní třídy ČSN EN 303 5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.); zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČS N EN 303 5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu; atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje.
   • Příjemci podpory:Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě. Manžel/ka, jenž/jež má rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném domě, popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě s realizací projektu.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 7. 2014.

Národní dotace v zemědělství a potravinářství (programy končící v následujících měsících)

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2014/
 • Dílčí programy
  • Podpora včelařství
   • Zaměření dotačního titulu:Včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, o.s. a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce). Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o. s. Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. jejímž je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních organizací, na jejichž území má neorganizovaný včelař včelstva, je více, pak podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený
 
Nahrávám...
Nahrávám...