dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (09/01/2017)

8.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(národní dotace)

Investiční pobídky

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove
 • Dílčí programy
  • Zpracovatelský průmysl
   • Zaměření dotačního titulu: Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu. Zahájení investiční akce až po předložení záměru CzechInvestu. Splnění podmínek do 3 let od udělení investičních pobídek. Zachování majetku a pracovních míst po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5 let. Investice do majetku minimálně 50–100 mil. Kč, dle regionu umístění investice. Strojní zařízení minimálně 25–50 mil. Kč. Vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst. Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let. Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč. Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců až do výše 50 % ze školicích nákladů. Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let – pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách. Hmotná podpora na pořízení majetku – pouze pro strategickou investiční akci.
   • Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.
  • Technologická centra
   • Zaměření dotačního titulu: Vybudování nebo rozšíření výzkumně-vývojového centra. Zahájení investiční akce až po předložení záměru CzechInvestu. Splnění podmínek do 3 let od udělení investičních pobídek. Zachování majetku a pracovních míst po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5 let. Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let. Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč. Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců až do výše 50 % ze školicích nákladů. Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let – pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách. Hmotná podpora na pořízení majetku – pouze pro strategickou investiční akci.Podmínky pro strategickou investiční akci: investice do majetku minimálně 10 mil. Kč, strojní zařízení minimálně 5 mil. Kč, vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst. Podmínky pro strategickou investiční akci v technologickém centru: investice do majetku minimálně 200 mil. Kč, strojní zařízení minimálně 100 mil. Kč., vytvoření nejméně 100 nových pracovních míst.
   • Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.
  • Centra strategických služeb
   • Zaměření dotačního titulu: Zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb (centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software, high-tech opravárenského centra, datového centra, centra zákaznické podpory - call centra). Zahájení investiční akce až po předložení záměru CzechInvestu. Splnění podmínek do 3 let od udělení investičních pobídek. Zachování majetku a pracovních míst po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5 let. Vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst (tabulka níže). Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem musí kromě České republiky přesáhnout území nejméně dvou dalších států. Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let. Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč. Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců až do výše 50 % ze školicích nákladů. Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let – pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách.
   • Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.

Zvýhodněné úvěry a záruky Českomoravské záruční a rozvojové banky

 • Zdroje informací: http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby
 • Dílčí programy
  • Zvýhodněný regionální úvěr pro podnikatele v Jihočeském kraji
   • Zaměření dotačního titulu: Výše úvěru 1 mil. Kč, pro začínajícího podnikatele max. 500 tis. K, úroková sazba: pevná 4 % p. a., doba splatnosti: do 6 let od data uzavření smlouvy o úvěru, čerpání úvěru: po dobu 9 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru, odklad splátek jistiny úvěru: až 12 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru, zajištění: vlastní směnka vystavená příjemcem podpory avalovaná nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč, resp. 1 mil Kč pro začínajícího podnikatele. Způsobilé výdaje: pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj.
   • Příjemci podpory: Malé a střední podniky. Příspěvkové organizace zřízené obcemi z Jihočeského
 
Nahrávám...
Nahrávám...