dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (12/03/2014)

12.3.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory, zemědělské dotace)

 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

 • Zdroje informací: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz
 • Dílčí programy
  • Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
   • Zaměření dotačního titulu: Zavádění či modernizace elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů do veřejné dopravy a jejich integrace. Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními systémy. Opatření na infrastruktuře MHD, směřující ke zlepšení životního prostředí ve městech Rekonstrukce a budování zastávek veřejné dopravy (železniční, autobusové, MHD) - nad 10 mil. Kč celkových výdajů. Doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy ve městech – menší projekty zvyšující dostupnost, bezpečnost a atraktivitu přestupních terminálů (bezbariérový přístup, nástupní ostrůvky, úschovny kol apod.). Opatření pro preferenci hromadné, cyklistické a pěší dopravy ve městech před dopravou individuální (dopravní signalizace, vyhrazené pruhy pro MHD apod.).
   • Příjemci podpory:Moravskoslezský kraj, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy, dopravci zajišťující veřejnou dopravu na základě závazku veřejné služby.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 5. 2014.
  • Rekvalifikace
   • Zaměření dotačního titulu: Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady na rekvalifikaci a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (stravné, jízdné, nocležné, pojištění). Za rekvalifikaci se nepovažuje řádné studium na středních a vysokých školách.
   • Termín: Příjem žádostí bude probíhat po celý rok 2014.
  • Veřejně prospěšné práce
   • Zaměření dotačního titulu: Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně zaměstnatelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP. Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru. Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.
   • Termín: Příjem žádostí bude probíhat po celý rok 2014.
  • Podpora společensky účelných pracovních míst
   • Zaměření dotačního titulu: Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek.Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je úřad práce povinen vyžádat si vypracování odborného posudku. Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy.
   • Termín: Příjem žádostí bude probíhat po celý rok 2014.
  • Opatření APZ na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
   • Zaměření dotačního titulu: Chráněné pracovní místo a  příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s ÚP. Na zřízení CHPM poskytuje ÚP zaměstnavateli příspěvek. CHPM musí být obsazeno po dobu 3 let. CHPM může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a ÚP. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. ÚP může uzavřít dohodu o zřízení či vymezení CHPM i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Na zřízené nebo vymezené CHPM může ÚP poskytnout na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením, příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM. Tuto dohodu je možné uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného CHPM nebo ode dne vymezení CHPM. Roční výše příspěvku může činit nejvýše 48 000 Kč. Uznatelné náklady jsou uvedeny v § 8 prováděcí vyhlášky.
   • Termín:
 
Nahrávám...
Nahrávám...