dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (10/06/2013)

10.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY, 10. 6. 2013

(strukturální fondy, programy krajů)

Fond Vysočiny

Zdroje informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/

 • Dílčí programy
  • Prevence kriminality 2013
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora realizace opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013, která povedou:k omezení trestné a přestupkové činnosti páchané problémovými obyvateli sociálně vyloučených lokalit a nepřizpůsobivými obyvateli Kraje Vysočina; ke zvýšení informovanosti občanů o možnostech ochrany svého majetku; ke snížení a omezení trestné a přestupkové činnosti páchané pod vlivem alkoholu; k účinnému působení na skupiny obyvatel ohrožených kyberkriminalitou; ke zvýšení informovanosti občanů o nebezpečí, které jim hrozí v oblasti majetkových a úvěrových podvodů, ke zvyšování právního vědomí a finanční gramotnosti občanů; k účinnému působení na pachatele (recidivisti, občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody ad.) a potenciální pachatele trestné činnosti (zejména riziková skupina dětí a mládeže, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit se sklony k páchání trestné a přestupkové činnosti, obyvatelé bez přístřeší, ad.); dále může jít o realizaci opatření, která povedou k řešení problematiky domácího násilí, zejména k práci s násilnými osobami.
   • Příjemci podpory: Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, obce, školy.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 7. 2013.
  • Lyžařské běžecké trasy 2013
   • Zaměření dotačního titulu: Úprava stop lyžařských běžeckých tras, včetně souvisejících přípravných prací, spočívajících: ve značení běžeckých lyžařských tras dle metodiky označení KČT (označení tras směrovkami, rozcestníky, osazení tras informačními tabulemi, atd.); v realizaci nezbytných opatření pro dosažení dostatečného bezpečnostního a technického standardu trasy (zprůchodnění tras, přechody pro překonání přírodních překážek, bezpečné křížení tras, apod.).
   • Příjemci podpory: Právnické (veřejný i podnikatelský sektor) a fyzické osoby podnikající.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 14. 6. 2013.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/b-kraje
 • Dílčí programy
  • Podpora nabídky dalšího vzdělávání (výzva Kraje Vysočina)
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřující ke konkurenceschopnosti. Vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu.
   • Příjemci podpory: Vzdělávací instituce. Vysoké školy. Nestátní neziskové organizace. Města. Obce. Svazky obcí. Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. Hospodářská komora.
   • Termíny:Kraj Vysočina: 1. 7. - 12. 7. 2013.
  • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (výzva Kraje Vysočina)
   • Zaměření dotačního titulu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží. Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů. Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení. Vysoké školy. Sdružení a asociace škol. Právnické osoby působící ve vzdělávání. Města. Obce. Svazky obcí. Organizace zaměstnavatelů. Hospodářská a agrární komora.
   • Termíny:Kraj Vysočina:
 
Nahrávám...
Nahrávám...