dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (10/04/2017)

9.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm
 • Dílčí programy
  • Úspory energie v SZT - Výzva II
   • Zaměření dotačního titulu:Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rekonstrukce a rozvoje soustav zásobování teplem a maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie. Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů. Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií. Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit, které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.
   • Příjemci podpory: Malý, střední a velký podnik s minimálně dvouletou historií.
   • Termín:Příjem plných žádostí probíhá od 20. 3. 2017 do 31 10. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách,

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Spolupráce – Technologické platformy - Výzva II
   • Zaměření dotačního titulu:Podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména: a) v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight), b) navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, c) koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
   • Příjemci podpory: Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, nadace, nadační fond, akciová společnost, obecně prospěšná společnost, ústav, družstvo, státní podnik, národní podnik, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, státní příspěvková organizace, veřejnoprávní instituce, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, organizační složka zahraničního nadačního fondu, organizační složka zahraniční nadace, odštěpný závod, vysoká škola (veřejná, státní), školská právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, spolek, pobočný spolek, komora (hospodářská, agrární), zájmové sdružení právnických osob, dobrovolný svazek obcí, obec, kraj, zahraniční spolek, mezinárodní nevládní organizace, organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční pobočný spolek.
   • Termín:Příjem plných žádostí probíhá od 1. 3. 2017 do 1 6. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách,

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Nízkouhlíkové technologie (výzva II) – aktivita a) elektromobilita
   • Zaměření dotačního titulu:Pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel: L7e (malá užitková), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 nákladní do 3,5t (nákladní). Pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné veřejným sektorem.
   • Termín:Příjem plných žádostí probíhá od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách,

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Nízkouhlíkové technologie (výzva II) – aktivita b) akumulace energie
   • Zaměření dotačního titulu:Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie; inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie včetně instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE); pořízení kompaktních (rychlo)nabíjecích stanic (neveřejných v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu) s využitím akumulace energie pro efektivní rozvoj elektromobility s možností instalace integrovaného OZE přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě akumulace energie.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné veřejným sektorem.
   • Termín:Příjem plných žádostí probíhá od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách,

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Nízkouhlíkové technologie (výzva II) – aktivita c) druhotné suroviny
   • Zaměření dotačního titulu: Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností; zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny; zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné veřejným sektorem.
   • Termín:Příjem plných žádostí probíhá od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách,

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Obnovitelné zdroje energie (výzva II) – aktivita a) vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících výrob

   • Zaměření dotačního titulu:Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky, které se zaměří na oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů. Fyzické osoby, právnické osoby, obchodní společnosti, zemědělští podnikatelé, národní podniky, evropské společnosti, zahraniční podnikatelské subjekty, atd.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 7. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách,

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Obnovitelné zdroje energie (výzva II) – aktivita b) výstavby a rekonstrukce zdrojů KVET z biomasy
   • Zaměření dotačního titulu:Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky, které se zaměří na oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů. Fyzické osoby, právnické osoby, obchodní společnosti, zemědělští podnikatelé, národní podniky, evropské společnosti, zahraniční podnikatelské subjekty, atd.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 7. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách,

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  • Obnovitelné zdroje energie (výzva II) – aktivita c) výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy
   • Zaměření dotačního titulu:Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky, které se zaměří na oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů. Fyzické osoby, právnické osoby, obchodní společnosti, zemědělští podnikatelé, národní podniky, evropské společnosti, zahraniční podnikatelské subjekty, atd.
 
Nahrávám...
Nahrávám...